Meclis Kararları

Pamukova Belediyesi

Ocak 2022 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi Çalışma Günü ve Tatil Ayının Tespiti
Belediye Meclisinin 2022 yılı için toplanma günü; her ayın ilk mesai günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin Ağustos ayı olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
2- Denetim Komisyonu Üye Seçimi
Üyelerden Talip KONT’ un 12 oy, Halil ÖZ’ ün 12 oy, Murat ÖZDEMİR’ in 11 oy, Yusuf Ziya BİLALOĞLU’ nun 12 oy, Metin IŞIK’ ın ise 15 oy aldığı görülmüştür. Yapılan oylama sonucunda Talip KONT (AKP), Halil ÖZ (AKP), Murat ÖZDEMİR (AKP), Yusuf Ziya BİLALOĞLU (AKP) ve Metin IŞIK (SP) 2022 yılı için Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir.
3- Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İzin Verilmesi ve Ücret Tespiti
Yukarıda listede belirtilen kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.
4- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde çalışan memur personele verilecek aylık maktu ücretin belirlenmesi
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde fiilen çalışan ve Zabıta Memuru, Zabıta Komiseri, Zabıta Amiri ve Zabıta Müdürü kadrosunda görev yapan memur personele aylık 667 TL aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
5- Bilirkişilere ödenecek ücretin belirlenmesi
Denetim Komisyonu çalışmaları kapsamında, Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000), Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilerden görevlendirilenlere (2000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar günlük ödeme yapılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
6- Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması
2022 yılı için geçerli olmak üzere Pamukova ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulan ve Dernekler İl Müdürlüğüne bağlı amatör spor kulübü derneklerine, Belediyenin mali imkanları dikkate alınarak, kanunda belirtilen miktarı / oranı (binde 12) geçmemek üzere 230.000,00 TL (İki yüz otuz bin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi
7- Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 208,75 TL brüt huzur hakkı ödenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
8- Öğle dinlenme saatinin belirlenmesi
Pamukova İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemler için Öğle Dinlenme Saatinin 12:30 – 13:30 olarak belirlenerek bir saat öğle dinlenmesi verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
9- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul ve camilere ayni yardım yapılması
İlçemiz sınırları içerisinde yer alan okulların, camilerin ve madde metninde belirtilen diğer kuruluşlara ait taşınmazlar ile tarihi mekanların bakımının ve onarımı ile tadilatının yapılabilmesi ve okulların her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ile muhtarlıklarımıza ayni yardım yapılması ve abonelik giderlerinin karşılanması hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda teklifin ilgili Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
10- İlçemiz Elperek Mahallesi 909-910-911-912 parseller hakkında hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi
Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
11- İlçemiz Elperek Mahallesi 909-910-911-912 parseller için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Söz konusu alandaki Nazım İmar Planına istinaden bahse konu Elperek Mahallesi 909, 910, 911, 912 nolu parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin hazırlanan plan dosyası komisyonumuzca incelenerek uygun olduğu görüşüne varıldığı şeklinde hazırlanan İmar komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

Şubat 2022 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12- Sıfır atık kapsamında toplanan atıklar için protokol yapılması.
5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. Madde g bendi “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü doğrultusunda yetkili lisanslı firmalarla atık toplama ve bertaraf sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Güven ÖVÜN’ e yetki verilmesi” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, teklifin Müdürlükten geldiği şekilde kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi
13- Japonya Büyükelçiliği hibelerinden faydalanmak için İlçe Toplum Sağlığı Başkanlığı ile ortak proje yapımı
Japonya Büyükelçiliği tarafından yürütülen Yerel Projelere Hibe Programı çerçevesinde; proje veya projeler hazırlanması, bu projelere kamu kurumları, üniversiteler, STK veya ilgili işletmelerden ortak veya iştirakçi alınması, diğer kurumların hazırladığı bu çağrı kapsamındaki projelere ortak olunması, hazırlanan projelerin başvurularının yapılması, kabul edilmesi durumunda projelerin uygulanması, sunulan projelerde Belediyemizi temsilen, ilzama ve proje veya projelerin belgelerini imzalamaya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Cerrahoğlu'nun yetkili kılınması, ayrıca başvuru sahibi veya ortağı olarak projelerin kabul edilmesi durumunda ilgili projelerin toplam uygun maliyetinde Başkanlığımızca karşılanacak olan kurum payı ve eş-finansman bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanması” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, teklifin Müdürlükten geldiği şekilde kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
14- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Fevziye mahallesi 9 pafta 2198 ve 2199 numaralı taşınmazların 10 yıl süre ile kiraya verilmesi.
Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait Pamukova İlçesi Fevziye mahallesi 9 pafta 2198 ve 2199 numaralı tarla vasfındaki taşınmazların 10 yıllık süre ile kiralanması” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükmü uyarınca, teklifin Müdürlükten geldiği şekilde kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
15- İmar planı askı itiraz dilekçesi (Nuri ÖZTÜRK)
5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü uyarınca konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
16- Sosyal Tesisler ücret tarifesi değişikliği
5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü uyarınca konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
17- İmar Komisyonuna havale edilen imar planı askı itiraz dilekçesi hakkında hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
İlçemiz Elperek Mahallesi 960 nolu parsel malikinin imar plan tadilatına yönelik yapılan 21.01.2022 tarih 258 sayılı itiraz dilekçesi komisyonumuzca uygun görülmemiştir.” Şeklinde hazırlanan İmar Komisyonu raporu, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilerek, plana yapılan itirazın reddine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
18- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen sosyal tesisler ücret tarifesi hakkında hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü uhdesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Kafeterya kısmı ile Gölpark Sosyal Tesislerine ait 2022 Yılı Ürün Ücret Tarife Teklif Cetvelleri komisyonumuzca uygun görülerek EK’teki tablolarda belirlenen şekliyle uygulanmasına ve 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesine eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu komisyondan geldiği şekilde kabul edilerek, hazırlanan ücret tarifesinin kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Mart 2022 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

