Meclis Kararları

T.C.
PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI
OLAĞAN MECLİS TOPLANTILARI

KARARLAR LİSTESİ

2016 YILI PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

( OCAK AYI  )

1 SAYILI MECLİS KARARI Belediye Meclisinin Toplanma Günü ve Tatil Ayının Tespiti

Belediye Kanunu’nun 20.maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 2016 yılı için toplanma günü; her ayın ilk mesai günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin Temmuz ayında kullanılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

2 SAYILI MECLİS KARARI Denetim Komisyonu Üye Seçimi

Denetim Komisyonu Üye Seçimi gizli oylama ile yapılmış olup; Bu oylama sonucunda Erol AKALIN (AKP), Tacettin EFE (AKP) ve Eyüp Yusuf TURAN (CHP) 2016 yılı için Denetim Komisyonu Üyesi seçilmiştir.

3SAYILI MECLİS KARARI İmar Komisyonu Üye Seçimi

İmar Komisyonu Üye Seçimi işaretle yapılan oylama sonucunda; Nedim İHTİYAR (AKP), İdris GÜNER (AKP) ve Murat AYDOĞDU (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2016 yılı için İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

4 SAYILI MECLİS KARARI Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi

Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçimi işaretle yapılan oylama sonucunda; Ali ŞAFAK (AKP), Mehmet GEZGİN (AKP) ve Hüseyin ERYİĞİT (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2016 yılı için Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir

5 SAYILI MECLİS KARARI Geçici İşçi/Geçici İş Pozisyon Vizesi/Çalıştırması İzni Verilmesi

Belediyemizin bazı hizmet birimlerinde yaz mevsimi dolayısıyla iş ve hizmetin çeşit ve miktarında artış meydana gelmektedir. Bu artış gösteren hizmetlerin personel eliyle gördürülmesi hizmet maliyetlerini düşürüp, daha etkin olarak giderilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle; Fen İşleri Müdürlüğü’nde iş makinesi operatörü hizmetinde, kamyonla hafriyat, kum, çakıl, mıcır vb. inşaat malzemesi nakli hizmetinde, yol yapımı-inşaatı ve onarımı hizmetinde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde yeni imara açılan yerlerde park yapımı, yer süpürme ve çevre temizliği, İktisadi Faaliyetler Memurluğu (Kültür Merkezi kafeterya) garson hizmetinde olmak üzere; toplam 24 adet ve en çok 5 ay 29 gün süreli; Geçici işçi/ge­çi­ci iş po­zis­yonu vi­ze­si/çalıştırılması izninin 2016 yılında kullanılmak üzere verilmesi, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

6 SAYILI MECLİS KARARI  Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İzin Verilmesi ve Ücret Tespiti (Tekniker, Avukat ve Veteriner)

2016 yılında sözleşmeli personel olarak 1 adet Veteriner 1 adet Avukat 1 adet Teknikerin çalıştırılmasına izin verilerek ücret tespiti yapılmıştır.

7 SAYILI MECLİS KARARI  Bilirkişilere Ödenecek Ücretin Tespiti

Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000), Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilere (2000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar günlük ödeme yapılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

8 SAYILI MECLİS KARARI  Zabıta Personeline Fazla Çalışma Ücreti Belirlenmesi

 

Belediyemiz Zabıta Amirliğinde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Komiseri ve Zabıta Amiri olan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücreti olarak 300,00 T.L. verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

9 SAYILI MECLİS KARARI  Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması

06 Aralık 2012 gün ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 17. Maddesi “…“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.”Hükmü uyarınca 2016 yılı içerisinde kanunda belirtilen miktarı geçmemek üzere Belediyemiz tarafından kurumun mali imkânları dikkate alınarak İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulübü derneklerine nakdi yardım yapılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

10 SAYILI MECLİS KARARI  Belediye Meclis Üyelerine Huzur Hakkı Ödemesinin görüşülmesi.

Pamukova Belediye Meclisinde 2016 yılında görev yapacak olan belediye meclis üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi

11 SAYILI MECLİS KARARI  Pamukova Belediye Başkanı Cevat KESER’in Dilekçesi

                   Pamukova İlçesi, Köyiçi Mevkiine kaim bulunan Pamukova Çarşı Cami ve Karadayı Konağını içine alan 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3921, 3924, 3925, 3926, 6634, 6635, 8682, 8683, 10030, 10031 ve 10032 nolu parsellerin bulunduğu ada yaklaşık  8000 m2 olup ilgili alana;

1-     Pamukova Şehrini tanımlayan Kent Meydanı ve bu meydanın Güneydoğu köşesinde Pamukova İlçesinin ihtiyacını karşılayacak (3000 kişilik) Cami yapılmasına,

2-     Karadayı Konağının restore edilerek Pamukova Belediyesi Kültür Evi olarak düzenlenmesine,

3-     Meydanın alt kısmında eğiminden kaynaklanan ve %60’lık kısmının toprak üstünde bulunan zemin girişinin ve alt katının 2 katlı toplam 1000 araçlık kapalı otopark olarak düzenlenmesine,

Belirtilen parsellerin bulunduğu adanın imar düzenlemesi ve kamulaştırma işlemleri için dosyanın Sakarya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili Daire Başkanlıklarına ve Müdürlüklerine havale edilmesine,  işaretle yapılan oylama sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi grup üyelerinden Murat AYDOĞDU ve Ece SÖYLER’in çekimser oylarına karşılık, toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

12 SAYILI MECLİS KARARI  Gelir Servisi Sorumlusu Soner DÖNMEZ’in Dilekçesi

Pamukova Belediye Başkanlığı Gelir Servisi Sorumlusu Soner DÖNMEZ’in Meclis Başkanlığına vermiş olduğu 04/01/2016 tarih ve 25 sayılı dilekçesi ile 6360 sayılı Kanunla Tüzel Kişilikleri kaldırılarak her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile Pamukova Belediye Başkanlığına bağlanan Köylerimizden Pamukova Belediye Başkanlığı adına tescil edilen taşınmazlar ve hali hazırda Belediyemize ait olan Pamukova İlçesi, Türbecivarı Mevkii, 50L1B Pafta, 0 Ada, 9586 numaralı parselde yer alan 1.502,70 m2 arsa vasfındaki taşınmaz ile Pamukova İlçesi, Kahvekarşısı Mevkii, 1 Pafta, 0 Ada, 1096 numaralı parselde yer alan, 2.249,48 m2 taşınmazın satışı” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1. Maddesi hükmü uyarınca satışının yapılmasına, satış işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine havale edilmesine, ayrıca konuyla ilgili her türlü iş ve işlemler için Pamukova Belediye Başkanı Cevat KESER’e yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi grup üyelerinden Murat AYDOĞDU ve Ece SÖYLER’in çekimser oylarına karşılık, toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

2016 YILI PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

( ŞUBAT AYI  )

13 SAYILI MECLİS KARARI Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ( Avukat ve Veteriner )

Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27/01/2016 tarih ve 24 sayılı yazısına istinaden T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 12/01/2016 tarih ve 356 sayılı yazısı ile yayınlanan 3 sayılı genelge ile Mahalli İdare sözleşmeli personeli tavan ücretleri belirlenmiş olup, 04/01/2016 tarih ve 6 sayılı Pamukova Belediyesi Meclis Kararı ile çalıştırılmasına izin verilen 1 adet Kısmi Zamanlı Avukat ile 1 adet Kısmi Zamanlı Veteriner Hekimin ücret tespiti yapılmıştır.

14 SAYILI MECLİS KARARI Zabıta Amir Vekili Candan BELGE’nin Dilekçesi

Pamukova Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliğince ilçemizde Kurban Bayramlarında hayvan pazarı olarak kullanılan yerin 3 yıldır belediyemizce kiralık olarak kullanılması, ulaşım, çevre ve insan sağlığı açısından uygun özellikler taşıyan bir taşınmaz olması sebebiyle; ilgili yerin kapalı hayvan pazarı yapımı için Belediyemizce satın alınmasına ihtiyaç vardır. Bu Bağlamda belediyemizce halen kiralık olarak kullanılmakta olan Sakarya ili Pamukova İlçesi Köy içi mevkii 5 pafta 0 ada 3305 parselde bulunan 6700 m² taşınmazın Pamukova Belediyesi Modern kapalı hayvan Pazar yeri yapılabilmesi için Belediyemizce satın alınması 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye’nin Yetki ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesinin h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”ve Belediye Meclisinin Görev ve Yerkileri Başlıklı 18. Maddesinin e) fıkrası “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Hükümleri uyarınca Sakarya ili Pamukova İlçesi Köy içi mevkii 5 pafta 0 ada 3305 parselde bulunan 6700 m² taşınmazın Pamukova Belediyesi Modern kapalı hayvan Pazar yeri yapılabilmesi için Belediyemizce satın alınmasına, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi grubu üyelerinden Murat AYDOĞDU’nun ve Ece SÖYLER’in çekimser oylarına karşılık diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile  karar verildi.

15 SAYILI MECLİS KARARI İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Selim İPEKÇİOĞLU’nun Dilekçesi

Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Selim İPEKÇİOĞLU’nun 01.02.2016 tarih ve 52 sayılı yazısı ile Pamukova Belediye Başkanlığı tarafından ilçemiz Çamlık Arkası Mevkiinde, yaklaşık 30 dönüm alan üzerinde, içerisinde sosyal yaşam alanları, kamelyalar, kafeteryalar, kır lokantası ve piknik alanlarının bulunduğu yere Pamukova Belediyesi Bayraktepe Park ve Mesire Alanı yapılmaktadır. İlgili projemizde ayrılan otopark alanının yetersiz kalacağı düşünüldüğünden vatandaşlarımızın otopark hizmetini karşılamak amacıyla özel şahıslara ait ekteki listede belirtilen ve ihtiyaca göre uygunluk arz edecek parsellerin satın alınması  gerektiği hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye’nin Yetki ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesinin h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”ve Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesinin e) fıkrası “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Hükümleri uyarınca ihtiyaca göre satın alınması uygun görülen ve bu Meclis Kararımızın ekinde özellikleri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların

Belediyemizce satın alınmasına, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi grubu üyelerinden Murat AYDOĞDU’nun ve Ece SÖYLER’in çekimser oylarına karşılık diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verildi.

 

2016 YILI PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

( MART AYI  )

Gündemde görüşülecek konu bulunmaması ve üyelerden de teklif gelmemesi nedeniyle 2016 yılı mart ayı olağan meclis toplantısının kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2016 YILI PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

( NİSAN AYI  )

16 SAYILI MECLİS KARARI 2015 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi uyarınca 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında yapılan çalışmaları içeren bir (1) yıllık faaliyet (çalışma) raporu, Yazı İşleri Müdür Vekili Seyhan KAPTAN tarafından okundu ve birer nüshası üyelere dağıtıldı, rapor hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Konu hakkında söz almak isteyen olmadığından Belediye Başkanı’ nın bir (1) yıllık çalışma raporu; yapılan oylama sonucunda üyelerden Murat AYDOĞDU ve Ece SÖYLER’in red oylarına karşılık toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

 

17 SAYILI MECLİS KARARI 2015 Yılı Denetim Raporunun Görüşülmesi

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden toplanan denetim komisyonu üyeleri Belediyemizin 2015 Mali yılı Gelir Gider Hesap İşlemlerini incelemiş olup; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca denetim komisyonunca oluşturulan rapor meclis üyelerine okunarak Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

 

18 SAYILI MECLİS KARARI Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekili Seçimleri

      5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” Hükmü uyarınca Belediye Meclis Üyelerinden Tacettin EFE ve Rıdvan YAPAR’ın aday olduğu görülmüştür. Yapılan gizli oylama sonucunda üyelerden Tacettin EFE’nin 14 oy,  Rıdvan YAPAR’ın 12 oy, Mehmet GEZGİN’in 1 oy ve Mustafa ÇELİK’in 1 oy aldığı tespit edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda en fazla oy alan üyelerden, 14 oy alan Tacettin EFE Meclis 1. Başkan Vekili, 12 oy alan Rıdvan YAPAR Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

 

19 SAYILI MECLİS KARARI  Divan Katibi Seçimleri (Asil ve Yedek)

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi “ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” Hükmü uyarınca Belediye Meclis Üyelerinden Murat ÖZDEMİR ve Erol AKALIN’ın Divan Katibi asil üyeliğine, Mesut KESKİN ve Nilüfer BÜYÜKARSLAN’ın yedek Divan Katibi üyeliğine aday oldukları görülmüştür. Yapılan gizli oylama sonucunda asil Divan Katibi adaylarından Murat ÖZDEMİR’in 16 oy, Erol AKALIN’ın 15 oy, yedek Divan Katibi adaylarından Mesut KESKİN’in 16 oy, Nilüfer BÜYÜKARSLAN’ın 15 oy aldığı tespit edilmiştir. Yapılan gizli oylama sonucunda;

Asil Divan Katibi üyeliği için en fazla oy alan üyelerden, 16 oy alan Murat ÖZDEMİR ile 15 oy alan Erol AKALIN Asil Divan Katip üyeliğine,

 Yedek Divan Katibi üyeliği için en fazla oy alan üyelerden, 16 oy alan Mesut KESKİN ile 15 oy alan Nilüfer BÜYÜKARSLAN Yedek Divan Katibi üyesi olarak seçilmiştir.

 

20 SAYILI MECLİS KARARI Encümen Üye Seçimi

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. maddesi uyarınca Encümen Üyesi Seçimi için, üyelerden Mustafa ÇELİK, Erol AKALIN ve Ece SÖYLER Encümen üyeliği için adaylığı açıklamış olup, yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Mustafa ÇELİK’in 14 oy, Erol AKALIN’ın 12 oy, Ece SÖYLER’in 3 oy ve Mehmet GEZGİN’in 1 oy aldığı görülmüştür. Bu oylama sonucunda en çok oy alan Meclis Üyeleri Mustafa ÇELİK ve Erol AKALIN Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.

21 SAYILI MECLİS KARARI Murat İYİSON’un Dilekçesi

Murat İYİSON tarafından  Belediye Başkanlığına verilen 01/04/2016 tarih ve 813  sayılı dilekçesi ile “ Pamukova İlçesi Hayrettin Mahallesi Akpınaraltı Mevkii G24D23D pafta 610 sayılı adına kayıtlı parselde yol boyundaki Karayollarında taşımacılık yapan kamyonlar için servis açmak istediği” hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, mevzuat gereği ilgili tüm kamu kurumlarından olumlu görüş alındıktan ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000’lik planların onaylandıktan sonra 1/ 1000’lik planların onaylanması için Belediye Meclisimizce tekrar görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

2016 YILI PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

( MAYIS AYI  )

22 SAYILI MECLİS KARARI Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi

Belediyemizin 2015 yılı Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ile 64. maddesi uyarınca kabulü ve onaylanması oylamaya sunuldu, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

23 SAYILI MECLİS KARARI Karapınar, Oruçlu, Gökgöz Özel Ağaçlandırma Sahalarının Devir İşlemlerinin Görüşülmesi

T.C. Orman Genel Müdürlüğü Pamukova Orman İşletme Şefliğinin 12.04.2016 tarih ve 268 sayılı yazısı ile 6360 sayılı kanun ile köy tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle statüsü ile Belediyemize bağlanan Karapınar, Oruçlu ve Gökgöz Mahallelerinde bulunan özel ağaçlandırma sahalarının devir işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Yardımcısı Osman YILMAZ’a yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

24 SAYILI MECLİS KARARI Hizmet Araçları ve İş Makineleri Alımının Görüşülmesi

Pamukova Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve 20 sayılı ortak imzalı yazısı Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesinde “Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü uyarınca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 adet Greyder, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet kazıcı – yükleyici ve 1 adet panelvan/ kamyonet ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ihtiyacı bulunan 2 adet otobüsün, Belediye imkânları göz önünde bulundurularak standartlara uygun, kullanılmamış/ az kullanılmış olan ve yukarıda belirtilen hizmet aracı ve iş makinelerinin satın alınmasına, Belediyemiz bütçesi T Cetveline eklenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

25 SAYILI MECLİS KARARI Pamukova Belediyesi Tarafından Yapılacak Olan Kent Meydanı, Belediye Hizmet Binasıi, Kapalı Otopark, Pasaj ve İşyerleri, Cami, Tarihi Osmanlı Kültür Evi Projesi Kamulaştırma İşlemleri için İller Bankası A.Ş.den Kredi Alınmasının Görüşülmesi

              Pamukova Belediyesi Kent Meydanı Projesi (Kent Meydanı altında 2 katlı Kapalı Otopark, Belediye Hizmet Binası, Merkez Camii, tarihi Osmanlı Kültür Evi Projesi) için gerekli olan 7.000.000,00 TL finansman kaynağının temini için 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin d) fıkrasının “Borçlanmaya karar vermek” hükmü uyarınca; , İller Bankası A.Ş den, İller Bankası A.Ş. tarafından belirlenecek vadede geri ödemeli olmak üzere 7.000.000,00 TL ( Yedi Milyon Türk Lirası ) kredi alınarak borçlanma yapılmasına, kredi ile ilgili her türlü iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. Maddesinin a) fıkrasının “Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,…”, c) fıkrasının Belediyeyi Devlet dairelerinde…temsil etmek…”, g) fıkrasının Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.”, h) fıkrasının “Meclis…kararlarını uygulamak.”, hükümlerine göre Belediye Başkanı Cevat KESER’e yetki verilmesine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin b) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyelerinden Murat AYDOĞDU ve ECE SÖYLER’in red oyuna karşılık, diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

26 SAYILI MECLİS KARARI Belediye Meclis Üyeleri Ece SÖYLER, Murat AYDOĞDU ve Hüseyin ERYİĞİT’in ortak imzalı dilekçesi

              Pamukova Belediyesi Meclis Üyeleri Ece SÖYLER, Murat AYDOĞDU ve Hüseyin ERYİĞİT’in Meclis Başkanlığımıza vermiş olduğu 02/05/2016 tarih ve 1047 sayılı ortak imzalı dilekçeleri ile Tarımsal ürünlerin çeşitliliği ile zengin Pamukova’mızda yetişen meyve ve sebzelerimizin reklamını yapmak ve sosyal kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak adına ürün hasat zamanı tarımsal ürünlerin yarıştığı meyve ve sebze festivalinin gerçekleştirilmesi için Belediyenin gerekli çalışmaları yapması talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, konunun Belediyemiz ilgili birimlerince detaylı olarak araştırılması ve gerekli olan tüm çalışmaların yapılmasından sonra tekrar Belediye Meclisimize sunulmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.   

PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ 1.OLAĞAN ÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

27 SAYILI MECLİS KARARI İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve atık su alt yapı çalışmaları nedeniyle üs yapısı bozulan imar yollarımızın sıcak asfalt ve kilitli parke ile yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den Kredi Talebinin görüşülmesi

 

BSK Asfalt ile Yol Kaplaması Yapım İşi için 4.500.000,00 TL. ve Kilitli Beton Parke ile Yol ve Kaldırım Kaplaması Yapım İşi için 2.500.000,00 TL. olmak üzere toplam 7.000.000,00 TL finansman kaynağının temini için, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin d) fıkrasının “Borçlanmaya karar vermek” hükmü uyarınca; , İller Bankası A.Ş den, İller Bankası A.Ş. tarafından belirlenecek vadede geri ödemeli olmak üzere 7.000.000,00 TL ( Yedi Milyon Türk Lirası ) kredi alınarak borçlanma yapılmasına, kredi ile ilgili her türlü iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. Maddesinin a) fıkrasının “Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,…”, c) fıkrasının “Belediyeyi Devlet dairelerinde…temsil etmek…”, g) fıkrasının “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.”, h) fıkrasının “Meclis…kararlarını uygulamak.”, hükümlerine göre Belediye Başkanı Cevat KESER’e yetki verilmesine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin b) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyelerinden Murat AYDOĞDU ve ECE SÖYLER’in red oyuna ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyelerinden Hüseyin ERYİĞİT’in çekimser oyuna karşılık, diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

2016 YILI PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

( HAZİRAN AYI  )

Gündemde görüşülecek konu bulunmaması ve üyelerden de teklif gelmemesi nedeniyle 2016 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısının kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

Toplantı tatil ayının Temmuz ayı olması sebebiyle meclis toplantısı yapılmamıştır.

 

PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS  AYI MECLİS TOPLANTISI

                                                                                                                     

28 Sayılı Meclis Kararı-  1/1000 Ölçekli Pamukova İmar Planlarının Görüşülmesi 

İşaretle yapılan oylama sonucunda, konunun İmar Komisyonuna havalesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

29-Sayılı Meclis Kararı 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planının Görüşülmesi 

İşaretle yapılan oylama sonucunda, konunun İmar Komisyonuna havalesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

30-Sayılı Meclis Kararı İlçemiz Elperek Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununun Ek 4. Maddesi Hükmüne Göre Yapılacak Olan 2/B Kadastro Çalışmalarında Görev Yapmak Üzere 6 Adet Bilirkişinin Seçilmesi 

Alaattin YÖRÜK

Hamdi TOKLU

Mehmet Kemal YÖRÜK

Nafiz ŞENOL

Yunus ÖZSOY

Halit GÜMÜŞ

Yukarıdaki listede isimleri ve bilgileri bulunan kişilerin Elperek Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 madde hükümlerince yapılacak olan 2B kadastro çalışmalarında, görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

31-Sayılı Meclis Kararı TC. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 1 Adet Bedelsiz Hasta Nakil Aracı İsteğinin Görüşülmesi

T.C.Sayılı Meclis Kararı Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden1 adet hasta nakil aracının bedelsiz hibe olarak istenilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

32-Sayılı Meclis Kararı Pamukova İlçe Merkezindeki Atatürk Heykelinin Bulunduğu Meydana “15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI” İsmi Verilmesinin Görüşülmesi

Pamukova İlçe Merkezindeki Atatürk Heykelinin bulunduğu Meydana “ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI ” isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

33 - İmar Komisyonuna Havale Edilen 1/1000 Ölçekli Pamukova İmar Planlarının Görüşülmesi 

Pamukova Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarihli 28 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Pamukova İlçesi 1.etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar Komisyonunca görüşülerek; Pamukova İlçe merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 5/335 sayılı kararı ile kesinleştiği, bu plana uygun olarak Pamukova Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 28 sayılı Kararı ile incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Pamukova İlçesi 1.etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı incelenerek oy birliği ile kabul edilen Pamukova Belediye Meclisi İmar Komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

34 - İmar Komisyonuna Havale Edilen 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planının Görüşülmesi 

Pamukova Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarihli 29 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Pamukova İlçesi, Kuzey Batısını içine alan 2.etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İmar Komisyonunca görüşülerek; Pamukova İlçe merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 5/335 sayılı kararı ile kesinleştiği, bu plana uygun olarak Pamukova Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 29 sayılı Kararı ile incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Pamukova İlçesi Kuzey Batısını içine alan 2.etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı incelenerek oy birliği ile kabul edilen Pamukova Belediye Meclisi İmar Komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

35 - Memur Boş Norm Kadro Değişikliği

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi L bendi Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek hükmü uyarınca hazırlanan memur boş norm kadro değişikliği cetvelinin (2 sayılı cetvel) kabul edilerek, Pamukova Belediye Başkanlığı Memur Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 11045 Unvan Kodlu G.İ.H. sınıfındaki 1 dereceli Etüd Proje Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine 11150 Unvan Kodlu G.İ.H. sınıfındaki 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun alınması,  işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

36 – Belediyemiz Bünyesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kurulması

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye teşkilâtı başlıklı 48. Maddesi hükmü uyarınca;

 

1-       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kütüphane Müdürlüğünün kaldırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Üyelerinden Murat AYDOĞDU ile Ece SÖYLER’in red oyuna karşılık diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile,

2-      Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kurulması ve yeni kurulan müdürlüklerin bütçelerinin oluşturulmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

37. 2017 Yılı Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi

  Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

38. 2017 Yılı Gelir – Gider Bütçe Tasarısının Görüşülmesi

Belediyemiz 2017 Yılı Gelir – Gider Bütçe Tasarısının,  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

39. 2017 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin Görüşülmesi (İsteğe Bağlı Hizmetler/Ücretler)

Belediyemiz 2017 Gelir Tarife Cetvellerinin Görüşülmesi (İsteğe Bağlı Hizmetler/Ücretler),  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

40. Pamukova İlçesi Gökgöz Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-A maddesi hükmü gereğince yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi

Yapılan oylama sonucunda, Cemalettin BOZKURT, Sezai KARACA, Nail KARAYEL, Hıfzı CAN, İsmail BEYAN, Selahattin KURUVELİOĞLU’nun Gökgöz Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-A maddesi hükmü gereğince yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere oybirliği ile  bilirkişi olarak seçilmiştir.

41. Pamukova İlçesi Cihadiye Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-A maddesi hükmü gereğince yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi

Yapılan oylama sonucunda, Ahmet KABAKÇI, Bekir TURAN, Metin SÖLEZ, Raşit TUNCER, Nusret ÇETİN, Abdullah KAÇAR, Veysel ÇETİN, Fazlı GÜN’ün Cihadiye Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-A maddesi hükmü gereğince yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere oybirliği ile bilirkişi olarak seçilmiştir.

2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

42. 2017 Yılı Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi

14 MADDEDEN OLUŞAN Pamukova Belediye Başkanlığı 2017 yılı Bütçe Kararnamesi oybirliği ile kabul edildi.

43. 2017 Yılı Gelir – Gider Bütçe Tasarısının Görüşülmesi

Pamukova Belediye Başkanlığı Gelir Bütçesi 20.000.000,00 TL,  Gider Bütçesi 20.000.000,00 TL ve  2017 Yılı Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırmasının toplam 0,00 TL olarak, izleyen iki yıl içindeki 2018 ve 2019 yılları öngörüleri ise toplam 0,00 TL olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

44. 2017 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin Görüşülmesi (İsteğe Bağlı Hizmetler/Ücretler)

Pamukova Belediye Başkanlığı Birim Müdürlükleri ile Amirliklerinde uygulanacak 2017 yılı için geçerli olan Gelir Tarife Cetvelleri/İsteğe Bağlı Hizmetler/Ücretler oybirliği ile kabul edildi.

 

2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO: 45

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. Maddesi b bendi “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” ile Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi m bendi “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” hükümleri doğrultusunda hazırlanan Pamukova Belediye Başkanlığında faaliyet gösteren Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Zabıta Amirliğine ait Görev ve Çalışma Yönetmelikleri, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

46 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ:

Pamukova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.12.2016 tarih ve 908 sayılı yazısı ile “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün elinde bulunan Ova Enerji A.Ş. hisselerinin satışı için ihale gerçekleştirilmiş ve ihaleyi ENYAT Enerji Yatırımları ve Elektrik Üretim Tic. A.Ş. kazanarak devir hakkı elde etmiş ve hisse devir süreci tamamlanmıştır. Hisse devir işlemlerinin tamamlanması ile birlikte OVA HES projesinin planlanan aks yeri ekonomik ve teknik kriterler doğrultusunda revize edilerek nihai proje DSİ Genel Müdürlüğü Etüd Plan Dairesi Başkanlığına onaya sunulmuştur. Ova Enerji A.Ş. tarafından ilçemiz Cihadiye Mahallesi Sakarya Nehri üzerinde Ova HES projesi yapılmak istendiğinden dolayı yatırımın aciliyetine ve önemine binaen tek bir kurum üzerinden yapılabilmesi adına 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisine verilmesi talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup; Ova Enerji A.Ş. Tarafından Pamukova İlçesi Cihadiye Mahallesi Sakarya Nehri Üzerinde Yapılacak Olan OVA HES Proje Bölgesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylama Yetkisi için  Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyelerinden Murat AYDOĞDU ile Ece SÖYLER’in çekimser oylarına karşılık diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi. 

PAMUKOVA BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI MECLİS KARARI ÖZETLERİ

OCAK AYI

 

1.      Belediye Meclisinin Toplanma Günü ve Tatil Ayının Tespiti      

Belediye Meclisinin 2017 yılı için toplanma günü; her ayın ilk mesai günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin Ağustos ayında kullanılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

2.      Denetim Komisyonu Üye Seçimi

Denetim Komisyonu Üye Seçimi gizli oylama ile yapılmış olup; Bu oylama sonucunda Erol AKALIN (AKP), Tacettin EFE (AKP) ve Eyüp Yusuf TURAN (CHP) 2017 yılı için Denetim Komisyonu Üyesi seçilmiştir.

3.      İmar Komisyonu Üye Seçimi

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda; Nedim İHTİYAR (AKP), Rıdvan YAPAR (AKP) ve Hüseyin ERYİĞİT (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2017 yılı için İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

4.      Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesi uyarınca; işaretle yapılan oylama sonucunda; Ali ŞAFAK (AKP), Mehmet GEZGİN (AKP) ve Ece SÖYLER (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2017 yılı için Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

5.      Geçici İşçi/Geçici İş Pozisyon Vizesi/Çalışma İzni Verilmesi

Toplam 24 adet ve en çok 5 ay 29 gün süreli; Geçici işçi/ge­çi­ci iş po­zis­yonu vi­ze­si/çalıştırılması izninin 2017 yılında kullanılmak üzere verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.      Memur (Boş) Norm Kadro Değişikliği

Belediyemiz Memur Norm Kadro cetvelinde boş bunan 4 dereceli Teknik Hizmetler Sınıfındaki 8500 Unvan Kodlu 1 adet Mühendis Kadrosunun iptal edilerek, yerine Teknik Hizmetler Sınıfında 8750 Unvan Kodlu 8 Dereceli 1 adet Tekniker Kadrosunun alınması, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği kabul edildi.

 

 

 

7.      Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına izin verilmesi ve ücret tespiti

5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesi uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı birimlerinde 2017 yılında ihtiyaç duyulan kadrolarda çalıştırılmak üzere ve halen çalışmakta olan ve 2017 yılında da çalışması uygun görülen tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personeller için Belediye Meclisince çalışma izni verilmesi ve ücret tespitinin yapılarak belirlenmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 3 Adet Mühendis, 2 Adet Tekniker, 1 Adet Avukat ve 1 Adet Veteriner Hekim’in sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği kabul edildi.

8.      Bilirkişilere Ödenecek Ücretin Tespiti             

Denetim Komisyonu çalışmaları kapsamında, Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000), Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilerden görevlendirilenlere (2000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar günlük ödeme yapılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

9.      Zabıta Personeline Fazla Çalışma Ücreti Belirlenmesi         

Belediyemiz Zabıta Amirliğinde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Komiseri ve Zabıta Amiri olan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücreti olarak 300,00 TL verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

10.  Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması       

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” Hükmü uyarınca 2017 yılı için geçerli olmak üzere Pamukova ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulan ve Dernekler İl Müdürlüğüne bağlı amatör spor kulübü derneklerine, Belediyenin mali imkanları dikkate alınarak, kanunda belirtilen miktarı / oranı geçmemek üzere Nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

 

 

 

 

11.  Belediye Meclis Üyelerine Huzur Hakkı Ödemesinin görüşülmesi

Pamukova Belediye Meclisinde 2017 yılında görev yapacak olan Meclis Başkanına ve belediye meclis üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olan 87,00 TL (Seksen Yedi Türk Lirası) tutarında huzur hakkı ödenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyelerinden Murat AYDOĞDU’nun red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12.  6301 sayılı Kanun Uyarınca Öğle Dinlenme Saatinin Belirlenmesi    

6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. Maddesi hükmü uyarınca Pamukova İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemler için Öğle Dinlenme Saatinin 12:30 – 13:30 olarak belirlenerek bir saat öğle dinlenmesi verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

 

13.  Pamukova İlçe Merkezi 1.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Askı Süresi İçerisinde yapılan İtirazların Görüşülmesi

Pamukova Belediye Meclisinin 01/09/2016 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/613 sayılı Meclis Kararı ile değiştirilerek kabul edilen, Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 01/12/2016 tarihinde askıya çıkarılmış olup, 02/01/2017 tarihinde askıdan indirilmiştir. Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde toplam 44 adet itiraz yapılmış olup, 44 adet itiraz dilekçesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.    

 

14.  Pamukova İlçe Merkezi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Askı Süresi İçerisinde Yapılan İtirazların Görüşülmesi

Pamukova Belediye Meclisinin 01/09/2016 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarih ve 10/614 sayılı Meclis Kararı ile değiştirilerek kabul edilen, Pamukova İlçe Merkezi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 01/12/2016 tarihinde askıya çıkarılmış olup, 02/01/2017 tarihinde askıdan indirilmiştir. Pamukova İlçe Merkezi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde toplam 6 adet itiraz yapılmış olup, , 6 adet itiraz dilekçesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15.  Gökgöz Mahallesi Ana Caddesinin İsminin Şehit Polis Peyami ALTUN Caddesi Olarak Değiştirilmesi

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Ayda ALTUN’un 08.12.2016 tarih ve 4376 sayılı dilekçesi ile Gökgöz mahalle girişinden mahallenin sonuna kadar çıkan ana caddeye “Şehit Polis Peyami ALTUN Caddesi ” isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

BİRİNCİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

16. İmar Komisyonuna Havale Edilen Pamukova İlçe Merkezi 1.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Askı Süresi İçerisinde Yapılan İtirazların Görüşülmesi

Pamukova Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 05/01/2017 tarih ve 1 sayılı İmar Komisyonu Raporu ile Pamukova Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Pamukova Merkez 1. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

1.      Abdülkadir AKTAŞ’ın  08/12/2016 tarih ve 2944 sayılı itiraz dilekçesi ile  “Belediyeniz hudutları içinde ve ilçe merkezinde bulunan maliki olduğum 961,1037 ve 9423 parsellerde kayıtlı taşınmazlarla ilgili olarak daha önce başkanlığınıza sunmuş olduğum 1916,1917 ve 1918 kayıt no'lu dilekçelerime verdiğiniz cevapta; bu yerlerle ilgili olarak Mahkeme kararları ile imar planlarının iptal edildiği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli imar planlarının tamamlanmış olduğu, üst planlar dahilinde 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanıp, onaylandıktan sonra, askı süresi içinde itirazlarımı ayrıntılı şekilde tarafınıza iletebileceğimi cevaben belirtmektesiniz. Otuz günlük askı süresi içinde yukarıda parsel numaralarını belirtmiş olduğum 1/1000 ölçekli onaylanan uygulama imar planlarına önceki itirazlarımı da yineleyerek ayrıntılı olarak itiraz ediyorum. Gerek 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesi, gerek İmar yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince; düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil alan genel otopark, cami, karakol gibi tapuya tabi olmayan yerlerle ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısı ile meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinin % 39 kadarı düşülebilen miktarı ve veya zorunlu hallerde malikin muvafakati ile tespit edilen karşılığı bedeldir. Yasa ve yönetmeliğin ilgili 7. madde gereği; düzenleme sahasında düzenleme ile iskâna açılacak sahanın imar palanı ile getirilmiş park, otopark, yeşil saha, umumi hizmet alanlarının sağlanması için bu alanın düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak alınarak düzenleme ortak payı ile karşılan masasına dikkat edilir. Yasa ve yönetmelik hükümleri için gereğince mülkiyeti bana ait olan ve itiraza konu parsellerin 1/1000 ölçekli imar planlarının onaylanması ile taşınmazlar üzerindeki malik sıfatı ile tasarruf yetkilerim tamamen bihakkın kısıtlanmış olduğu için son derece mağdur edilmiş bulunmaktayım. Bu nedenle itirazlarımın kabulü ile itiraza konu maliki olduğum taşınmazların imar planı kısıtlarının kaldırılmasının temini” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık arz edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

2.      Ayşe AŞKAR ve Münevver UĞURLU’nun ortak imzalı 19/12/2016 tarih ve 3025 sayılı itiraz dilekçesi ile “Sahibi bulunduğumuz; 4354 parseldeki çocuk parkının kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü Böke DERE parkı ve mesire alanına takriben 100 m. Mesafede olacağından ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. Yine sahibi olduğumuz 4351 parsel nolu dut bahçesinin üç tarafına konulan yolun kaldırılmasını istiyoruz. Nedeni cadde ve sokaklarla çok yakın olduğundan ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz.” Şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık arz edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

3.      Alaattin ÇELİK ile Selahattin ÇELİK’in ortak imzalı 12/12/2016 tarih ve 2962 sayılı itiraz dilekçesi ile “Elperek Mahallesi, Kemer Köprü Sokak civarında bulunan 4609 parsel numaralı Gayri Menkul arsamızın yeri yeni düzenleme ile park alanına çevrilmiş durumunda, bu hakkımdan gayri mal olarak emlak vergisinin alınmaması, gayrimenkulün kalmadığı zaman bu yerin ücretinin ödenip belediyeye ait geçmesi” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık arz edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

4.      Bayraktar SALİH’in 16/12/2016 tarih ve 3023 sayılı itiraz dilekçesi ile “Pamukova Tapu Müdürlüğünde adıma kayıtlı bulunan Parsel No:8397 de bulunan 555,98 m2 gayrimenkulümde İmar durumunda değişmeden önce 4 kat olarak inşaat ruhsatı verilmiş idi ancak şimdi yeni düzenlenen imar durumuna göre 3 kata çekilmiştir. Yeni yapılan imar durumuna itiraz ediyorum benim gayrimenkulüme dört kat inşaat ruhsatı verilmesi” şeklindeki talebi; 8397 numaralı parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında hali hazırda da 4 kat olarak düzenlendiğinden, itiraza yer olmaması nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

5.      Cihat HIZLI ile Mehmet HIZLI’nın ortak imzalı 16/12/2016 tarih ve 3024 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “ 7850 ile 7851 sayılı parsellerimizin kuzeyine konulan yolun eski haline getirilmesi, bu mümkün değil ise yolun adaletli bir şekilde kuzey ve güney parsellerden eşit olacak şekilde genişletilmesi” şeklindeki talebi; ekli plandaki şekliyle TALEBİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 1)

6.      Hediye YILMAZ’ın 05/12/2016 tarih ve 2917 sayılı itiraz dilekçesi ile “Sahibi olduğum Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Pamukova Köy Mahallesi,50L2-A Pafta, 0 Ada, 7402 nolu parsel Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/1000 ölçekli (Revizyon) Nazım İmar Planında (konut, park, ticaret sağlık, eğitim, yol...) alanında kalmaktadır. Parselime isabet eden 238,31M2 (Arsa içinde dükkan ve konutlar bulunan) alanının tekrar değerlendirilerek mağduriyetliğimin giderilmesi” şeklindeki talebi; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret + Konut Alanında kaldığından, İtiraza yer olmaması nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

7.      Savaş MESTANLI’nın 05/12/2016 tarih ve 2916 sayılı itiraz dilekçesi ile “Sahibi olduğum Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Pamukova Köy Mahallesi,50L2-A Pafta, 0 Ada, 7402 nolu parsel Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/1000 ölçekli (Revizyon) Nazım İmar Planında (konut, park, ticaret sağlık, eğitim, yol...) alanında kalmaktadır. Parselime isabet eden 238,31M2 (Arsa içinde dükkan ve konutlar bulunan) alanının tekrar değerlendirilerek mağduriyetliğimin giderilmesi” şeklindeki talebi; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret + Konut Alanında kaldığından, İtiraza yer olmaması nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

8.      Huri ÇİL’in 12/12/2016 tarih ve 2960 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “9979 sayılı parselim için belirlenen Taks:0.30 ve Kaks: 1.20 oranlarının Taks: 0.40 ve Kaks:1.60 olarak devam etmesi” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında düzenlenen nüfus yoğunluklarına aykırılık teşkil edeceğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

9.      Mehri BİLALOĞLU’nun 12/12/2016 tarih ve 2959 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “9800, 9801 ve 113 Ada 7  sayılı parsellerim için belirlenen Taks:0.30 ve Kaks: 1.20 oranlarının Taks: 0.40 ve Kaks:1.60 olarak devam etmesi” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında düzenlenen nüfus yoğunluklarına aykırılık teşkil edeceğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

10.  Murat BİLALOĞLU’nun 09/12/2016 tarih ve 2950 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Elperek Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi 4602,4603,4604 ve 4606 nolu parsellerin sahibiyim. Parsellerim Mithatpaşa caddesine cephelidir. İptal edilen planlarda Mithatpaşa caddesinin kuzey kısmı benim parsellerim hariç tamamen Bitişik nizam 4 kat, güney kısmı bitişik nizam 3 kata imarlıydı. Askıda olan planlarda caddenin, güneyde kalan parselleri 4 kata çıkarılmıştır. Yani mithatpaşa caddesinin hem kuzeyi hem güneyi 4 kata çıkarılmıştır. Ancak sadece bana ve şirketime ait parseller yine 3 kat bırakılmıştır. Bu durumun düzeltilmesini yani, parsellerimin diğer komşu adalardaki gibi 4 kat yapılması” şeklindeki talebi; Mithatpaşa Caddesinin kuzey ve güneyinde bulunan imar adalarının 4 kat olması nedeniyle, ilgili parselin bulunduğu imar adası ve güney kısmında bulunan imar adasının bitişik nizam 4 kat olarak ekli plandaki belirtildiği şekliyle TALEBİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 2)

11.  Namık Kemal CAMCI’nın 12/12/2016 tarih ve 2968 sayılı itiraz dilekçesi ile “İlçemiz Yenice Mahallesi, 291 no’lu parsellerin sahibiyim. Parselime 12.03.2013 Tarih ve 74/1 no ile yapı ruhsatı aldım. Ancak parselimin olduğu alan askıda olan 1/1000 ölçekli planlarda şu anda park alanında kalmaktadır. Parselimin olduğu alanın eski hali gibi B-3 olması” şeklindeki talebi;  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık arz edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;                                        

12.  Nilüfer KIVILCIM’ın 14/12/2016 tarih ve 3000 sayılı itiraz dilekçesi ile “Belediyeniz sınırları içersinde yer alan pafta:9 parsel:8878 nolu taşınmazın sahibiyim. Bulunduğumuz parselin 3 kat olarak kat yüksekliğinin belirlendiği öğrenilmiştir. Oysa karşı taraftaki komşu parsellerde kat yüksekliği 4 kat olarak uygulanmaktadır. Hiçbir kat farkı olmadığı halde sahibi olduğum parselde hangi sebeple 3 kat uygulaması yapılmaktadır. Tüm kanuni haklarım saklı kalmak kaydıyla bu haksız durumun giderilmesi için yapmış olduğum itirazımın kayda alınmasını ve tarafıma bilgi verilmesi” şeklindeki talebi; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Bütünlüğüne aykırılık teşkil edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

13.  Oktay GÜMÜŞTAŞ’ın 15/12/2016 tarih ve 3008 sayılı itiraz dilekçesi ile “Köy içi mevkiinde bulunan 3705 parsel numaralı arsamın imar kat planının 3 kat olması hem müteahhitleri hem de arsa sahiplerini zora sokmaktadır. Aynı sokakta 2016 yılında yapıp bitirdiğim ve iskânını aldığım binam (3702 parsel) 4 katlıdır. Buna nazaran köşe parsellerin 4,iç parsellerin 3 kat olması daire maliyetlerinin artmasıyla beraber hem alıcıyı hem satıcıyı zora sokmaktadır. Pamukova halkının geliri büyük şehirle kıyaslanmamalı. Bu fiyatlarla hem biz müteahhitler olarak satışlarımız zorlanacak, bunun yanında daire ihtiyacı olan kişileri de zora sokacaktır. Pamukova belediyesi olarak bunu göz ardı etmenizi istemiyorum. İmar planlamasının, tekrar gözden geçirerek bu esnada halkımızın gelir düzeyinin de göz önünde bulundurulması ve adil bir düzenleme yapılması” şeklindeki talebi; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Bütünlüğüne aykırılık teşkil edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;   

14.  Osman SALİH’in 06/12/2016 tarih ve 2932 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Elperek Mahallesi, 10154,10155 ve 9378 no’lu parsellerin sahibiyim. 10154 ve 10155 nolu parseller 1095 nolu parselin yola terk ve ifraz işlemlerinden oluşmuştur. Parsellerimin olduğu alan iptal edilen imar planlarında Bitişik Nizam 4 kata imarlıydı. Şimdi ise parselimin olduğu alan Ayrık nizama çevrilmiştir. Buda yetmezmiş gibi Taks:0.30 ve Kaks:1.20 yapılmıştır. Netice olarak parselimin olduğu adanın eski hali gibi B-4 yada A-4 Taks:0.40 ve Kaks:1.60 olarak değiştirilmesi” şeklindeki talebi; Esentepe Sokaktan cephe alan parsellerin 4 kat olması nedeniyle ilgili parselin ve Esentepe Sokaktan cephe alan diğer parsellerin ekli planda belirtildiği şekilde 4 kat Taks: 0.40 ve Kaks: 1.60 olarak düzenlenmesi TALEBİNİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; (EK – 3)

15.  Şenmar Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 12/12/2016 tarih ve 2961 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Elperek Mahallesi, 1093 nolu parselin sahibiyim. İptal olan imar planlarında bitişik nizam 4 kata imarlı olan parselim ayrık nizam 4 kata çevrilmiş durumdadır. Parselimin olduğu adanın eski hali gibi B-4 olması” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında düzenlenen nüfus yoğunluklarına aykırılık teşkil edeceğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

16.  Görkem ÖZDEMİR’in 19/12/2016 tarih ve 3040 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Elperek Mahallesi 9177 nolu parselin sahibiyim. Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında parselim ayrık nizam 3 kat olarak planlanmıştır. Ancak parselim 15 metrelik bir caddeye cephelidir. Bu caddeye cepheli parsellerin tamamı ya ayrık nizam 4 kat, ya bitişik nizam 4 kat ya da bitişik nizam 3 kattır. Sadece benim parselim ve 7807 nolu parsel Ayrık Nizam 3 kat olarak bırakılmıştır. Parselime 4 kat olarak imar plan değişikliği yapılması” şeklindeki talebi; Mevlana Caddesinden cephe alan parsellerin 4 kat olması nedeniyle ilgili parselin ve komşu iki adada bulunan ve Mevlana Caddesinden cephe alan parsellerin ekli planda belirtildiği şekilde 4 kat olarak düzenlenmesi TALEBİNİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 4)

17.  İbrahim BORAZANOĞLU’nun 19/12/2016 tarih ve 3027 sayılı itiraz dilekçesi ile “Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dua Meydanı No:8 Pamukova’da parsel nosu 4752 ve (2100) m2’nin içinde olan evimin yeşil alan olarak gözükmektedir. Bu arazinin yakın dere olmasından dolayı dereye terklerin alınması geriye kalan metre karenin bize verilmesi” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık arz edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;                                        

18.  Lütfiye DUYAR ile Selma KABASAKAL’ın ortak imzalı 20/12/2016 tarih ve 3056 sayılı itiraz dilekçelerinden özetle “İlçemiz Yenice Mahallesi, 8683 parselin annem Lütfiye DUYAR ile birlikte sahibiyim. Parselimizde şu an ruhsatlı 2 katlı binamız bulunmaktadır. Halen bu parselde ikamet etmekteyiz. Parselimizin olduğu ada iptal edilen imar planlarında konut sahasında kalmaktaydı. 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında ilk olarak meydan, askı süresi içerisinde değişiklik yapılarak “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirilmiştir. Biz bu konuda askı süresi içerisinde bilimsel verilere dayanarak itiraz etmiştik. 8683 nolu parselimizin olduğu adanın şuan askıda olan 1/1000 lik planlarda konut veya TÎCK olarak değiştirilmesi” şeklindeki talebi; İlgili itirazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmediğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;                                         

19.  Pamukova Özdemirler Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 19/12/2016 tarih ve 3039 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Yenice Mahallesi 5203 nolu parselin sahibiyim. Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında parselim Ayrık Nizam 3 kat olarak planlanmıştır. Parselimin eski haline, yani Bitişik Nizam 3 kat olarak değiştirilmesi” şeklindeki talebi; ilgili parselin bulunduğu adanın büyük bir kısmında, bitişik nizam olarak yapılaşmanın tamamlanması nedeniyle, ekli plandaki belirtildiği şekilde TALEBİNİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 5)

20.  Özcan TAŞ, Nurcan ARABA ve Nezahat TAŞ’ın ortak imzalı 19/12/2016 tarih ve 3029 sayılı dilekçesi ile “Pamukova Tapu Müdürlüğünde adımıza kayıtlı bulunan Pafta No:G24D24D/2,Parsel No:5773 de bulunan 314 m2 gayrimenkulümüz ile Pafta No:G24D24D,Parsel No:9989 da bulunan 322,85 m2 gayrimenkullerimizin her ikisinden de yeni imar planı içerisinde yol geçirilmek istenmektedir. Yeni İmar planına ve her iki arsamızdan geçecek olan yola itiraz etmekteyiz.” Şeklindeki talebi; ilgili bölgede Yola Cephesi bulunmayan Parseller bulunduğundan ilgili parsellere yol cephesi kazandırılması amacıyla yapılan işlem uygun olup, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

21.  Şükrüye ŞENGÜL’ün 22/12/2016 tarih ve 3089 sayılı itiraz dilekçesi ile “Sakarya ili Pamukova ilçesi 4355 nolu parselin varisi olarak parselin kuzeyinden geçmekte olan ara yol uzun yıllardır açılamamış olup ilgili parselimizin önünden gecen ana yol ise Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 15 metre olarak genişletilerek mağduriyetimiz arttırılmıştır. Pamukova ilçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında parselin kuzeyinden gecen ara yolun kaldırılması” şeklindeki talebi; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık arz edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;                                        

22.  Murat AYDOĞDU’nun 22/12/2016 tarih ve 3091 sayılı itiraz dilekçesi ile “Adıma kayıtlı olan, ilçemiz Türbecivarı mevkii, G24.d.24.d pafta, 912 parsel numaralı taşınmazım üzerinde yaptığınız 1/1000 revize imar planı düzenlemesinde, ilişikteki harita hesaplamasında da görüleceği gibi kesinti miktarı %44,1045 ile yapılabilecek maximum kesinti miktarını aşmıştır. Mevcut plana göre arazimin batısında, aralarında 15 m park olan, 10 ar metrelik birbirine paralel iki yol bulunmaktadır. Mağduriyetimin giderilmesi adına, bu yollardan benim tarafımdaki yolun iptal edilip, imarlı alanıma dahil edilmesi” şeklindeki talebi; ekli plandaki şekliyle TALEBİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 6)

23.  Abdullah İLMAN’ın 26/12/2016 tarih ve 3117 sayılı itiraz dilekçesi ile “İlçemiz Yenice Mahallesi, 9660 nolu parselin çok uzun zamandır park alanında kalmaktadır. Bu durum beni mağdur etmektedir. Parselimin bulunduğu alanda imar planlarında tadilat yapılması mümkün ise parselimin imara açılması, mümkün değilse 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması yapılması, buda mümkün değilse biran önce kamulaştırılması” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık arz edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

24.  Recep KILIÇ’ın 23/12/2016 tarih ve 3106 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemizin Yenice Mahallesi 3924 Parsel numaralı gayrimenkulün 1/2 hissedarıyım. Parselimin bulunduğu ada konut alanı iken, 1/5000'lik Nazım İmar Planında önce "Kent Meydanı”, sonra "Belediye Hizmet Alanı" olarak değiştirilmiştir. Askı süresi içinde bu plana itiraz ettim, daha sonra da Sakarya 1. İdare Mahkemesinde 07/09/2016- 2016/1031 tarih sayılı dosya ile dava açtım. Dolayısı ile parselim 1/5000 ölçekli planla şuanda mahkemeliktir. İleride telafisi güç zararların oluşmaması açısından dava sonucunun belediyeniz tarafından bekleneceğini umuyorum. Parselim askıda bulunan 1/1000'lik Uygulama İmar Planında da (BHA) Belediye Hizmet Alanı olarak işaretlenmiştir. Sonuç olarak 1/1000'lik Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap Uygulama İmar Planında tamamen ticari amaçlı yapıldığını düşündüğüm, Belediye Hizmet Alanı olarak işaretlenen 3924 parselimin, eskisi gibi konut veya Ticari, Ticari Konut alanı olarak imarının düzeltilmesi” şeklindeki talebi; İlgili itirazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmediğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

25.  Aynel Aylin AKTAŞ’ın 23/12/2016 tarih ve 3110 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Yenice Mahallesinde bulunan, Tapuda Köyiçi Mevkiinde, 6 Pafta, 5202 Parsel No. da kayıtlı gayrimenkulün sahibiyim. (Ek-1: Tapu fotokopisi sunulmuştur). Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında, maliki bulunduğum Parsel, Ayrık Nizam 3 kat olarak planlandığını öğrendim. Ancak parselim bu güne kadar ve ben satın aldığımda da bitişik nizam ve 3 kat olarak imarlı idi. Önemle belirtmek isterim ki, parselimin cephe aldığı istasyon caddesinin parselimin bulunduğu tarafı neredeyse tamamı bitişik nizam olarak yapılaşmasını tamamlamıştır. Pamukova ilçesinin en eski bitişik nizam binalarının bulunduğu ve en geniş caddelerinden birine cepheli bulunan parselimin bu şekilde imar planının değiştirilmesi mağduriyetime sebep olduğu gibi bu şekilde bir imar planı değişikliği ilçenin en eski yerleşim yeri olan işbu caddedeki halihazır duruma uygun değildir; söz konusu imar planı şehircilik ilkelerine de aykırıdır. Parselimin yıllardır ve benim satın aldığım tarihteki gibi Bitişik Nizam 3 kat olarak planlarının değiştirilmesi hali hazır fiili duruma da uygun olacaktır. Yukarıda açıklanan sebeplere binaen; Pamukova Belediyesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 5202 nolu parselimde meydana getirdiği değişiklik usul ve yasaya aykırı olduğu gibi fiili duruma da aykırı ve bulunduğu caddenin de dengesine uygun olmadığından itirazlarımın kabulü” şeklindeki talebi; ilgili parselin bulunduğu adanın büyük bir kısmında, bitişik nizam olarak yapılaşmanın tamamlanması nedeniyle, ekli plandaki belirtildiği şekilde TALEBİNİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK - 7)

26.  Aynel ÇETİN’in 23/12/2016 tarih ve 3109 sayılı itiraz dilekçesi ile “Sahibi olduğum Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Pamukova Mahallesi Kahvekarşısı mevkii pafta no 10 ada 0 parsel 6950 – 6951 nolu parsellerin sahibiyim. Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanan 1/1000 ölçekli planda çevremde bulunan parsellere (4351 parsel) bizim arsamıza bitişik olduğu halde 4351 parsele 4 kat, benim parselime 3 kat izni verilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle haksızlığımın ve mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Gereli incelemenin yapılması ve bu konuda mağduriyetimin giderilmesi” şeklindeki talebi; 6950-6951 numaralı parsellerin ve 4351 nolu parselin aynı yoldan cephe alan kısımlarının 3 kat olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında hali hazırda da 3 kat olarak düzenlendiğinden, itiraza yer olmaması nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

27.  Ali GİDEN’in 27/12/2016 tarih ve 3122 sayılı itiraz dilekçesi ile “İlçemiz Elperek Mahallesi 6592 ve 6606 nolu parsellerin sahibiyim. Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında parsellerim Bitişik Nizam 3 kat olarak planlanmıştır. Ancak parsellerimin batısında bulunan ve 7 metrelik aynı sokaktan cephe aldığımız diğer parsellere 4 kat imar izni verilmiştir. Bu durum adil değildir. Ayrıca 1/5000 ölçekli planlarda bu parsellerin tamamında aynı nüfus yoğunluğu öngörülmüştür. Netice olarak parsellerime 4 kat imar izni verilmesi” şeklindeki talebi; ilgili parsele komşu imar adalarının 4 kat olması nedeniyle,  ekli krokide belirtildiği şekliyle TALEBİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 8)

28.  Mehmet GİDEN’in 27/12/2016 tarih ve 3123 sayılı itiraz dilekçesi ile “İlçemiz Elperek Mahallesi 242 Ada 2 Nolu parselin sahibiyim. Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında parselim Bitişik Nizam 3 kat olarak planlanmıştır. Ancak parselimin batısında bulunan ve 7 metrelik aynı sokaktan cephe aldığımız diğer parsellere 4 kat imar izni verilmiştir. Bu durum adil değildir. Ayrıca 1/5000 ölçekli planlarda bu parsellerin tamamında aynı nüfus yoğunluğu öngörülmüştür. Netice olarak parselime 4 kat imar izni verilmesi” şeklindeki talebi; ilgili parsele komşu imar adalarının 4 kat olması nedeniyle,  ekli krokide belirtildiği şekliyle TALEBİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 9)

29.  Mustafa Yücel KOCAÇINAR’ın 27/12/2016 tarih ve 3139 sayılı itiraz dilekçesi ile “Sakarya ili Pamukova ilçesi 5630 nolu parselin inşaat sebebiyle 26.05.2015 tarihinde iskanını aldım. İnşaat izinleri durdurulduğundan bina yapımına başlayamadık. Şimdi imar durumunun aleyhime değiştiğini öğrendim. Anlaştığım müteahhit bu şartlar altında işi iptal edeceğini söylüyor. Mağduriyetimin giderilmesi için imar durumunun eski haline getirilmesi” şeklindeki talebi; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın bütünlüğüne ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık teşkil edeceğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

30.  Nurten DURMUŞ’un 28/12/2016 tarih ve 3146 sayılı itiraz dilekçesi ile “Pamukova İlçesi, Türkocağı Caddesi No:13 adresinde bulunan 4225 numaralı parselin sahibiyim. Halihazırda askıda bulunan 01.09.2016 tarih ve 33 numaralı Meclis Kararına istinaden askıda bulunan 1.etap imar planında, parselimin resmi kurum alanı olarak işaretlendiğini gördüm. Bu duruma itiraz ediyor ve 4225 numaralı parselimin ticari alana çevrilerek, fiili duruma uygun hale getirilmesi” şeklindeki talebi; İlgili itirazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmediğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;                                        

31.  Fevziye KESKİN’in 28/12/2016 tarih ve 3147 sayılı itiraz dilekçesi ile “İlçemiz Elperek Mahallesi, 1109, 8619, 7044, 7046, 8621, 8622 ve 8620 nolu parsellerin sahibiyim. Parsellerimin toplam alanı yaklaşık 9520 m2 civarındadır. Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bu parsellerin yarısı yol ve park alanı olarak planlanmıştır (Ek-1). Bu bölgede 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması yapılması durumunda parsellerimize en fazla % 40 DOP oranı uygulanabilecektir. Ancak Pamukova Belediyesinin parsellerimizin olduğu bölgede 18 uygulama kararı alması yada yol ve park alanlarını Kamulaştırması imkansızdır. Bu durum ekonomik olarak zararımıza olmaktadır. Parsellerimizin içinden geçen 7 metrelik yollar 1/5000 lik nazım imar planlarında gözükmemektedir (Ek-2). Bu yolların parsellerimiz içerisinde kalacak şekilde doğu sınırımıza doğru kaydırılmasını talep ediyorum. Bu değişiklik hiçbir parseli etkilemediği gibi, zararımızı da azaltacaktır. Bundan dolayı şu an askıda olan 1/1000 lik planlarda Ek-3’de sunduğum değişikliklerin askı süreci içerisinde meclis tarafından yaptırılarak onaylanması” şeklindeki talebi; ekli krokide belirtildiği şekilde TALEBİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 10)

32.  Mehmet İLMAN’ın varisleri Abdullah İLMAN, Nefiye İLMAN, Ayşe DURGUT, Hatice ÇETİNKAYA, Fatma ÖKSÜZALİ ile Müteveffa Ali İLMAN’ın varisleri Hava İLMAN ve Levent İLMAN’ın ortak imzalı 28/12/2016 tarih ve 3144 sayılı itiraz dilekçeleri ile “Babam Mehmet İLMAN adına Pamukova Tapu Müdürlüğünde kayıtlı iken 27/07/2011 Tarihinde vefatıyla bizlere intikal eden Pamukova Köy içi mevkiinde Parsel No:3598 de bulunan 2065 m2 gayrimenkulün bir kısmından yol geçmesi bir kısmının ise yeşil saha olarak (Park) olarak ayrılması nedeniyle bu gayrimenkul üzerinde büyük mağduriyete uğramış bulunmaktayız. Bu gayrimenkul üzerindeki yolun ve yeşil sahanın (Park)'ın kaldırılmasını, kaldırılması mümkün değil ise komple yerin kamulaştırılması” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kaldığından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık arz edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;                                       

33.  S. Ayşen KARANFİL’in 28/12/2016 tarih ve 3157 sayılı itiraz dilekçesi ile “Pafta 5 parsel 3892 arsamızın 4 kat olmasını istiyoruz. Mahallemizde karşı evlerin 4 kat olduğu arka tarafımızdaki evlerin de 4 kattır. Arsamızın üzerinden geçen yolun düzelmesi” şeklindeki talebi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Bütünlüğüne aykırılık teşkil edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

34.  İsmail KOŞ’un 29/12/2016 tarih ve 3162 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “Belediyeniz sınırları içinde Pamukova İlçe Merkezi, Pamukova Mahallesi (köyü),Türbecivarı Mevkiinde kâin 3800 m2 yüzölçümlü kadastral 909 numaralı parselin/taşınmazın malikiyim. 'Pamukova İlçe merkezi 1. Etap Uygulama İmar Planı"nın onaylandığını ve askıya çıkarıldığını; ancak, adı geçen parselin tamamının planda yeşil alan olarak ayrıldığını ve park alanı lejantıyla gösterildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bu duruma birkaç bakımdan itiraz ediyorum. Sonuç olarak, maliki bulunduğum 909 numaralı parselin park olarak planlanmasına -davaya konu olacak haklarım saklı kalmak kaydıyla - itiraz ediyor; işbu parsele ait Pamukova İlçe merkezi 1. Etap Uygulama İmar Planındaki kullanım kararının mağduriyetimi giderecek şekilde değiştirilmesini, mezkûr parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi” şeklindeki talebi; İlgili itirazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmediğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

35.  Emine Hatun KATIRCI’nın 30/12/2016 tarih ve 3178 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “Maliki olduğum "G24D24D pafta, 358 parsel no'lu 10800 metrekare gayrimenkulüm tarım arazisi (bağ) olup daha önce yapılmış olan uygulama imar planındaki sınıra komşu olan tarım arazisidir. Belediyeniz askıdaki imar planında anlaşıldığı üzere imar sınırı içerisinde kalan küçük parçasının tamamı yeşil alan (park) olarak gösterilmiş olup, geriye kalan büyük kısmı ise imar düzenleme sınırının dışarısında bırakılmıştır. Dilekçede belirtilen mevzuata aykırı itirazlarımın doğrultusunda askıda olan uygulama imar planında gerekli değişikliklerin yapılmasını veya uzlaşma usulünün uygulanması” şeklindeki talebi; İlgili itirazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmediğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

36.  Musa BASINLI ve Kadriye BASINLI Vekili Avukat Adnan KILIÇ’ın 30/12/2016 tarih ve 3179 sayılı itiraz dilekçesi ile “Müvekkillerimizin sahibi olduğu Sakarya İli, Pamukova İlçesi - Kahvekarşısı Mevkii-1103 parselde kayıtlı taşınmaz Pamukova Belediye Meclisince onaylanan Pamukova İlçe Merkezi l.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 15.mt genişliğinde imar yolu ve park alanında kalmaktadır. Müvekkiller mevcut İmar Planını 20.12.2016 tarihinde öğrenmişlerdir. Bu imar kısıtlaması Ek'te sunulan Pamukova Belediye Başkanlığının 06.04.2015 T. ve 626 sayılı yazı cevabından da anlaşılacağı üzere 01.05.2008 Tarihli imar planından kaynaklanmaktadır. Bu tarihten itibaren söz konusu taşınmazda idarenin her hangi bir tasarrufu söz konusu olmayıp, müvekkilin mağduriyetine sebep olunmuştur. Müvekkilin Parseline isabet eden 15.mt genişliğinde imar yolu ve park alanın tekrar değerlendirilerek, müvekkillerimizin 01.05.2008 yılından itibaren başlayan ve halen devam eden mağduriyetliğinin giderilmesi” şeklindeki talebi; İlgili itirazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmediğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

37.  İbrahim ISIR, Fatma TUNÇBİLEK, Necmiye YILMAZ, İbrahim KARAGÖZOĞLU, Yasin KARAGÖZOĞLU Vekili Avukat Adnan KILIÇ’ın 30/12/2016 tarih ve 3181 sayılı itiraz dilekçesi ile “Müvekkillerimizin sahibi olduğu Sakarya İli, Pamukova İlçesi - Kahvekarşısı Mevkii 1102 parselde kayıtlı taşınmaz Pamukova Belediye Meclisince onaylanan Pamukova İlçe Merkezi l.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park alanında kalmaktadır. Müvekkiller mevcut İmar Planını 20.12.2016 tarihinde öğrenmişlerdir Bu imar kısıtlaması Ek'te sunulan Pamukova Belediye Başkanlığının 06.04.2015 T. ve 625 sayılı yazı cevabından da anlaşılacağı üzere 01.05.2008 Tarihli imar planından kaynaklanmaktadır. Bu tarihten itibaren söz konusu taşınmazda idarenin her hangi bir tasarrufu söz konusu olmayıp, müvekkilin mağduriyetine sebep olunmuştur. Müvekkilin Parseline isabet eden park alanın tekrar değerlendirilerek, müvekkillerimizin 01.05.2008 yılından itibaren başlayan ve halen devam eden mağduriyetliğinin giderilmesi” şeklindeki talebi; İlgili itirazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmediğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

38.  Turhan BABLAK ve Halil BABLAK’ın ortak imzalı 30/12/2016 tarih ve 3180 sayılı itiraz dilekçesi ile “İlçemiz Elperek Mahallesi, 4394 ve 4395 nolu parsellerin sahipleriyiz. Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında parsellerimizin her ikisinden de büyük olarak yol geçmektedir. Oturduğumuz ev zaten tarihi bina yollardan 5 metre ön bahçe çekme mesafesi uygulandığında buralara inşaat yapma mümkün değildir. Mümkünse yerinde yapılabilecek olan incelemede haksızlığı yerinde görmek imkanı olacaktır. İtiraz dilekçemizin incelenmesi” şeklindeki talebi; ekli krokide belirtildiği şekilde TALEBİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 11)

39.  İlhan TOPÇU’nun 30/12/2016 tarih ve 3182 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Yenice Mahallesi 4805 ve 4806nolu parsellerin hissedarıyım. Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında parselimin büyük bir kısmından yol geçmektedir. Bu şekli ile yollardan çekme mesafesi uygulandığında parselime inşaat yapmam neredeyse imkansız hale gelmektedir. Yapıldığı durumunda ise çok düşük ene sahip bir temel üzerine yapılacak inşaat estetik olmayacağı gibi değersizleşecektir. Netice olarak parselimde inşaat yapılması uygun olacak şekilde yolun kaydırılmasını ve adadaki diğer parsellerle aynı oranda arazimin yollaştırılması” şeklindeki talebi; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine aykırılık teşkil edeceğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

40.  Ayten YILMAZ’ın 30/12/2016 tarih ve 3183 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Elperek Mahallesi 6919 nolu parselin hissedarıyım. Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında parselimin büyük bir kısmından yol geçmektedir. Bu şekli ile yollardan 5 metre ön bahçe çekme mesafesi uygulandığında parselime inşaat yapmam mümkün değildir. Netice olarak parselimde inşaat yapılması uygun olacak şekilde yolun kaydırılmasını ve adadaki diğer parsellerle aynı oranda arazimin yollaştırılması” şeklindeki talebi; ekli krokide belirtildiği şekilde TALEBİN KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI; ( EK – 12)

41.  Gülser SAVAŞ’ın 30/12/2016 tarih ve 3186 sayılı itiraz dilekçesi ile “Üzerime kayıtlı olan 7565 parsel numaralı arsamın İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen kat mülkiyeti 3 kat olarak belirtilmiştir. Arsamın yer ve zemin bakımından uygun olduğu Jeoloji Mühendisleri tarafından kontrol edilmiştir. Üzerime kayıtlı olan 7565 numaralı parselin imar durumu kontrol edilerek kat mülkiyetinin 4 kat ve üzeri olması hakkında gereken işlemlerin yapılması” şeklindeki talebi; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Bütünlüğüne aykırılık teşkil edeceği için, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

42.  Ali ÖZALP’in 30/12/2016 tarih ve 3191 sayılı itiraz dilekçesi ile “Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, Türkocağı Caddesi, No:9 mevkiinde bulunan 4267 parselimin yeni imara göre 3 kat verilmiş olup aynı güzergahta bulunan ve inşaatı biten komşu parsellerin 4 kata imar verildiği, benimde parselimin emsal olması için komşu parseller gibi 4 kata çıkarılmasını ve aynı olması” şeklindeki talebi; 4267 numaralı parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında hali hazırda da 4 kat olarak düzenlendiğinden, itiraza yer olmaması nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

43.  Ali ÖZALP’in 30/12/2016 tarih ve 3195 sayılı itiraz dilekçesi ile “Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Eskişehir asfaltı, Paşaderesi Mevkiinde bulunan 266 nolu parselim Tarım alanı olarak yeni imarda gözükmektedir. Aynı güzergahtaki komşu parsellerimiz üniversiteye kadar alındı, onun devamı olan parseller paşaderesine kadar alınmadı,  alt yapısı biten bu güzergahında imara girmesi” şeklindeki talebi; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmemesi nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

44.  Aynel Aylin AKTAŞ’ın 02/01/2017 tarih ve 3 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Elperek Mahallesinde bulunan, tapuda kahvekarşısı mevkiinde, G24D24C pafta, 1043 parsel noda kayıtlı gayrimenkulün 1/3 hissesinin sahibiyim. Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, maliki bulunduğum parselin yol olarak (15m) olarak planlandığını öğrendim. Önemle belirtmek isterim ki parselimin bulunduğu mevkii, yerleşim yeri ve nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, bu şekilde ve bu kadar geniş yola ihtiyaç olmadığı gibi, bu denli geniş yolların yapımı, o civarda arazinin yapısı nedeniyle maliyeti yüksek olacağından, uygun değildir. Söz konusu imar planı şehircilik ilkelerine de aykırıdır. Yukarıda açıklanan sebeplere binaen, Pamukova Belediyesinin 01/12/2016 tarihinde askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1043 nolu parseldeki planlama şehircilik ilkeleri ve kamu yararına uygun olmadığı gibi, usul ve yasaya aykırı olduğu ve itirazımın değerlendirilmesi” şeklindeki talebi; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmemesi nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

Bununla birlikte Pamukova Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İlhan TOPÇU’ya ait 30/12/2016 tarih ve 3187 sayılı itiraz dilekçesinin Pamukova Merkez 1/1000 Ölçekli 1. Etap Uygulama İmar Planını ilgilendirdiğinden, söz konusu talep Komisyonumuzca 1/1000 Ölçekli 1. Etap Uygulama İmar Planına Askı Süresi İçerisinde Yapılan İtirazlar kapsamına alınarak bu raporda görüşülmesine karar verilmiştir.

45.İlhan TOPÇU’nun 30/12/2016 tarih ve 3187 sayılı itiraz dilekçesi ile “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 108 ada 14 nolu parselin hissedarıyım. Şu an askıda olan Pamukova Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında parselimin TASK (taban alan katsayısı) 0.30 olarak belirlenmiştir. 1/5000 ölçekli planlarda aynı nüfus yoğunluğu öngörülen adalarda çok farklı yoğunluk ve kullanım şekli uygulandığı da tarafımca tespit edilmiştir. Örnek olarak komşu ada olan 112 nolu adadaki tüm parseller farklı kullanım şekline tabi tutulmuştur. Netice olarak parselimde eski imar durumunda 0.40 olan TASK’ın askıda olan 1/1000 lik yeni imar planında 0.30 düşmesinden ve çevre adalarla farklı kullanım özelliklerinde sahip olmasından dolayı mağdurum. Bu durumun düzeltilmesi” şeklindeki talebi;

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında düzenlenen nüfus yoğunluklarına aykırılık teşkil edeceğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞINA; OY BİRLİĞİ ile karar verilerek Belediye Meclisine havale edilen 05/01/2017 tarih ve 1 sayılı İmar Komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda,  Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu üyelerinden Mehmet GEZGİN ile Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyelerinden Ece SÖYLER’in çekimser oylarına karşılık,  toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.   

 

 

 

2. İmar Komisyonuna Havale Edilen Pamukova İlçe Merkezi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Askı Süresi İçerisinde Yapılan İtirazların Görüşülmesi

Pamukova Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 05/01/2017 tarih ve 2 sayılı İmar Komisyonu Raporu ile Pamukova Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Pamukova Merkez 2. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

1.      Osman SALİH’in 21/12/2016 tarih ve 3074 sayılı itiraz dilekçesi ile “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 364 ada 2-3-4-5-6-7 parseller ile 279 ada 1 nolu parsellerin sahibiyim. Bu parsellere 2009 yılından beri inşaat yapamıyoruz. İlk olarak 18 uygulaması bozuldu yeniden 18 yapılması lazım dediler ve 2-3 sene inşaat yaptırmadılar. Altyapı ve yol olmadığından inşaat yapamadık. İmar planları iptal oldu 17 aydır açılmasını bekliyoruz. Daha sonra tekrar 18 yapılabilir deniliyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi 4 kat olan parseller şimdi 3 kata düşürülmeye çalışılıyor. Netice olarak parsellerimin olduğu adaların eski hali gibi A-4 olarak değiştirilmesi” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile  onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında düzenlenen nüfus yoğunluklarına aykırılık teşkil edeceğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

2.      Raci SOLMAZ’ın 27/12/2016 tarih ve 3140 sayılı itiraz dilekçesi ile “Pamukova İlçesi ile ilgili 1/1000’lik imar planının askıya çıkartılması sebebi ile söz konusu imar planında bulunan G24d24d 641 nolu ve 645 nolu ile 8465 nolu zeytin bağı olan parsellerimin imar planı dahilinde olduğu ve 8465 no’lu evimin bulunduğu parselimden Yaşar Toklu adlı vatandaşa bahçemden 750 m2 yer verildiği söz konusu parselin 8465 no’lu parselimden çıkartılarak aynı yerde bulunan şahsıma ait olan zeytin ağacı bulunmayan kısmından 645 nolu parselimden yer verilmesi ekteki arsa planında işaretli kısımdan yer verilmesi ve belediye teknik hizmet alanı olarak belirtilen alanın zeytinliklerimin olduğu kısımdan alınıp aynı arazide dikey olarak ekteki planda belirtmiş olduğum şekilde arazime dikey olarak parsellenmesi talebim vardır. Ayrıca söz konusu alanda tarımsal faaliyetlerimiz devam ettiğinden (zeytincilik) 641-645 ve 8465 nolu zeytinlik olan arazilerimin 1/1000’lik plandan çıkartılıp tarım alanı olarak korunması” şeklindeki talebi; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmemesi nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

3.      Nazım EKŞİ’nin 28/12/2016 tarih ve 3145 sayılı itiraz dilekçesinden özetle “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 367 ada 9 parsel ile 378 ada 1,3,4,5,6,7,8 ve 9 noTu parsellerin sahibiyim. Parsellerim iptal edilen imar planlarında 4 kata imarlıydı. Ben bu parselleri imarının 4 kat olmasına göre kat karşılığı satın aldım. Şimdi askıda olan planlarda parsellerimin tamamı 3 kat olarak planlanmıştır. Parsellerimin güneyinde 15 metrelik geniş bir cadde bulunmaktadır. Bu caddenin güneyinde bulunan ve parsellerime yakın olan adalarda 4 kat ve Emsal: 1.60 olacak şekilde planlama yapılmıştır. En azından yakın çevresinde yapılaşmanın olması, aynı caddeye cephe alan güney doğu parsellerde Kaks.1.60 ve 4 kat planlama yapılması ve cadde genişliğinin 15 metre olması vb. sebepler ile söz konusu parsellerimin iptal edilen planlardaki gibi Kaks:l.60 ve 4 kat olarak değişiklik yapılması” şeklindeki talebi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarih ve 5/335 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında düzenlenen nüfus yoğunluklarına aykırılık teşkil edeceğinden, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

4.      Fatma ALTINTAŞ’ın 29/12/2016 tarih ve 3164 sayılı itiraz dilekçesi ile “Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Keştepealtı Mevkii, G24D24D pafta, 776 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli planları uygulamaya başlattığınızı öğrenmiş bulunmaktayım. Arazimin halen Tarım arazisi olarak bulunmakta ve Çiftlik yapmaktayım, bu arazimin Tarımsal arazi olarak bırakılması” şeklindeki talebi; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmemesi nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞI;

5.       Arif ALTINTAŞ’ın 29/12/2016 tarih ve 3167 sayılı itiraz dilekçesi ile “Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Keştepealtı Mevkii, G24D24D pafta, 775 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli planları uygulamaya başlattığınızı öğrenmiş bulunmaktayım. Arazimin halen Tarım arazisi olarak bulunmakta ve Çiftlik yapmaktayım, bu arazimin Tarımsal arazi olarak bırakılması” şeklindeki talebi; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına girmemesi nedeniyle, TALEBİN REDDİNİN UYGUN OLACAĞINA; OY BİRLİĞİ ile karar verilerek Belediye Meclisine havale edilen 05/01/2017 tarih ve 2 sayılı İmar Komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyelerinden Ece SÖYLER’in çekimser oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.   

 

2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

18- 2 adet iş makinesi alımı          

 Pamukova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Beko-Loder (kazıcı yükleyici) cinsindeki iş makinesi ile 1 adet asfalt yama silindiri cinsindeki iş makinelerinin satın alınmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.                                                                                                                   

 

2017 MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Meclis toplantısında görüşülmek ve karara bağlamak üzere meclisimize gelen bir gündemin olmadığı görülmüş ve meclis üyelerimizin de gündem teklif etmemesi nedeniyle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi “ Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağrılır. Birleşim açıldıktan sonra üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. ” hükmü uyarınca Belediye Meclisimizce görüşülecek gündem ve konu bulunmadığından 2017 yılı Mart Ayı Meclis toplantının kapatılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

2017 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

19-2016 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi uyarınca 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında yapılan çalışmaları içeren bir (1) yıllık faaliyet (çalışma) raporu, Yazı İşleri Müdür Vekili Seyhan KAPTAN tarafından okundu ve birer nüshası üyelere dağıtıldı, rapor hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Konu hakkında söz almak isteyen olmadığından Belediye Başkanı’ nın bir (1) yıllık çalışma raporu; yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

20- 2016 Yılı Denetim Raporunun Görüşülmesi

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden toplanan denetim komisyonu üyeleri, Belediyemizin 2016 Mali yılı Gelir Gider Hesap İşlemlerini incelemiş olup; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca denetim komisyonunca oluşturulan rapor meclis üyelerine okunarak Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

21- Encümen Üye Seçimi

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. maddesi uyarınca Encümen Üyesi Seçimi için, üyelerden Mustafa ÇELİK ve Erol AKALIN Encümen üyeliği için adaylığı açıklamış olup, yapılan gizli oylama sonucunda, en çok oy alan Meclis Üyeleri Erol AKALIN ve Mustafa ÇELİK Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.

22- Pamukova İlçesi 1/1000 Ölçekli 1. Etap Uygulama İmar Planı 2. Askı İtirazının Görüşülmesi

İlhan KABAKÇI’nın  20.03.2017 tarih ve 772 sayılı talebinin işaretle yapılan oylama sonucunda İmar Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

23- Sokak İsmi Değişikliği ve Parklara isim verilmesi

İlçemiz;

Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi Pamukova Kaymakamlığı’nın karşısında bulunan parka Şehit Kaymakam Muhammet Fatih SAFİTÜRK isminin verilmesine,

 Elperek Mahallesi Tahıl Pazarı Sokak’ta bulunan parka Naci KURU isminin verilmesine, Cumhuriyet Mahallesi Ihlamur Sokak’ın isminin İrfan Efendi Sokak olarak değiştirilmesine

Yenice Mahallesi Aydınlık Sokak’ın isminin Profesör Doktor Volkan TUĞCU Sokak olarak değiştirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

24- EDS kurulumu

Bahse konu işin 2886 Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

2017 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

25- BÜTÇE KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ

Belediyemizin 2016 yılı Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ile 64. maddesi uyarınca kabulü ve onaylanması oylamaya sunuldu, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

 

26- İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN PAMUKOVA İLÇESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 2. ASKI İTİRAZININ GÖRÜŞÜLMESİ

Pamukova Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlhan KABAKÇI’nın 20.03.2017 tarih ve 772 sayılı dilekçesi İmar Komisyonunda görüşülmüş olup, İlhan KABAKÇI’nın  “Sakarya İli Pamukova İlçesi Elperek Mahallesi Eğitim Sokak 50L-IC pafta 8351 parsel nolu evinin batısından 4394 nolu parselden geçen 7 metrelik yolun 2004 yılında imardan kaldırıldığı, açmış olduğu mahkeme kararı Belediye Encümen Kararı ile imara konulduğu, 1. Etap 2. Askı Planı askıya asıldığında söz konusu yolun imardan kaldırıldığını gördüğü, Sakarya 2. İdare Mahkemesi kararı ve bilirkişi raporu Danıştay 6. Dairesi’nin kararı iki kez onaması ve Pamukova Belediye Başkanlığı 115 nolu Meclis Kararına istinaden evinin batısından 4394 nolu parselden geçen 7 metrelik yolun tekrar imara konulması” hakkındaki talebi komisyonumuzca ilgili mahkeme kararları ve bilirkişi raporu da incelenerek talebin oybirliği ile kabulüne karar verilen İmar Komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

 

27- 3 ADET MEZARLIK VASFINDAKİ TAŞINMAZIN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DEVRİ

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.04.2017 tarih ve 129 sayılı yazısından özetle “6360 sayılı Kanun ile Sakarya Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Belediyemize ait olan ve mahalle olarak Belediyemize bağlanan köylerdeki mezarlıklar Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Belediyemizce yapılan araştırmalar sonucunda 3 adet mezarlığın halen Pamukova Belediye Başkanlığına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, İlçemiz İsabalı Mahallesi, Balaban Mevkii, H24A02AB pafta, 0 Ada, 241 sayılı parselde yer alan 7.000,00 m2 taşınmazın, Fevziye Mahallesi, Beyköstü Mevkii, 7 pafta, 0 Ada, 2259 sayılı parselde yer alan 3.440,00 m2 taşınmaz ile Karapınar Mahallesi, Kortepe Mevkii, 0 pafta, 0 Ada, 228 parselde yer alan 960,00 m2 taşınmazın halen mezarlık olarak kullanılması nedeniyle 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi 8. Bendi ve 5216 sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi hükmü uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi” hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce uygun görüşülmüş olup, İlçemiz İsabalı Mahallesi, Balaban Mevkii, H24A02AB pafta, 0 Ada, 241 sayılı parselde yer alan 7.000,00 m2 taşınmazın, Fevziye Mahallesi, Beyköstü Mevkii, 7 pafta, 0 Ada, 2259 sayılı parselde yer alan 3.440,00 m2 taşınmaz ile Karapınar Mahallesi, Kortepe Mevkii, 0 pafta, 0 Ada, 228 parselde yer alan 960,00 m2 taşınmazın halen mezarlık olarak kullanılması nedeniyle 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi 8. Bendi ve 5216 sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi hükmü uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi

 

 

28-  PAMUKOVA BELEDİYESİ ESENTEPE SOSYAL TESİSLERİNİN  (PİKNİK VE MESİRE ALANININ) BELEDİYEMİZCE TESLİM ALINMASI VE İŞLETİM HAKKININ 10 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanı Cevat KESER’in 02/05/2017 tarihli dilekçesi ile “Pamukova İlçesi Dolamaçbaşı mevkiinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Pamukova Belediyesi Esentepe Sosyal Tesislerinin (Piknik ve Mesire Alanının) Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukova Belediye Başkanlığına devir edilmesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili tesisin Belediyemize devredilmesi şartı ile Belediyemizce Pamukova Belediyesi Esentepe Sosyal Tesislerinin (Piknik ve Mesire Alanının)10 yıl süre ile işletim hakkının kiraya verilmesi” hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, Pamukova İlçesi Dolamaçbaşı mevkiinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Pamukova Belediyesi Esentepe Sosyal Tesislerinin (Piknik ve Mesire Alanının) Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Belediyemize devrinin istenilmesine, devir işleminin gerçekleşmesi halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi e bendi “… üç yıldan fazla kiralanmasına…karar vermek” hükmü uyarınca Pamukova Belediyesi Esentepe Sosyal Tesislerinin (Piknik ve Mesire Alanının) işletim hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyelerinden Murat AYDOĞDU ve Ece SÖYLER’in çekimser oylarına karşılık, diğer üyelerin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

29 - RIDVAN YAPAR’IN İZİN TALEBİ

Pamukova Belediye Meclis Üyesi Rıdvan YAPAR’ın 13.04.2017 tarihli dilekçesi ile 14 Nisan 2017 ile 01.10.2017 tarihleri arasında Fransa’da din görevlisi olarak bulunduğundan dolayı, Pamukova Belediye Meclisinin Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül ve Ekim ayı Meclis toplantılarına katılamayacağını, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca yurtdışında bulunacağı süre içerisinde izin kullanmak istediğini belirtmiş olup, Valilik Makamının 13/04/2017 tarih ve 6398 sayılı OLUR’ları ile yurtdışına çıkış için izin verilmiştir. Bu bağlamda Pamukova Belediye Meclis Üyesi Rıdvan YAPAR’ın 14.04.2017 ile 01.10.2017 tarihleri arasında izin kullanma talebi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi “Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.” hükmü ve Valilik Makamının 13/04/2017 tarih ve 6398 sayılı OLUR’ları uyarınca işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

 

 

30- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN 1 ADET ZABITA AMİRLİĞİ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE HİZMET ARACI İSTENİLMESİ

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27/04/2017 tarihli “Pamukova Belediye Başkanlığının hizmet sınırları, 6360 sayılı Kanun ile daha önce köy statüsünde iken ilgili Kanunla mahalle olarak Belediyemize bağlanan 30 adet mahallenin katılımıyla önemli ölçüde artmıştır. Bazı mahallelerin İlçemize olan uzaklığı da göz önüne alındığında, hizmet sunumlarında bazen gecikmeler yaşanmaktadır. Mahallelerimizdeki imar usulsüzlüğünün, kırsal alanlarda meydana gelen kaçak yapılaşmanın önlenebilmesi ve hali hazırda tarım ve hayvancılık ile uğraşan mahallelerimizdeki şikâyetlere hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilme konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Belediyemiz bünyesinde yer alan 1 araç ile hem Fen İşleri Müdürlüğü, hem de Zabıta Hizmetleri yürütülmeye çalışılmakta, bu da iş aksaklığına sebep olmaktadır. Bu bağlamda Pamukova Belediye Başkanlığı Zabıta hizmetlerinin daha seri ve etkili yapılabilmesi amacıyla ekte teknik ve donanımsal özellikleri bulunan bir adet Zabıta Hizmet Aracına ihtiyacımız bulunmaktadır. İlgili aracın Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesi” dilekçesi Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, Belediyemizin ihtiyacı olan bir adet Zabıta hizmet aracının Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine/verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

2017 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

31- Mülkiyeti Pamukova Belediyesine Ait Olan İlçemiz Pınarlı Mahallesi 185 Nolu Parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75-D Maddesine Göre Sakarya Büyükşehir Belediyesine Devri

Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Pınarlı Mahallesi 185 nolu parselin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 – d maddesi uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

32- Vedat KARADAYI’nın Kendisine Ait Olan 3916 Ve 3917 Sayılı Parseller İçin Taşınmaz Hibe Dilekçesi.

Vedat KARADAYI’ ya ait 3916 ve 3917 parsellerin, Belediyemizce yapılacak olan Kent Meydanı Projesinin Merkez Camiinin yapım aşamasında kullanılmak şartı ile hiçbir bedel ödemeden Belediyemize hibe olarak kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

33- Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.’nin İlave Sanayi İmar Planı Hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 1557 sayılı Dilekçesinin Görüşülmesi

söz konusu yatırımın aciliyet teşkil etmesi nedeniyle bu doğrultuda hazırlanacak olan ve Pamukova Belediye Başkanlığına ait olan 1/1000 ölçekli İmar Planı onaylama yetkisinin, 1/5000 ölçekli Plan onaylama yetkisi sahibi olan Sakarya büyükşehir Belediyesine verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

2017 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Meclis toplantısında görüşülmek ve karara bağlamak üzere meclisimize gelen bir gündemin olmadığı görülmüş ve meclis üyelerimizin de gündem teklif etmemesi nedeniyle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi “ Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağrılır. Birleşim açıldıktan sonra üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. ” hükmü uyarınca Belediye Meclisimizce görüşülecek gündem ve konu bulunmadığından 2017 yılı Temmuz Ayı Meclis toplantının kapatılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Meclis toplantısında görüşülmek ve karara bağlamak üzere meclisimize gelen bir gündemin olmadığı görülmüş ve meclis üyelerimizin de gündem teklif etmemesi nedeniyle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi “ Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağrılır. Birleşim açıldıktan sonra üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. ” hükmü uyarınca Belediye Meclisimizce görüşülecek gündem ve konu bulunmadığından 2017 yılı Ağustos Ayı Meclis toplantının kapatılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Meclis toplantısında görüşülmek ve karara bağlamak üzere meclisimize gelen bir gündemin olmadığı görülmüş ve meclis üyelerimizin de gündem teklif etmemesi nedeniyle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi “ Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağrılır. Birleşim açıldıktan sonra üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. ” hükmü uyarınca Belediye Meclisimizce görüşülecek gündem ve konu bulunmadığından 2017 yılı Eylül Ayı Meclis toplantının kapatılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi

2017  EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

35 -2018 Yılı Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonları başlıklı 24. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması başlıklı 27. Maddesi 4.Fıkrası hükümleri uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu sonucunda Belediye Meclisimizin ikinci birleşiminde görüşülmek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

36-2018 Yılı Gelir – Gider Bütçe Tasarısının Görüşülmesi

Belediyemiz 2018 Yılı Gelir – Gider Bütçe Tasarısının Görüşülmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonları başlıklı 24. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması başlıklı 27. Maddesi 4.Fıkrası hükümleri uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu sonucunda Belediye Meclisimizin ikinci birleşiminde görüşülmek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

37 -2018 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin Görüşülmesi (İsteğe Bağlı Hizmetler/Ücretler)

Belediyemiz 2018 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin (İsteğe Bağlı Hizmetler/Ücretler) Görüşülmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonları başlıklı 24. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması başlıklı 27. Maddesi 4.Fıkrası hükümleri uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu sonucunda Belediye Meclisimizin ikinci birleşiminde görüşülmek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

38- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kortepe Caddesinde bulunan Sağlık Tesis Alanının ve Elperek Mahallesinde bulunan 9586 nolu Parselin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Yapma Yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine verilmesi

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Kortepe Caddesi, G24D-24D-4D paftada bulunan ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında sağlık tesis alanı olarak planlanan alana Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sosyal Gelişim Merkezi yapılması ve İlçemiz Elperek Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 9586 numaralı parsel, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmış olmakla birlikte Belediyemiz hedeflerinde o bölgeye yeni sosyal tesis yapılması düşünülmediğinden, ilgili parselin Sosyal Tesis Alanından eski halinde olduğu gibi Konut Alanına çevrilmesi amacıyla yukarıda belirtilen parseller için geçerli olmak üzere Pamukova Belediye Başkanlığına ait olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, işretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

39- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hüseyin İPEKÇİOĞLU Caddesinde bulunan 9884 nolu Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamında Tadilat Yapılması

Pamukova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2017 tarih ve 1880 sayılı yazısı ile “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Hüseyin İPEKÇİOĞLU Caddesinde bulunan 9884 sayılı parselde Pamukova Belediye Encümeninin 14.11.2013 tarih ve 109 sayılı encümen kararı ile yaklaşık 150 m2 ‘lik kısımda ihdas işlemi yapılmıştır. İlçemizde yürürlükte bulunan imar planı yapılırken 9884 no’ lu parselde Pamukova Belediye Encümeninin 14.11.2013 tarih ve 109 sayılı encümen kararı ile yapılan ihdas işlemi dikkate alınmamış ve taşınmazın yaklaşık 65 m2 ‘lik kısmı yeşil alan olarak planlanmıştır. 9884 no’ lu parsel ile ilgili 2013 yılında yapılan ihdas işlemi göz önünde bulundurularak, parselin yeşil alan olarak planlanan kısmının konut alanı olarak plan değişikliğinin yapılması” talebi Belediye Meclisince görüşülmüş olup; konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.   

40 -2018 Yılı Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi

Pamukova Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi metninin görüşülmesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun üzerindeki gerekli çalışmalar, incelemeler ve görüşmeler sonucunda;  14 maddeden oluşan Pamukova Belediyesi 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi 2. Maddesi oyçokluğu, diğer maddeleri ise oybirliği ile kabul edilmiştir

41 - 2018 Yılı Gelir-Gider Bütçe tasarısı, Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırılmasının ve izleyen iki yıl içindeki 2019 -2020 yıllarına ait aynı konulardaki öngörülerinin görüşülmesi ve kabulü. 

Pamukova Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2018 yılı Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı, Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırılmasının ve izleyen iki yıl içindeki 2019 – 2020 yıllarına ait aynı konulardaki öngörülerinin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun üzerindeki gerekli çalışmalar, incelemeler ve görüşmeler sonucunda; Pamukova Belediyesi 2018 Yılı Gelir-Gider Bütçe tasarısı oy birliği ile kabul edilmiştir.

42 -2018 Yılı Gelir Tarife değişikliği(İsteğe bağlı hizmetler/ücretler) incelenip, görüşülmesi ve kabulü.

Pamukova Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarih ve 37 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2018 Yılı Gelir Tarife değişikliği (İsteğe bağlı hizmetler/ücretler) tasarılarının, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun üzerindeki gerekli çalışmalar, incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 2018 Yılı Gelir Tarife değişikliği (İsteğe bağlı hizmetler/ücretler) ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda tarife aralığı verilen vergi, resim ve harçların ekli cetvellerde olduğu gibi, hizmet birimi/Müdürlüğü/Amirliği/Memurluğu bazında ve madde madde, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin(f) fıkrası hükmü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca, yapılan açık oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

 

2017 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

43 - İmar Komisyonuna Havale Edilen İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hüseyin İPEKÇİOĞLU Caddesinde Bulunan 9884 nolu Parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamında Tadilat Yapılması ile İlgili İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Pamukova Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 06/10/2017 tarihli “Pamukova Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarihli 39 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İlçemiz Şehit Hüseyin İPEKÇİOĞLU Caddesinde bulunan 9884 sayılı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında tadilat yapılmasına ait konu komisyonumuzca görüşülmüş olup, Pamukova Belediye Encümeninin 14.11.2013 tarih ve 109 sayılı Encümen Kararı ile yaklaşık 150 m2’lik kısmında ihdas işlemi yapılmıştır. İlçemizde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli 1. Etap Uygulama İmar Planı yapılırken 9884 No’lu parselde Pamukova Belediye Encümeninin 14.11.2013 tarih ve 109 sayılı Encümen Kararı ile yapılan ihdas işlemi dikkate alınmamış ve taşınmazın yaklaşık 65 m2’lik kısmı yeşil alan olarak planlanmıştır. 9884 No’lu parsel ile ilgili 2013 yılında yapılan ihdas işlemi göz önünde bulundurularak, parselin yeşil alan olarak planlanan kısmının konut alanı olarak plan değişikliği yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli plan tadilat dosyası incelenerek oy birliği ile kabul edilen” İmar Komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

44 - İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Bulvarının üst kısmındaki GÜL Sokak isminin “Kaymakam Yüksel BORAZANOĞLU Sokak” olarak değiştirilmesi

Nursel YAVUZ’ un Pamukova Belediye Başkanlığı’na vermiş olduğu 20/10/2017 tarih ve 2739 sayılı dilekçesi ile “Kardeşim Yüksel BORAZANOĞLU Erzincan İline bağlı İliç İlçesinde Kaymakam olarak görev yapmakta iken 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda arabası ile Fırat Nehrine uçarak, 29 yaşında ailesi ile birlikte hayatını kaybetmiştir.  Görev yaptığı süre içerisinde göstermiş olduğu özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle birçok kez yetkililer tarafından takdir edilmiştir. Bu doğrultuda kardeşimin aziz hatırasının yaşatılabilmesi için, Belediye Meclisimizin uygun göreceği bir yere Kaymakam Yüksel BORAZANOĞLU isminin verilmesi” hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı başlıklı 81. Maddesi Hükmü uyarınca İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Bulvarının üst kısmındaki GÜL Sokak isminin “Kaymakam Yüksel BORAZANOĞLU Sokak” olarak değiştirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

45- İlçemiz Özbek Mahallesinde bulunan 104 ve 107 sayılı Tarla vasfındaki parsellerin Mezarlık olarak kullanılabilmesi amacıyla ve İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 370 Ada 1 Numaralı Parsel üzerinde SASKİ’ye ait 1500 m3’lük su deposu bulunması nedeniyle ilgili taşınmazların Sakarya Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi

Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/10/2017 tarih ve 249 sayılı yazısı ile “İlçemiz Özbek Mahallesinde bulunan ve 6360 sayılı Kanun ile 2014 yılında Pamukova Belediye Başkanlığına devri yapılan, Pamukova İlçesi, Özbek Mahallesi, Karatopraklar Mevkii, H24A03BD pafta, 0 Ada, 104 numaralı parselde yer alan 3.400,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz ile Pamukova İlçesi, Özbek Mahallesi, Karatopraklar Mevkii, H24A03CA pafta, 0 Ada, 107 numaralı parselde yer alan 1.041,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın, Özbek mahallesinde hali hazırda kullanılmakta olan mezarlığın yetmemesi ve ilgili taşınmazlarında mezarlığın yanında bulunması nedeniyle, yazıda belirtilen parsellerin mezarlık olarak kullanılabilmesi amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ve yine İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 370 Ada 1 numaralı parsel üzerinde SASKİ’ ye ait 1500 m3’ lük su deposunun bulunması nedeniyle söz konusu taşınmazların, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi 8. Bendi ile 5216 sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, İlçemiz Özbek Mahallesinde bulunan 104 ve 107 sayılı parseller ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 370 Ada 1 numaralı parselin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi 8. Bendi ile 5216 sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

46-İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi Arasında kalan Karanderenin doğu kısmında eski imar planında var olan yolun hali hazırdaki uygulamada olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Eklenmesi hakkındaki İmar Tadilatının Görüşülmesi

Pamukova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/10/2017 tarih ve 2038 sayılı yazısı ile “İlçemiz Mithatpaşa Caddesi ile Ankara Caddesini Karanderenin doğu kısmından bağlayan 01.04.2013 tarihli 1/1000 Uygulama İmar Planında bulunan 5 metrelik imar yolu, 13/02/2017 tarihli 1. Etap Uygulama İmar Planında bulunmamaktadır. İlgili yoldan cephe alan parsellerin bulunması ve hali hazırda kullanılması nedeniyle yolun 13.02.2017 tarihli 1. Etap Uygulama İmar Planına eklenmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonları başlıklı 24. Maddesi “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” Hükmü uyarınca konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

47-1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onama Yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi

Pamukova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/10/2017 tarih ve 2044 sayılı yazısı ile “Pamukova İlçesine ait yürürlükte bulunan 13.02.2017 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında İlçemiz Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan ve Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3921, 3924, 3925, 3926, 6634, 6635, 8682, 8683, 10030, 10031 ve 10032 nolu parsellerin bulunduğu imar adası, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2017/378 Esas numaralı kararına istinaden plansız kalmıştır. Yapı adasının tekrar şehre kazandırılması amaçlanmış olup, ilçemizde otopark sıkıntısının üst düzeyde olmasından dolayı 2 katlı kapalı araç otoparkı yapılması, halihazırda ihtiyacı karşılamayan Belediye Hizmet Binasının yerine günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ilgili imar adasına yeni belediye hizmet binası yapılması, günden güne büyüyen ve gelişen ilçenin tanıtılması amacıyla sosyal ve kültürel tesislerin yapılması ve şehre ait bir meydan oluşturmak amacıyla imar planında ilgili yapı adasında düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapı adasında bulunan vatandaşlarımızın %40’ı ile uzlaşma yolu ile kamulaştırma işlemleri Belediyemiz tarafından tamamlanarak Pamukova Belediyesi adına tapu tescil işlemleri yapılmış olup % 60’lık kesim ile mahkeme marifeti ile kamulaştırma işlemleri tamamlanmak üzeredir. Proje zaman kaybetmeden uygulamaya konulacak ve Pamukova şehrine kazandırılarak, şehirdeki halkın hizmetine sunulacaktır. Bütün bu hususlardan dolayı, inşaai faaliyetler ve kamulaştırma işlemleri Pamukova Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan ilgili alanın planda Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda yukarıda açıklanan İmar planının tek elden ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için, yazıda belirtilen imar adası için geçerli olacak Pamukova Belediye Başkanlığına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onanması yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi” hakkındaki talep Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, İlçemiz Yenice Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3921, 3924, 3925, 3926, 6634, 6635, 8682, 8683, 10030, 10031 ve 10032 nolu parsellerin bulunduğu imar adası için yapılacak olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyelerinden Murat AYDOĞDU ve Ece SÖYLER’ in çekimser oylarına karşılık, diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

2017 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

48-İmar Komisyonuna Havale Edilen İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi Arasında kalan Karanderenin doğu kısmında eski imar planında var olan yolun hali hazırdaki uygulamada olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Eklenmesi hakkındaki İmar Tadilatının Görüşülmesi

Pamukova Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 03/11/2017 tarihli “Pamukova Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarihli 46 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İlçemiz Mithatpaşa Caddesi ile Ankara Caddesi’ni Karandere’nin doğu kısmından bağlayan 01.04.2013 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bulunan 5 metrelik imar yolunun 13.02.2017 tarihli  1. Etap Uygulama İmar Planına eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli plan tadilat dosyası incelenerek oy birliği ile kabul edilen ” İmar Komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

 

 

PAMUKOVA BELEDİYESİ 2018 YILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2018 OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

01 - Belediye Meclisinin Toplanma Günü ve Tatil Ayının Tespiti                                                                                                                               

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 306 sayılı Belediye Meclisinin toplanma günü ve tatil ayının tespiti hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 2018 yılı için toplanma günü; her ayın ilk mesai günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin Ağustos ayında kullanılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

02- Denetim Komisyonu Üye Seçimi

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 307 sayılı Denetim Komisyonu Üye Seçimi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisine sunulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca yapılan Denetim Komisyonu Üye Seçimi gizli oylama ile yapılmış olup; Üyelerden Rıdvan YAPAR’ın 14 oy, Tacettin EFE’nin 13 oy, Eyüp Yusuf TURAN’ın 10 oy, Murat AYDOĞDU’nun 4 oy aldığı görüldü. Bu oylama sonucunda Rıdvan YAPAR (AKP), Tacettin EFE (AKP) ve Eyüp Yusuf TURAN (CHP) 2018 yılı için Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir.

03- İmar Komisyonu Üye Seçimi

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 308 sayılı İmar Komisyonu Üye Seçimi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda; Nedim İHTİYAR (AKP), Murat ÖZDEMİR (AKP) ve Hüseyin ERYİĞİT (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2018 yılı için İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

04- Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 309 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca; işaretle yapılan oylama sonucunda; Ali ŞAFAK (AKP), Mehmet GEZGİN (AKP) ve Ece SÖYLER (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2018 yılı için Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

05-Geçici İşçi/Geçici İş Pozisyon Vizesi/Çalışma İzni Verilmesi

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 310 sayılı Geçici İşçi/Geçici İş Pozisyon Vizesi/Çalışma İzni Verilmesi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ça­lış­tı­rıl­ma­sı başlıklı 3. Maddesi uyarınca Belediyemiz çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere Belediyemizin memur norm kadro standardı toplamının (C5 grubu) 117 adet olduğu dikkate alınarak, 117 %20=23,4 kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanması sonucu 24 adam x 6 aydan az (5 ay 29 gün)= en fazla geçici iş pozisyonu olmak üzere toplam 24 adet ve en çok 5 ay 29 gün süreli; Geçici işçi/ge­çi­ci iş po­zis­yonu vi­ze­si/çalıştırılması izninin 2018 yılında kullanılmak üzere verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

06-Memur (Boş) Norm Kadro Değişikliği

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 317 sayılı Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro değişikliği başlıklı 11. Maddesi hükmü uyarınca, Pamukova Belediye Başkanlığı memur norm kadro uygulamaları kapsamında, Belediyemiz Memur Norm Kadro cetvelinde boş bunan 8 dereceli Teknik Hizmetler Sınıfındaki 8750 Unvan Kodlu 1 adet Tekniker Kadrosunun iptal edilerek, yerine 1 adet Teknik Hizmetler Sınıfında 5 Dereceli Tekniker Kadrosunun alınması, bununla birlikte norm kadro yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Belediyemiz C-5 grubunda olması, Memur norm kadro sayısının güncellenmesi için 1 adet GİH sınıfında 11040 unvan kodlu 4 dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosu ihdas edilmesi gerektiği hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, ekli 2 sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtildiği gibi, 4 dereceli Teknik Hizmetler Sınıfındaki 8750 Unvan Kodlu 1 adet Tekniker Kadrosunun iptal edilerek, yerine 1 adet Teknik Hizmetler Sınıfında 5 Dereceli Tekniker Kadrosunun alınması, ve doğrultusunda Belediyemiz C-5 grubunda olması, Memur norm kadro sayısının güncellenmesi için 1 adet GİH sınıfında 11040 unvan kodlu 4 dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosu ihdas edilmesi Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği kabul edildi

07- Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına izin verilmesi ve ücret tespiti

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/12/2016 tarih ve 389 sayılı 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesi uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı birimlerinde 2017 yılında ihtiyaç duyulan kadrolarda çalıştırılmak üzere ve halen çalışmakta olan ve 2017 yılında da çalışması uygun görülen tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personeller için Belediye Meclisince çalışma izni verilmesi ve ücret tespitinin yapılarak belirlenmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, ihtiyaç duyulan kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği kabul edildi.

08- Bilirkişilere Ödenecek Ücretin Tespiti             

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 312 sayılı Bilirkişilere Ödenecek Ücretin Tespiti hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince hükmü uyarınca Denetim Komisyonu çalışmaları kapsamında, Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000), Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilerden görevlendirilenlere (2000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar günlük ödeme yapılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

09-  Zabıta Personeline Fazla Çalışma Ücreti Belirlenmesi         

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 313 sayılı Belediyemiz Zabıta Amirliğinde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Komiseri ve Zabıta Amiri olan personele Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücretinin belirlenebilmesi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup; 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli K Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinde belirtilen miktarı geçmemek üzere Belediyemiz Zabıta Amirliğinde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Komiseri ve Zabıta Amiri olan personele  Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücreti olarak 300,00 TL verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

10- Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması       

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 314 sayılı yazısı ile 2018 yılı için İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulübü derneklerine nakdi yardım yapılabilmesi hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. … Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, 2018 yılı için geçerli olmak üzere Pamukova ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulan ve Dernekler İl Müdürlüğüne bağlı amatör spor kulübü derneklerine, Belediyenin mali imkanları dikkate alınarak, kanunda belirtilen miktarı / oranı geçmemek üzere  nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

       11- Belediye Meclis Üyelerine Huzur Hakkı Ödemesinin görüşülmesi

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 315 sayılı 2018 yılı için Meclis başkanı ve üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Huzur ve izin hakkı başlıklı 32.maddesinde  “ Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez” denilmektedir. Bu kapsamda Pamukova Belediye Meclisinde 2018 yılında görev yapacak olan Meclis Başkanına ve belediye meclis üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

12-6301 sayılı Kanun Uyarınca Öğle Dinlenme Saatinin Belirlenmesi

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2017 tarih ve 316 sayılı 6301 sayılı Kanun Uyarınca Öğle Dinlenme Saatinin Belirlenmesi hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. Maddesi “Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalardaki fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir. Dinlenme devresinin başlama ve bitme saatleri, mevsimlere göre, o mahallin Belediye Meclisi tarafından tespit ve ilan olunur.” Hükmü uyarınca Pamukova İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemler için Öğle Dinlenme Saatinin 12:30 – 13:30 olarak belirlenerek bir saat öğle dinlenmesi verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

13- Sosyal Güvenlik Kurumuna Hizmet Binası Yapılması Amacıyla İmar Plan Tadilatı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylama Yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine Verilmesi

 

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2017 tarihli yazısı ile Pamukova İlçesine ait yürürlükte bulunan 13.02.2017 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında İlçemiz  Elperek Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 5752, 5834, 6998 ve 7403 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet binası yapılması amacıyla ilgili parsellerin bulunduğu imar adasında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmek üzere resmi kurum alanı ve kalan kısmının konut alanı olarak  imar plan tadilatının  yapılması gerekmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda yukarıda açıklanan İmar planının tek elden ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için, yazıda belirtilen imar adası için geçerli olacak Pamukova Belediye Başkanlığına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onanması yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi talebi Belediye Meclisince görüşülmüş olup, İlçemiz  Elperek Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 5752, 5834, 6998 ve 7403 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet binası yapılması amacıyla ilgili parsellerin bulunduğu imar adasında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmek üzere resmi kurum alanı ve kalan kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi için yazıda belirtilen imar adası için geçerli olacak Pamukova Belediye Başkanlığına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onanması yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devir edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

2018 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

14 - İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 11/01/2018 tarih ve E.1075 Sayılı Yazısı uyarınca Personel Limited Şirketi Kurulması

Pamukova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 25/01/2018 tarih ve 1 sayılı Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Gerekçe Raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “............ İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini çsağlamak için kurulacak olan Pamukova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 25/01/2018 tarih ve 1 sayılı Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Gerekçe Raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “     İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini çsağlamak için kurulacak olan 100.000,00 TL (Yüz bin Türk Lirası) sermayeli Pamukova Personel Limited Şirketine belediyenin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 01/02/2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Pamukova Personel Limited Şirketine belediyenin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 01/02/2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

15- Memur Boş Norm Kadro Değişikliği

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 35 sayılı Memur Boş Norm Kadro Değişikliği hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce incelenmiş olup, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Belediyemiz Memur Boş Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan G.İ.H. Sınıfındaki 11115 unvan numaralı 1 Dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine G.İ.H. Sınıfında 757 unvan numaralı 1 Dereceli Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun alınmasına ve bu doğrultuda hazırlanan II sayılı Memur Boş Norm Kadro Değişikliğine ait Cetvelin kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

16- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kurulması

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 36 sayılı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulması hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce incelenmiş olup, T.C. İçişleri Bakanlığı’ nın 20/02/2015 tarih ve 8 sayılı Genelgesi uyarınca İl ve İlçe Belediyelerinde, Belediye Meclisince Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak mevcut müdürlüklerden birinin bu genelgedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere Muhtarlıklar Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılacak olan müdürlükçe sağlanacağı bildirilmiştir. Belediyemizdeki mevcut müdürlüklerin kendilerine ait görev, yetki ve çalışma yönetmeliklerinin bulunması ve Muhtarlıklara ilişkin iş ve işlemlerin yeni kurulacak olan Müdürlükçe daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesinin daha uygun olduğu görüldüğünden, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Teşkilatı başlıklı 48. Maddesi “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.” Hükmü uyarınca Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmasına ve bütçede tertip açılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

17-Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşülmesi

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 37 sayılı Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce incelenmiş olup, hazırlanan yönetmeliğin tüm maddeleri okunarak Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. Maddesinin b bendi “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” İle yine aynı Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin m bendi “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” Hükmü uyarınca hazırlanan Pamukova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

18- Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığı’na ait olan Pamukova İlçesi, Eskiyayla Mahallesi, Yukarı Mahalle mevkii, G24D18C1 pafta, 124 Ada, 1 parselde yer alan 6.970,04 m2 tarla vasfındaki taşınmazın mezarlık olarak kullanılması amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi.

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Eskiyayla Mahalle Muhtarı Kazım UZAN’ ın 26/01/2018 tarih ve 305 sayılı “Pamukova İlçesi, Eskiyayla Mahallesindeki hali hazırda kullanılmakta olan mezarlığımızın kullanım alanının yetersiz kalması nedeniyle yeni bir taşınmaza ihtiyacımız bulunmaktadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, Pamukova Belediye Başkanlığı tarafından duruma uygun bir taşınmaz devri yapıldığı takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda mezarlığımızın yanında kalan ve 6360 sayılı Kanun ile Pamukova Belediye Başkanlığına devri yapılan Pamukova İlçesi, Eskiyayla Mahallesi, Yukarı Mahalle mevkii, G24D18C1 pafta, 124 Ada, 1 parselde yer alan 6.970,04 m2 tarla vasfındaki taşınmazın mezarlık olarak kullanılabilmesi amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi” hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, Eskiyayla Mahallesinde var olan mezarlığın ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle 6360 sayılı Kanun uyarınca Eskiyayla Köyü Tüzel Kişiliğine ait iken Pamukova Belediye Başkanlığına devri yapılan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Pamukova İlçesi, Eskiyayla Mahallesi, Yukarı Mahalle mevkii, G24D18C1 pafta, 124 Ada, 1 parselde yer alan 6.970,04 m2 tarla vasfındaki taşınmazın mezarlık olarak kullanılabilmesi amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

2018 MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

19-1 adet tekniker kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması izni verilmesi ve ücret tespiti.

Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/02/2018 tarih ve 73 sayılı yazısı ile “5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesi uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı birimlerinde ihtiyaç duyulan tekniker kadrosunda çalıştırılmak üzere 1 adet tam zamanlı sözleşmeli personel için Belediye Meclisince çalışma izni verilmesi ve ücret tespitinin yapılarak belirlenmesi” hakkındaki talep Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği kabul edildi