19- Taşınmaz satışı.
Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait, İlçemiz Kemaliye Mahallesi, Köyiçi mevkii, G24D21D1A pafta, 213 ada, 1 parselde yer alan hızar ve arsası vasıflı 261,97 m2 taşınmazın satışı” yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi hükmü uyarınca Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait, İlçemiz Kemaliye Mahallesi, Köyiçi mevkii, G24D21D1A pafta, 213 ada, 1 parselde yer alan hızar ve arsası vasıflı 261,97 m2 taşınmazın satışının yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

1. OLAĞAN ÜSTÜ KARAR ÖZETİ

20- Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait olan, Kent Meydanı ve yer altı otopark projesi kapsamında bulunan 8 adet taşınmazların Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi.
Meydan, camii, otopark, idari ve ticari üniteler bulunduran Pamukova Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi yapılması amacıyla mülkiyeti belediyemize ait Pamukova (Köy) Tapu Mahallesi 0 ada, 3914, 3916, 3918, 3917, 3925, 6634, 6635, 10030 nolu Parsellerin mülkiyetinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. Maddesi “d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.” Hükmü ile yine aynı Kanunun 38. Maddesi g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak hükümleri uyarınca mülkiyeti belediyemize ait Pamukova (Köy) Tapu Mahallesi 0 ada, 3914, 3916, 3918, 3917, 3925, 6634, 6635 ve 10030 nolu Parsellerin mülkiyetinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine ve bu parsellerin bulunduğu imar adasında Kent Meydanı, Yer altı otoparkı, cami, ticari ve diğer kentsel fonksiyonlar yapmak üzere ortak proje geliştirmek amacıyla protokol yapma konusunda Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN’ e yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda, Ak Parti Grubu üyelerinden Tacettin EFE ile Saadet Partisi Grubu üyeleri Ahmet ŞEN, Musa ATMACA, Rasim AKENGİN ve Metin IŞIK’ın red oylarına karşılık diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verildi.

Nisan 2022 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

21- Encümen üye seçimi
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi uyarınca gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda, Muhittin AKIN’ ın (Ak Parti) 11 oy, Yusuf Ziya BİLALOĞLU’ nun (Ak Parti) 11 oy aldığı görülmüştür. Encümen Üyeliği seçiminde en fazla oy alan Muhittin AKIN (Ak Parti), Yusuf Ziya BİLALOĞLU (Ak Parti) Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
22- İmar Komisyonu üye seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda; Nedim İHTİYAR (AK Parti), Murat ÖZDEMİR (AK Parti) ve Rasim AKENGİN (Saadet Partisi) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
23- Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda; Halil ÖZ (AK Parti), Erol AKALIN (Ak Parti), Hakan IHLAMUR (Ak Parti), Osman SALİH (AK Parti) ve Metin IŞIK (Saadet Partisi) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
24- Mezarlık parselinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi.
Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait Pamukova Köy Mahallesi, 4725 parsel nolu mezarlık vasfındaki taşınmazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7-s ve ek madde 2 hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddeleri hükümleri uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
25-2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi uyarınca 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmaları içeren bir (1) yıllık faaliyet (çalışma) raporu, Yazı İşleri Müdürü Seyhan KAPTAN tarafından Meclise okundu. Rapor hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Konu hakkında söz almak isteyen olmadığından Belediye Başkanı’ nın bir (1) yıllık çalışma raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
26- 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclise sunulması.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden toplanan denetim komisyonu üyeleri 2021 Mali yılı Gelir Gider Hesap İşlemlerini incelemiş olup; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca denetim komisyonunca oluşturulan rapor, meclis üyelerine okunarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 2022 yılı Gelir Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması.
2022 yılı Gelir Tarife Cetvelinde yer alan 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatlarında ve Mevzi İmar Planı Onamalarında Alınacak Ücret tarifesinin "Konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı imar plan tadilatı ve mevzi imar plan onama ücretinin 4 TL/m2 olarak revize edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
28- Küçük Ölçekli Üreticilerin ve Kadın Girişimciliğin güçlendirilmesi amaçlı protokol yapılması.
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/03/2022 tarih ve 4267 sayılı “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Pamukova Belediyesi adına “Küçük Ölçekli Üreticilerin ve Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi” başlıklı projeye başvuru yapmak, ihtiyaç halinde bu projelere kamu kurumlarından, üniversitelerden, STK veya ilgili işletmelerden ortak veya iştirakçi almak, hazırlanan projenin/projelerin başvurularını yapmak, kabul edilmesi durumunda projelerin uygulanması, sunulan projelerde Belediyemizi temsilen, ilzama ve proje veya projelerin belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN’ ün yetkili kılınması, ayrıca başvuru sahibi veya ortağı olarak projelerin kabul edilmesi durumunda ilgili projelerin toplam uygun maliyetinde Başkanlığımızca karşılanacak olan kurum payı ve eş-finansman bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmek üzere Pamukova Belediyesi Nisan ayı olağan meclis gündemine alınarak karara bağlanması” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi “g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.” hükmü uyarınca teklifin Müdürlükten geldiği şekilde kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Mayıs 2022 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

29- Bütçe kesin hesabının görüşülmesi.
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 4533 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18.Maddesi (b) fıkrası "Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak" ve 64.maddesi "Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır" hükmü uyarınca Belediye Meclisi tarafından Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Pamukova Belediye Encümeni’nin 21/04/2022 tarih ve 178 sayılı kararı ile UYGUN görüşle havale etmiş olduğu Pamukova Belediyesi 2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabının, 2022 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis gündemine alınarak karara bağlanması” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, Belediyemizin 2021 yılı Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabın görüşülmesi ve kabulü hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor eki Belediye Encümenince görüşülmüş ve incelenmiş olmakla birlikte Belediye Meclisimize havale olunarak, görüşülmesine ve incelenmesine geçildi. Belediyemizin 2021 yılı Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ile 64. maddesi uyarınca kabulü ve onaylanması oylamaya sunuldu, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.
30- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Köyiçi mevkii 50L4B pafta 9290 numaralı parselde yer alan akaryakıt istasyonu ile yine mülkiyeti Belediyemize ait olan Köyiçi mevkii 5 pafta 3303 parselde yer alan akaryakıt istasyonlarının 10 yıl süre ile kiralanması
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi e bendi hükmü uyarınca Pamukova İlçesi, Köy İçi Mevkii, 50L4B pafta, 9290 parselde kayıtlı 2.008,35 M2 taşınmaz üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu ile Pamukova İlçesi, Köy İçi Mevkii, 5 pafta, 3303 parselde kayıtlı 4.060,00 M2 taşınmaz üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun 10 yıl süreliğine kiralanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
31- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kahvekarşısı mevkii, G24D24D3B pafta, 10423 numaralı parselde yer alan 2.019,39 m2 taşınmazın, arsa payına karşılık (kat karşılığı) satışının yapılması.
Mülkiyeti belediyemize ait, Pamukova (Köy) Tapu Mahallesi, G24D24D3B pafta, 10423 parselde kayıtlı 2.019,39 M2 alana sahip, arsa vasfında, konut imarlı taşınmazın düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla kat karşılığı yapım şeklinde satılması, satış süreci ve şartlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve satış ihalesi işlemlerinin Belediye Encümenince yürütülmesi hususlarının makamınızca uygun görüldüğü takdirde belediye meclisine havalesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi hükmü uyarınca ilgili taşınmazın kat karşılığı yapım şeklinde satılmasına karar verilerek, satış süreci ve şartlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve satış ihalesi işlemlerinin Belediye Encümenince yürütülmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda Saadet Partisi Grubu üyelerinden Ahmet ŞEN, Musa ATMACA, Metin IŞIK ve Rasim AKENGİN’ in red oylarına karşılık diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verildi.
32- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucunda grup yükselmesi nedeniyle norm kadro değişikliğinin yapılması.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi l bendi” Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” Hükmü uyarınca, karar ekinde bulunan I sayılı cetvelde belirtilen (memur) kadrolarının ihdasının yapılması, II sayılı memur boş kadro değişikliği cetvelinde belirtilen memur boş kadro değişikliklerinin yapılması ve V sayılı sürekli işçi kadro ihdası cetvelinde belirtilen sürekli işçi kadrolarının ihdaslarının yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. (EK: I-II-V sayılı cetveller)
33- Bir adet mühendis ünvanlı tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması konusunun görüşülmesi.
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 4535 sayılı gündem teklifleri yazısının 2. Maddesinde belirtilen “5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ihtiyacı bulunan mühendis unvanlı 1 adet tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması konusunun görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,


Yukarıda listede belirtilen kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.
34- Turgutlu mahallesi 129 ada 38-56-58 sayılı parsellere ait plan tadilatı yapılması.
5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü uyarınca konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
35- İşbirliği protokolü yapılması.
kültür ve sanat, gençlik ve spor, meslek ve beceri kazandırma konularda ilçedeki kamu kurumları, gençlik ve spor kulüpleri ve diğer derneklerle ortak hizmet projesi yapmak konusunda Belediye Başkanı Sayın İbrahim Güven ÖVÜN’e yetki verilmesi hususunun makamınızca uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisinde görüşülmek ve karar alınmak üzere havalesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, teklifin ilgili Müdürlükten geldiği şekilde kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
36- Park Alanına isim verilmesi.
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 05/05/2022 tarih ve 4571 sayılı yazısı ile “ Mekece Mahalle Muhtarı Mevlüt KABA tarafından Belediyemize verilen 27/04/2022 tarih ve 1639 sayılı dilekçesi ile Belediyemiz tarafından Mekece Mahallesinde yapılacak olan çocuk oyun parkına Şehit Er Emin BÜYÜKGÖL isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun Meclis Başkanlığına havale edilerek görüşülmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Bendi hükmü uyarınca Belediyemiz tarafından Mekece Mahallesinde yapımına başlanan çocuk oyun grubuna Şehit Er Emin BÜYÜKGÖL isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
37- İmar Komisyonuna havale edilen Turgutlu Mahallesi 129 ada 38-56-58 sayılı parsellere ait plan tadilatı yapılması hakkında hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
Pamukova Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Turgutlu Mahallesi 129 ada 38-56-58 sayılı parsellere ait plan tadilatı yapılması konusu hakkında hazırlanan “İlçemiz Turgutlu Mahallesi 129 ada 38, 56 ve 58 nolu parsellerde yer alan mevzi imar planı plan notlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait plan tadilatının ;1/25000 ölçekli çevre düzeni planında belirlenen tarımsal alanlarla yönelik alınan plan notunun 1/1000 ölçekli mevzii planında belirtilen tarımsal niteliği korunan alanlarda uygulanması için ’Tarımsal niteliği korunacak alanlarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla,1/25000 ölçekli güney çevre düzeni planı hükümleri doğrultusunda tarım ve hayvancılığa yönelik tesisler yapılabilir. Yapılacak tesisler ile ilgili yapılaşma koşulları; Emsal=0.30 dur. Bu faaliyet için gerekli olan bakıcı evinin,1500 m2 ye kadar inşaat alanı için 75m2, 3000 m2 kadar inşaat alanı için 150 m2, 3000 m2 ve daha fazlası inşaat alanı için 250 m2 olacak şekilde yapılmasına da izin verilir ve bu yapılar toplam emsal alanına dahildir. Yapı yüksekliği yençok:7,50 m. yi geçemez ancak tesisin ihtiyacı olan müştemilatlarda yapı yüksekliği yapının teknik özelliğine göre belirlenecektir. Tesisin yapı yaklaşma mesafesi yoldan ve komşu parsellerden 5 metre olacaktır. şeklindeki plan notunun 1/1000 ölçekli mevzi plana eklenmesi konusu komisyonumuzca incelenerek uygun olduğu görüşüne karar verilen” İmar Komisyonu Raporu görüşülerek, işaretle yapılan oylama sonucunda maddenin komisyondan geldiği şekilde kabul edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

GEÇMİŞ MECLİS KARARLARI


Önceki yıllara ait meclis kararlarını aşağıdaki dökümanlarda bulabilirsiniz

2021 MECLİS KARARLARI

2021 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir

2020 MECLİS KARARLARI

2020 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir

2019 MECLİS KARARLARI

2019 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir

2018 MECLİS KARARLARI

2018 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir

2017 MECLİS KARARLARI

2017 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir