Yönetmelikler

1BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
1- Yerel ve Ulusal Medyada Pamukova Belediyesi ile ilgili yer alan bütün haberlerin takip edilmesi, arşivlenmesi,
2- Başkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili Cd, kaset, slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtılması,
3- Çeşitli tarihi günlerde günün önemine uygun kutlama törenlerinin tertiplenmesi,
4- Çeşitli gün ve haftalarda şenlik, festival v.s. gibi faaliyetlerin organizasyonunun yapılması,
5- Pamukova Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organlarıyla iletişime geçilmesi,
6- Törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, afiş yaptırmak, broşür bastırmak ve bunların gerekli yerlere asılması ve dağıtılmasının sağlanması,
7- Belediye faaliyetleri ve yapılan hizmetleri yerel basın ve kamuoyu bilgilendirilmesi amacıyla haber ve bilgi akışını belediye internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi,
8- Belediye ile basın yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışı ile basın randevuları ile başkanın basın toplantılarının organize edilmesi,
9- Başkanlığa yapılan ziyaretlerin fotoğraflanması ve arşivlenmesi,
10- Belediye ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı tüm hizmetlerin ve açılış ile organizasyonların fotoğraflanması ve arşivlenmesi,
11- Başkan mesajlarının hazırlanması,
12- Başkanlığa bağlı törenler, organizasyonların düzenlenmesi,
13- Pamukova Belediyesinin resmi web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp sitenin sürekli güncelliğinin korunması,
14- Belediyemizin etkinliklerini vatandaşlarımıza duyurmak amacıyla toplu sms sistemine kayıtlı kişilere mesaj gönderilmesi,
15- Sosyal ve Kültürel aktivitelerin yürütülmesi,
16- Milli kültürümüzün yazılı belgeleri, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaç ve kapsamlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,
17- Belediyemiz birimlerinden ve Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen ilanların süresi içerisinde ilgisine göre ilan panosu, ses yayın cihazı ve belediyemiz web sitesinde ilan edilmesini sağlayıp, ilan tutanaklarının ilgili birimler ile kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak.
18- Vatandaşlardan gelen ilan taleplerinin uygunluğuna bakılarak ücreti karşılığında ilan panosu ve ses yayın cihazıyla ilanın yapılmasını sağlamak.
2FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
1-Kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin d- fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

2- Performans programına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.

3- İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında bordür ve yaya yolu yapmak.

4- İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında Belediye’ye ait bina ve çeşitli tesisleri yapmak.

5- İhaleli ve ihalesiz işlerin, etütlerini yapmak, projelerinin metraj ve keşiflerini hazırlamak.

6- Yolların asfaltlanması, bakım ve onarım işlerini yapmak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibata geçerek terki yapılan veya dilekçelere göre yeni yol açmak.

7- Kar temizleme çalışmaları yapmak.

8- Belediye’ye ait yapı tesis ve hizmet binalarının onarımlarını yapmak.

9- Belediye’ye ait her türlü hizmet binaları, tesisler (su depoları, kanalizasyon terfi istasyonları vs.), park ve bahçelerin aydınlatma, elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.

10- İş huzurunu sağlamak.

11- Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak.

12- Yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

13- Belediye’nin, yıl içerisinde dönemler halinde Valilik Makamında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları için Çalışma Ve İş Programını, Yatırım Projeleri İzleme Raporlarını ve Yatırım Projeleri Dönem Raporlarını hazırlayarak zamanında ilgili makama göndermek.

14-Zabıta Müdürlüğü tarafından yıkım izni verilen yapıların yıkımı için ekip ve ekipman olarak yardımcı olmak.

15- Sahibi belli olmayan Maili İnhidam durumundaki binaların tespite göre yıkımını yapmak.

3İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,

Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,

Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,

Aykırı yapılaşma ve uygulamaların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak aykırılıkların giderilmesini sağlamak,

Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,

Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,

Kentin eskiyen ve sorunlu parçalarının rehabilitasyonu için her tür Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm için gerekli diğer tüm işlemleri yapmak.

Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,

Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,

Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek

Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,

Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek,

Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,

İhtiyaç halinde yönetmelikler ve plan notları üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak,

Müdürlüğün tüm alt birimleri ve birim personellerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,

Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili süreç ve iş akışlarını hazırlamak ve uygulamak,

Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanları kullanmak,

Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara bildirmek,

Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,

Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş yada el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını sağlamak.

4MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
• Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

• Ön Mali Kontrol Faaliyetini yürütmek.

• İç Kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

• Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

• Bütçe kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

• Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

• Belediyemize tahakkuk etmiş, hak ediş, firma ve şahıslara ait ödemeleri yapmak.

• Belediyemizde çalışan işçi ve memur personele ait ödemeleri yapmak.

• Harcama Birimleri tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek.

5YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
**Meclis Birimi

*Meclis Toplantısı gündemi
*Meclis Kararlarının Yazımı
*Meclis yazışmalarını yapmak

**Encümen Birimi

*Encümen toplantısı işlemleri
*Encümen karar yazımı
*Encümen karar dağıtımı ve diğer yazışmalar


**Personel Özlük Birimi
*Memur izin, terfi, disiplin, diğer işlemler
*işçi izin, disiplin, diğer işlemler
*Sözleşmeli personel çalışma izinleri, yıllık izinler, disiplin ve diğer işlemler
*Personelle ilgili yazışmalar


*Gelen Giden Evrak
*Kuruma gelen evrakları ilgili birime havale etmek
*Kurumlar arası yapılan yazışmaları yapmak
*Birimler tarafından hazırlanan yazıları posta aracılığı ile göndermek
*Evlendirme Birimi
6ZABITA AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç .

Madde 1- Bu yönetmelik, Pamukova Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan veya ilişiği olan her türlü özel ve tüzel kişiler hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların belediyelere yüklediği görevleri yerine getirmek ve beldede esenlik, huzur, sağlık, düzen ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır..

Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki tüm belde halkını, belde halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki; gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel, tüm kurum ve kuruluşları kapsar..

Hukuki Dayanak Madde 3- 13.7.2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesinin (b) bendi, 31.3.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır..

İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir ve Yasakları İle İlgili Maddeler.

Madde 4- Huzur ve Sükûnun Sağlanması ile ilgili emir ve yasaklar.

1. Yüksek sesle ve ses yükseltici araçlarla, durarak veya gezici olarak satış yapmak, müşteri celbi amacıyla Bağırmak, klakson çalmak,.

2. Aracıyla caddelerde dolaşırken yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız etmek,.

3. Tüm işyerlerinde ve evlerde günün her saatinde çevreyi rahatsız edici müzik sesi açmak, işyeri önüne hoparlör çıkarmak, çığırtkanlık yapmak, müşteriye tercih hakkı bırakmayacak şekilde sözlü ve fiili hareketlerde bulunmak,.

4. Gerekli tedbirleri almadan mermer kesme, mozaik taşlama vb. işler yaparak toz çıkarmak ve çevreyi kirletmek,.

5. Halkın arzusu dışında fotoğraf çekmek, .

6. Kirli, yağlı veya pis kıyafetle etrafını kirletecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek,.

7. Halka açık yerlerde çalgı çalmak, yiyecek ve içecek satmak, motorlu ve motorsuz araçlarla geçmek, gezinmek vb. her ne şekilde olursa olsun çevreyi rahatsız etmek,.

8. Halka açık yerlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde spor yapmak ve oyun oynamak,.

9. Cadde ve sokaklarda, meydanlarda, parklarda, yeşil alanlarda ve boş alanlarda mangal ve ateş yakarak çevreye rahatsızlık vermek,.

10. Sitelerde, apartmanlarda ve balkonlarda mangal yakarak çevreye rahatsızlık vermek,.

11. Umuma açık yerlerde tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayacak hal ve hareketlerde bulunmak,.

12. Kötü koku neşreden canlı büyük baş, kümes hayvanları ve deri, sakatat taşımada kullanılan kamyon vb. araçların meskûn mahalde park ederek çevredekilere rahatsızlık vermek,.

13. Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ile kış mevsiminde hafta içi 08.00-18.00 saatleri dışında, yaz mevsiminde hafta içi 08:00 - 20:00 saatleri dışında çalışma yapmak, Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyet vb. işleri sabah saat 10.00’dan önce ve akşam 17:00’den sonra yapmak..

14. Oturma alanlarındaki yapılar içinde ve dışında; gürültü rahatsızlığına neden olacak biçimde mekanik güçlü dikiş makinesi, matkap, motorlu testere, öğütücü, çim biçme makinesi vb. araçların 19.00- 09.00 saatleri arasında çalıştırılması, .

15. Meskûn mahal içinde çevre sakinlerini rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırmak, şarkı söylemek, her türlü çalgı aletlerini, radyo ve pikap vb. gibi yüksek sesle çalmak ve her hangi bir şekilde gürültü çıkarmak, .

16. Ana caddelerde, meydanlarda, sokaklarda gezici çalgıcılık ve satıcılık yapmak,.

17. Konutların bulunduğu alanlarda eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak,.

Madde 5- Çevrenin Korunması ve Çevre Temizliği İle İlgili Emir ve Yasaklar.

1. Her ne şekilde olursa olsun yerlere, çöp, kâğıt, sigara izmariti vs. atarak çevreyi kirletmek,.

2. Çöpleri gelişi güzel ve uygunsuz poşetlerle cadde, sokak ve tretuvarlara bırakmak..

3. Yerlere tükürmek ve sümkürmek,.

4. Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak ve fena koku neşredecek maddeler atmak ve dökmek,.

5. Resmi Kurumların, binaların, abidelerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, cami ve her türlü ibadet yerlerinin duvarlarını, cadde sokaklarda duvar, yol ve tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yazmak, afiş ve benzeri şeyler yapıştırmak,.

6. Çeşme, sebil, havuzlarda ve çevresinde paspas, hayvan, araç, öteberi yıkamak ve kirletmek, yollara paspas atmak,.

7. Her çeşit eşyanın ve malzemenin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında etrafı kirletmek ve kirli bırakmak,.

8. Asfalt kaplamalı yollarda ve kaldırımlarda araç tamiratı sırasında önlem almayıp kirletmek,.

9. Binek, koşum, evcil hayvan gayesiyle kullanılan ve gezdirilen hayvanları yerleri kirletmesine mani olmamak,.

10. Cadde, sokak ve meydanlarda, umuma mahsus alanlarda halı vs. yıkamak ve silkelemek,.

11. İş yerlerinde kabul edilebilir standartlarda ve faaliyet türüne uygun çöp kabı bulundurmamak,.

12. İşyerleri ve evlerden çıkan pis su ve atık yağları ağaç diplerine dökmek ve yeşil alanlara zarar vermek,.

13. İş yerlerini temizlerken kirli, çamurlu ve çirkef sularını yaya yoluna taşırmak ve en yakın kanal giderine kadar süpürmemek, kirli sularla gelip geçenlerin rahatsız etmek,.

14. Geri dönüşüm kutularına ve çöp konteynırlarına evsafına aykırı atık ve çöp atmak, üzerine yazı yazmak afiş vb. yapıştırmak.

15. Pamukova Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünün belirlediği gün ve saatler dışında çöp çıkarmak, .

16. Kişi kendi arsasında, sair kişilerin atıklarını veya malzemelerini boşaltmasına veya depolamasına engel olacak şekilde, gerekli önlemleri almak zorundadır. Alanın her türlü bakım ve koruma altına alınmasından, arsa sahibi sorumludur..

17. Bahçe ve arsa içinde cadde ve sokakların görüntüsünü bozacak nitelikte kulübe, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurulması,.

18. Boş arsalarda çalı çırpı, toprak, moloz vb. şeyler biriktirmek,.

19. Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek,.

20. Binaların içinde bodrum vb. Ahşap yapılarda her türlü koku yapıcı maddeler ve kolay yanan çöp vb. şeyler biriktirmek, çevreye rahatsızlık vermek,.

21. El ilanları dağıtarak çevrenin kirletilmesi,.

22. Soba küllerini boş arsalara ve yol kenarlarına ve çöp konteynırlarına sönmemiş olarak dökmek,.

23. Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun. açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek,.

24. Bina cephelerini boyarken gerekli önlemleri almayarak yerlere boya damlatarak kirletmek ve gelip geçenlere rahatsızlık vermek,.

25. İşyerlerinin tezgâhlarından yaya yoluna sıçrayan yağın yarattığı kirliliği önleyecek şekilde tedbir almaları ve temizlemeleri zorunludur..

26. Her türlü bina ve inşaatlardan çıkan suları en yakın mazgala akıtmayarak, kaldırımlara ve yollara akıtarak kirletmek,.

27. Binalardan dışarıya kanalizasyon, fosseptik ve her türlü çirkin sularının akıntı ve sızıntısına mani olacak tedbirleri almamak,.

28. Yağmur suyu borularını çatıdan zemine kadar indirmek ve şehir kanalına bağlamak zorundadır..

29. Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima ve benzeri cihazların çıkardıkları ses itibari ile konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses yalıtım çalışmalarının işyerlerince yapılması zorunludur..

Madde 6- Nizam ve İntizam İle İlgili Yasaklar

1. Umumun istifadesine mahsus yerlerde, parklardaki banklarda, kaldırımlarda, yollarda cami ve diğer mabetlerin avlularında ve garlarda yatmak ve oturmak maksadı dışında kullanmak,.

2. Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat araç ve tesisleri bozmak, kırmak, düşürmek yerlerini değiştirmek,.

3. Turist olarak şehre gelen yabancılara ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve rızası olmadan tercümanlık yapmaya çalışmak,.

4. Çimenlere, ağaç fidanlarına her ne sebeple olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek, motorlu ve motorsuz araç gereçlerin bağlanması,.

5. Bahçelerden sarkan ağaç dallarının 3 metreden aşağıya sarkmasına meydan vermek, yaya yolunu kapatmak arsa sınırları dışına taşırmak,.

6. Ana Cadde, bulvar ve sokaklarda üzerlerinde kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görünen yerlere tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak,.

7. Binaların caddelere, meydanlara bakan yüzlerindeki kapı, pencere, balkon, teras ile ön bahçelerine, kilim, çamaşır vs. asmak ve kurutmak,.

8. Binalarda dış cepheye konulan klima vb. makinelerin suları bir akara bağlamamak ve yüksekliği 220 cm’den az olmamak.

9. Mesken ve işyerlerinin dış cephelerine takılan klimaların sularını ve balkon korkulukları ile pencere dışına konulan saksıların açığa akıtmak,.

10. Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun, izinsiz olarak kazmak, bozmak, üzerine setler yapmak, direk dikmek tretuvarlarda, izinsiz olarak ızgaralı bodrum kapağı v.b açmak, (Şahısların verdiği zarar kendilerinden %20 fazlasıyla alınır).

11. Atık su, yağmur suyu ve içme suyu sistemleri ile ilgili yeraltı ve yerüstü yapılarına izinsiz müdahale etmek,.

12. Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satmak, (Satışa sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek imhası yapılır.).

13. Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak ve ticaretini yapmak,.

14. Market, bakkal, büfe, tekel bayii gibi ambalajı bozulmadan içki satış ruhsatı olan yerlerde açıkta içki satmak, içmek ve içirmek,.

15. Kahvehane ve kafeterya, park, çay bahçesi gibi kapalı ve açık içki satış ruhsatı olmayan yerlerde içki içilmesi, içirilmesi, açıkta içki satmak,.

16. Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak, (Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.).

17. Belediye sınırları dâhilindeki tüm işyerlerinin kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet göstermek,.

18. Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahipleri müşterilerine kötü ve saygısız davranışlarda bulunması,.

19. Meydan, cadde, bulvarlar ve sokaklarda bulunan işyerlerinin geceleri kent estetiğine uygun şekilde ışıklandırmasını yapmamak,.

20. Seyir halindeki araçlardan dikkatsiz davranarak yayalar üzerine su ve çamur sıçratmak,.

21. Han, pasaj gibi umuma (açık) binaların giriş ve koridorlarını, merdivenlerini izin almadan herhangi bir şekilde ve maksatla geçişi engelleyecek şekilde daraltmak, engelli vatandaşların giriş-çıkışlarına olanak sağlayacak tedbirlerin alınmaması,.

22. Dükkân önlerine teşhir amaçlı mal, masa sandalye, stant, askı (motosiklet-bisiklet, saksı, işaret dubası) vb. işgale neden olabilecek her hangi bir şey koymak,.

23. Belediye sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. .

24. Köpeklerin halka açık ve insanların gelip geçtiği yerlerde, çevredeki insanlara zarar verebilecek ve insanları korkutacak şekilde tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde dolaştırmak,.

25. Sahipli hayvanların Belediyeye kaydının yapılması evlerde beslenen evcil hayvanların (Kedi, köpek, vb.) Veteriner hekim tarafından onaylı belgesinin olması muayenesinin ve aşılarının zamanında yaptırılması.

26. Belediye sınırları mücavir alanlar içinde her türlü iş yerlerinde adet halinde sigara ve ürünleri satmak..

27. Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik, taş vb. şeyler koymak,.

28. Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak,.

Madde 7- Halkın Sağlığı, Huzuru ve Emniyeti İle İlgili Yasaklar.

1. Açık durumdaki lağım ve fosseptik çukurunu muhafaza için engel konulması ve aniden çöken bu gibi çukurların mal sahibi tarafından, mal sahibi bulunmadığı takdirde kiracısı veya işleticisi tarafından muhafaza altına alınması zorunludur. Temizlenen lağım ve fosseptik çukurlarından çıkan maddeler cadde ve sokaklara, boş arsalara, akarsulara vs. yerlere dökmek,.

2. Binaların yol tarafındaki pencere, balkon, teras vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak..

3. Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda; et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, lokum, bisküvi, tatlı ve benzeri gıda mamullerinin açıkta satışını yapmak,.

4. Son kullanım tarihi geçmiş mal satmak, (Tezgâhlarda satışa sunulan günü geçmiş mallar indirttirilir, gerekirse imha edilir.).

5. Her ne surette olursa olsun kaçak ve damgasız et satmak, Eğer internete çıkamazsanız;

6. Halka açık yerlerde gerekli izin ve önlemleri almadan havalı tüfek vs. atış yapmak,

7. Meydan, cadde, bulvar, sokak, yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,

8. Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak,

Hayvan pazarı dışında, hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek, şehir içerisinde ağıl ve ahır yaparak büyük ve küçükbaş hayvan beslemek cadde, sokak ve boş alanlarda küçükbaş ve büyükbaş hayvan gezdirmek, otlatmak ve çevrenin kirlenmesine sebep olmak,

9. Kanatlı hayvan bakımı yasaktır.(Müstakil olan evlerin çatı katı, bodrum ve bahçesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde 10 adet’e kadar kanatlı hayvan beslenebilir.),

10. Meskûn mahallerde, Evlerde ve bahçelerde arı beslemek,

11. Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Kaçak kesimde hayvana ait iç organlar beraberinde ise, etler zabıtaca el konulmakla birlikte veteriner hekim muayenesinin neticesine göre işleme tabi tutularak değerlendirilir.

12. Üretim izni almış ve üzerinde nevi, cinsi, üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtildiği Kültür mantarı dışında mantar satışı yasaktır. Satışı tespit edildiğinde; müsadere edilip, imhası yapılır,

13. Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır.

14. Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, tabela, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlemek zorunludur.

15. Pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları ile yenilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve işyeri içinde dahi olsa açıkta teşhir ve satışı yapılamaz

Madde 8- Çevre İle İlgili Yasaklar

1. Cafe, bahçeli gazino, çay bahçesi, piknik alanları gibi yerlerde ruhsatsız canlı müzik yapılmaz,

2. Her türlü hurda ve geri dönüşümü mümkün olan malzemeyi yakarak çevreyi kirletmek,

3. Hazır çimento taşıyan kamyonların, taşıma veya çalışma esnasında yeterli önlem almayarak yollara, kaldırımlara ve boş arsalara harç dökerek kirletmesi,

4. Meskenlerde, iş yerlerinde ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları kullanmak çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak,

5. Ahşap binalarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda eşyaları izin almadan yakmak,

6. Çöplerin, hayvan leşlerinin ve çöp kapsamına girmeyen kirleticilerin göl ve akarsulara dökülemez,

7. Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticileri Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda zararı tazmin etmek ve kaza sonucu oluşacak kirliliği gidermemek.

8. Hafriyat ve inşaat, yıkım çalışmaları yapanlar çalışma esnasında çalışma alanına girip çıkan her türlü aracın yürüyen aksamının çamur vb. şeylerden temizlenerek çevreyi ve yolları kirletmesine mani olmamak.

9. Hafriyat esnasında hafriyat alanının yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını korumamak, olabilecek hasar ve erozyona karşı önlem almamak.

10. İnşaat/tamirat/tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak toz, toprak, moloz vb. sürümlerin çevreye zarar vermemesi için önlem almamak,

11. Görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet koşularının sağlanması amacı ile tadilat/yıkım yapılacak binaların dış cephesi yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına almamak.

12. Cadde, sokak, yol ve yaya yolunda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları taşınabilir konteynırlarda biriktirmemek, cadde ve sokak kirliliği ile görüntü ve toz kirliliğine neden olmak.

13. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının taşınması sırasında çevrenin kirletilmemesi, trafiğin aksatılmaması can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler öncelikle nakil işlemlerini gerçekleştiren kişi veya firma tarafından alınır. Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerleri uygun malzemeyle kapamamak.

14. Atık yağlar, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış toplayıcılar dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanamaz, alınıp satılamaz.

15. Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastikler açık alanda biriktirilemez, eritme amaçlı yakılamaz.

16. Şehir içindeki arsada bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurların üstleri açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tedbirlerini almamak.

17. Baca yüksekliği, çatının en yüksek noktasından minimum 50Cm daha yüksek, baca çatının tepe noktasına çok yakın değilse, çatı tabanından minimum 1m yüksekliğinde olmak zorundadır.

18. Mesken ve iş yerleri önüne proje dışı ilave sundurma ve benzerini yapmak.

19. Meskûn mahal içerisinde ateş, tandır ve fırın yakmak.

20. Özel muayenehaneler, veteriner hekim poliklinikleri, diş hekimlerine ait poliklinikler, sağlık kurumları kullandıkları ilaç atıklarını ilgili kuruma teslim etmek zorundalardır. İstendiğinde teslim tesellüm belgesini göstermek,

Madde 9- Trafik İle İlgili Yasaklar

1. Gereksiz yerde korna ve klakson çalarak çevreyi rahatsız etmek,

2. Toplu taşıma araçları kalkış noktalarında ve ara duraklarda yardımcı ve çığırtkan bulundurarak bağırmak suretiyle yolcu davet etmek.

3. Kapalı yolcu duraklarına zarar verecek (yazı yazmak, camlarını kırmak, koltukları sökmek v.b.) eylemlerde bulunmak, 4. Trafiği düzenlemek amacıyla belediyece sağlanan ve kurulan trafik işareti levhalarına, ışıklı, sesli aygıtlara ve yol çizgilerine uymamak,

5. UKOME Kararı ile açılış ve kapanış saatleri belirlenen, trafiğe kapalı alanlarda saatlere uymayarak zamanında kapalı alanı terk etmemek, 6. Sokaklarda, park eden araçlardan ücret almak maksadıyla yer ayırarak değnekçilik yapmak,

7. Yol yapım ve tamir çalışmaları sırasında kapatılan yollarda ekiplerin koyduğu işaretlere uymayarak çalışmayı engelleyecek ve tehlike arz edecek şekilde araç girişi çıkışı yapmak ve araç park etmek,

8. Resmi kurumların bahçelerine, resmi araçlara ait yerlere park etmek,

9. Yaya yollarına araç park etmek,

10. Sokak girişlerinde kesilen yaya yollarını engelleyecek şekilde park etmek,

11. UKOME tarafından alınmış kararlara istinaden herhangi bir bölgede yapılan alt yapı ve üst yapı çalışma bölgelerinde park etmek, 12. Sokaklarda yaya kaldırımına araç çekerek yaya geçişini engellemek.

13. Kamu alanlarında ticari amaçla araçlarını park halinde bırakarak aracın üzerine “Satılık – Kiralık” gibi levhalarla ticari faaliyette bulunmak.

14. Halkın dinlenmesine mahsus alanlara, belediyemiz tarafından belirlenmiş saatler dışında araçla giriş yaparak park etmek.

15. Şehir dâhilinde meskûn sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt kamyonlarını park etmek, Madde 10- İmar Mevzuatı İle İlgili Yasaklar

1. Her bina sahibi inşaat yapımı, tadilat ve yıkımında belediyeden ruhsat ve izin almadan faaliyette bulunamaz,

2. İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm. ebadında küçük levha asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermemek bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak zorunludur.

3. İnşaat sahibi her türlü ruhsata tabi inşai faaliyetlerde, yapı ruhsatı ve eklerini yapı mahallinde bulundurmak zorundadır.

4. Her türlü inşai faaliyette trafik akışını engellemeyecek şekilde yapı çevresi ile ilgili gerekli emniyet tedbirleri (tahta perde veya uygun malzeme ile inşaat etrafını kapamak ve geceleri aydınlatma vb. ) almamak.

5. İnşaat sahipleri çalışmalardan dolayı bozdukları, kamu mallarını, kirlettikleri yol ve yaya kaldırımları yapmak ve temizlemek zorundadırlar. 6. Sıvasız ve boyasız binaların bakım ve onarımlarını yapı sahibi yapmak zorundadır.

7. Binaların ön, yan ve arka bahçelerini sundurma, camekân, çadır bezi veya bu gibi malzemeler ile kapamak,

8. Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur. Yapılmaması durumunda belediye tarafından yapılarak masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

9. Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu parsellerde bulunanları rahatsız edecek ve görüntü kirliliği oluşturacak şekilde saçtan soba borusu ve yemek pişirme bacası çıkarmak yapmak.

10. İnşaat halindeki tamamlanmamış binalar, yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe yapılar için sahipleri tarafından emniyet tedbirlerinin almamak.

11. Binalar yıkılırken gerekli önlemler almamak, yıkım esnasında oluşacak toz oluşumuna mani olmamak.

Madde 11- Reklam, İlan ve Tanıtım İle İlgili Yasaklar 1. Belediyemizden gerekli izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant vb. kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz.

2. Belediyemiz sorumluluk sahasında kalan yerlerde, kamu veya özel kişilere ait binalara veya bu binaların herhangi bir yerine, bina sahiplerinden izin alınsa bile ilgili birimin uygunluk görüşü alınmadan, tanıtım veya reklâm amaçlı afiş, pano vb. uygulama yapılamaz.

3. Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin girişine adı-soyadı ve unvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur.

4. Belediyelerce belirlenen alanların haricinde, tanıtım ve duyuru amaçlı afişler asılması yasaktır.

5. Belediyeden izin almadan anket yapmak,

Madde 12- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İle İlgili Yasaklar

1. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak.

2. Ruhsata tabi işyerlerinin İş- yeri Açma ve Çalışma Ruhsatını, Vergi Levhasını, Ulusal Bayram Çalışma Ruhsatını ve fiyat tarifesini görülebilecek şekilde asmamak.

3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyetleri ve tali faaliyetleri dışında ruhsata aykırı işler yapmak

4. İşyeri açma çalışma ruhsatında belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet göstermek.

5. Sıhhi işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışan bütün personelin çalışma esnasında işin mahiyetine uygun iş önlüğü/gömleği giymemeleri ve şahsi temizliklerine özen göstermemek;

6. Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin altının veya üstünün aynı kalite ve evsafta olarak teşhir edilmesi ve satılması zorunludur.

7. Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su, işin niteliğine göre akar sıcak su bulunması zorunludur.

8. Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide simit vb. noksan gramajlı olarak imal edilmesi ve satılması, noksan gramajlılar müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.

9. İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak Çöp ve her türlü atıkların konulacağı, yeterli sayı ve büyüklükte, ağzı kapalı, sızdırmaz çöp kovaları bulundurmamak.

10. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurmamak.

11. Yapılan işin ve satışı yapılan gıda maddesinin özelliği ve niteliğine göre depo, muhafaza yeri, yıkama yeri, muayene ve kontrol yeri ile hazırlama yeri yapmamak. 12. Bütün işyerlerinde haşere fare vb. zararlılarla ilgili gerekli önlemleri almamak, 13. İşyerleri işkolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıkları alet, edevat ve malzemelerini temiz bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır. (Kırık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa örtüsü, paslı malzeme, eski oyun aletleri, vb.)

14. Fırınlarda imalat ve müşteri denetimine yönelik terazi bulundurulması mecburidir.

15. Gıda servisi ve toplu tüketim yapılan yerlerde bulaşık yıkama düzeni sağlanmalı. Yıkama suları ve diğer sıvı atıkların tahliyesini sağlayacak uygun drenaj sistemi bulunmalıdır.

16. Fiyatı kamu kurum ve meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal hizmetlerin tarife dışında satışa sunulamaz ya da fazla ücret talep edilemez.

17. Kasap dükkânlarında etlerin nakliyesi özel donanımlı araçlar tarafından yapılacak olup, otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yapmak,

18. Kasap dükkânlarında damgasız ve belgesiz et ve ürünleri bulundurmak ve satmak.

19. Kasap dükkânları haricinde kıyma çekmek,

20. Umumi tuvalet çalıştıranların temizliğine itina göstermeye ve lavabolarda sıvı sabun, kâğıt havlu ve tuvaletlerde tuvalet kâğıdı bulundurmaları zorunludur.

21. Tuvaletlerin bir bölümünü yaşlı ve engellilerin kullanımına uygun hale getirmek

22. İş yerlerinde usulüne uygun ve düzenli kontrol belgeleri olmayan ölçü aletleri kullanmak

Madde 13- Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İle İlgili Yasaklar 1. Belediyenin belirlediği ve tespit ettiği yerler ve zamanlar dışında pazar kurulamaz, satış yapılamaz,

2. Tahsisli alanlarda tahsisli yerin estetik görünümünü bozacak şekilde çadır ipi bağlamak, direk dikmek, demir çakmak, ateş yakmak, açık pazarlarda müstakil bina dükkân ve kamu kuruluşu binalarına çadır ipi bağlamak, bayrak, pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak, kişi ve kurumları rahatsız etmek,

3. Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen alanın dışına çıkamaz. Gerek halkın geçeceği gerekse komşu esnafın tezgâh arkasına geçiş için ayrılan geçitleri, evlere ve dükkânlara giriş çıkışı kapatamaz,

4. Pazaryerindeki belediye personeline hakaret etmek

5. Pazaryeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır.

6. Pazarcı esnafı müşterisine iyi ve nazik davranışlarda bulunmak zorundadır.

7. Pazarcılar kendi ailesi dışında (kızı, oğlu, eşi) yerine kimseye devredemez, kiralayamaz ve satış yaptıramazlar. Tespit edilenler pazardan men edilir,

8. Elektrik direğinden izinsiz elektrik, çeşmelerden hortum takılarak su alınamaz.

9. Pazaryerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf Odalarına veya Müstahsil ise Ziraat Odaları’na kayıtlı üye olmaları mecburidir.

10. Pazarcılar, sergi kurdukları pazarın bağlı bulunduğu Zabıta Müdürlüğüne kaydını yaptırmak ve gerekli belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

11. Pazarlarda ve sokaklarda canlı veya kesilmiş kümes hayvanları satılamaz.

12. Pazaryerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde pazarcıların tezgâh önünde gezmeleri, bağırmaları, çağırmaları, bir takım söz ve işaretlerle müşteriyi davet edemezler,

13. Pazarcı esnafı alkollü olarak tezgah bölgesinde bulunamaz,

14. Pazaryerlerinde Pazarcı esnafı kılık kıyafetine el ve yüz temizliğine özen gösterecektir.

15. Pamukova İlçesi hudutları dâhilinde kendisinin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafın, ziraat odalarından müstahsil(Çks) belgesi alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir.

16. Pazaryerlerinde, pazarcılar, kendilerine ayrılan yerlerin görünümünü etkilesin veya etkilemesin hiçbir değişiklik ve ilave yapamazlar.

17. Pazarcı esnafı vergi mükellefi olmakla birlikte, pazarcı esnafının Pamukova Belediyeye borcu olmayacaktır.

18. Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü teraziyi kullanmak. Bu tür teraziler gerektiğinde zabıta tarafından tutanak tutularak el konulur.

19. Pazarcı tartma işleminin müşterinin gözü önünde yapılması zorunludur.

20. Pazaryerinde pazarcılar sadece oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanacaktır. Yaylı veya asma terazi kullanılamaz,

21. Pazaryeri esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve müşterinin görebileceği şekilde muhafaza etmek zorundadır.

22. Müşteriyi aldatıcı yönde etikete hiçbir ifade yazılamaz. Etiketlerdeki fiyatlandırma Litre veya Kilogram bazında yazılacaktır, etiket üzerindeki tüm rakamlar eşit boyutta olacaktır

23. Pazarcı pazarın bitimini müteakip pazaryerine hiçbir mal ve malzemesini bırakamaz.

24. Her pazarcı esnafı pazarın bitiminde sergisinin bulunduğu yeri ve etrafını temizleyerek, çöp torbalarının ağzını bağlı ve düzenli bir şekilde tezgâhın önüne bırakmak zorundadır,

25. Pazaryerlerinde gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyecekler satılamaz, tespit edildiğinde Müsadere edilerek imha edilir.

26. Yıkanarak satılan sebzelerin yıkandığı suyun ve kabın temiz olması gereklidir. Bu tür sebzeleri müşteri istediğinde yıkamadan satmalıdır. Yıkandığında evsafı değişen ve ağırlaşan ürünler yıkanamaz ve satılamaz

27. Pazarcı herhangi bir ürünü benzeri başka bir ürün( taklit) gibi satışa sunamaz. Üretildiği yer ve üretiliş şekliyle ilgili yanlış bilgi veremez.

28. Pazarcı sattığı ürünü poşete koyduktan sonra poşetin ağzını kapatmadan müşteriye vermelidir. Müşteri verilen malı beğenmediği takdirde iade edebilir, pazarcı buna itiraz edemez.

29. Ekipman, kap, sandık, araç ve teknelerin temiz tutulması ve gerekli hallerde dezenfeksiyona izin verecek şekilde olması ürünlerin temizliği ile üretim, taşıma ve depolama şartlarının sağlığa uygun olması sağlanmalı. Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık, sırrı dökülmüş ve uygun olmayan madde ve malzemelerle gıda satış ve servisi yapılmamalı. Gıda maddesinin taşınmasında veya muhafazasında kullanılan kaplar başka amaçlar için kullanılamaz.

30. Sergilenen ve tüketime sunulan her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına uygun olması şarttır.

31. Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satış ve servisi uygun malzeme, alet, donanım ve gerektiğinde eldiven kullanılarak yapılacaktır.

32. Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin de her türlü hareketi ve davranışlarından sorumludurlar.

33. Kapalı ve seyyar Pazaryerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgâhı bırakmak yasaktır.

34. Hiçbir esnafın tezgâh düzenlenmesinde komşu esnafın satış yapmasını engelleyecek şekilde malını aşırı derece yığamaz, tezgâhını ileri çıkararak komşu tezgâhın önünü kapatamaz,

35. Pazaryerlerine yaz aylarında: 10.00–19.00, kış aylarında saat 10.00–18.00 saatleri arasında araçla girilemez. Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar Salı günü saat 21.00’dan önce herhangi bir mal ve eşyasını getiremeyecek ve yaz aylarında saat 22.00’da, kış aylarında saat 20.00’da faaliyetini sonlandıracaktır,

36. Gıda maddelerinin yerden yüksek evsafına uygun tezgâhlarda satılması zorunludur. Pazaryerlerinde yere mal serilerek satış yapmak,

37. Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler (Bütan gaz tüpleri, tiner, vb.) kullanmak, bulundurmak ve satmak,

38. Pazaryerlerinde, cadde ve sokaklarda; et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş, lokum, bisküvi, tatlı ve benzeri yıkanmadan, pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurmak ve satmak,

39. Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara sokacak derecede kalın kâğıt vb. şeyler kullanmak yasaktır.

40. 4 Hafta boyunca pazarda yer açmayan yer sahiplerinin yerleri iptal edilerek sırada bekleyen kişilere verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 14- Uygulanacak yaptırımlar

1. Bu Yönetmeliğin 4- 5-6-7-8-9-10-11-12- ve 13’ üncü maddelerinde belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. maddesine göre işlem yapılır.

2. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin; a. Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılması,

b. Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymaması,

c. İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletildiğinin tespit edilmesi, durumunda bu işyerleri hakkında, belediye encümeni, tarafından işletmecilerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6’ncı maddesine istinaden idari para cezası verilir.

3. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. İkinci fıkrada belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır

4. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile muhtarlıktan alınmış yoksulluk belgesi bulunan ihtiyaç sahiplerine verilir.

Kişisel özel haller

Madde 15. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz.

Özel mevzuat hükümleri

Madde 16. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili kanun ve mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

Madde 17- Uygulamaya ilişkin hususlar

1. Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara uyulur:

a. Kişi hakkında tutulan tespit tutanakları, her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine

Verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b.Tespit tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.

c.Tespit tutanaklarında hangi mevzuat hükmünün ihlal edildiği açıkça yazılır.

2. Yetkili makamların almış olduğu kararlara istinaden verilen Sanat ve Ticaretten men kararlarının uygulanmasında veya ruhsatsız bir işyerinin faaliyetten men edilmesi durumunda;

a. Karar/durum ilgiliye tebliğ edilerek; bozulabilecek mallar ile zaruri ve şahsi eşyalarının alınması, işyerinin mühürlemeye hazır hale getirilmesi için işin nevine göre en az 24 saat en fazla 7 gün arasında bir süre verilerek işyeri sahibinin veya temsilcisinin işyerinin mühürlenmesi esnasında hazır bulunması istenir.

b. Verilen sürenin dolması ile kapatma işleminde;

1. Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler işyeri sahibi tarafından alınır.

2. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.

3. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.

4. Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır.

5. Kapatma işleminde işyeri sahibinin veya yetkili birinin hazır bulunması sağlanır, ilgililerin imzadan kaçınması durumunda durum tutanakta belirtilerek imzalanır ve bir suret ilgililere verilir.

6. Mühürlü bulunan bir işyerinde oluşabilecek her türlü olumsuzluk işyeri sahibine aittir.

7. Sanat ve ticaretten men kararı verilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa mühür bozma tutanağı tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, işyeri yeniden mühürlenir. Süresinin dolması durumunda işyeri sahibinin veya resmi temsilcisinin huzurunda Mühür Açma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilerek işyerinin mühürleri açılır.

Madde 18- İhlalin tespitine ilişkin hususlar

1. Aşağıda belirtilen şekillerdeki tespitlere göre müeyyide uygulanır:

a. Kurallara aykırı hareket edildiğine bizzat şahit olunduğunda,

b.Alınan yazılı ya da sözlü bir şikâyette olay mahalline varıldığında kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya kural ihlalini gerçekleştiren kişinin kimlik bilgilerinin devletin herhangi bir resmi kurumunun yazısı ile bildirilmesi halinde.

c. Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda.

ç. Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin, varsa delilleri ile birlikte, kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde.

Kaldırılan Yönetmelik

Madde 19- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 01.05.2008 tarih 47 sayılı Pamukova Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Belediye Zabıta Tembihnamesi yürürlükten kalkar.

Yürürlülük Madde 20- Bu Yönetmelik, Pamukova Belediye Meclisinin 01.11.2019 Tarih ve 53 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek onaylandıktan sonra ilan edilerek yürürlüğe girer. Yürütme

Madde 21-Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukova Belediye Başkanlığı yetkili organları ve Belediye Zabıtası tarafından yürütülür.

7ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
*Müdürün görev ,yetki ve sorumlulukları

*1-Müdürün görev,yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

*a) Müdürlüğe yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli olan her türlü önlemi almak.
b) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak,
c) Belediyenin stratejik planından yola çıkarak yaşanabilir bir çevre olması ile ilgili projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek, ç) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,
d) Diğer Müdürlükler ile gerekli koordinasyonu ve Müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,
e) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,
f) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,
g) Müdürlüğü ilgilendiren konularda toplantılara katılmak,
ğ) İhale Yetkilisi olarak ilgili yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
h) Günün gelişen teknolojisinden yararlanarak müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme çabalarında bulunmak,
ı) Müdürlüğünde çalışanların görev , yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirilmesini sağlamak,
i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre personel özlük hakları ile ilgili (raporlar,sosyal haklar,izin,terfi,disiplin cezası vb.)yetkisi dahilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
j) Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak ve aksayan hizmet varsa aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,
k) Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek eğitilmesini sağlamak,
l) Personelin mesai saatlerinde kanun nizam ve genelgelere uygun olarak çalışmalarını sağlamak, görevini yapmayanı uyarmak , gerektiğinde durumu üst makamlara bildirmek,
m) Personelin iş devamlılığını takip etmek, disiplini sağlamak,
n) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde, personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.
o) Müdür, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında kullanılmasından Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve yürürlükte
8SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Müdürlüğün görevleri

1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pamukova Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Pamukova Belediye sınırları içerisinde ( gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.

2-Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık makamına sunar. Onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine eder, ihtiyaçları belirler ve uygular.

3- Müdürlüğün yıllık faaliyet planlamalarını hazırlar, bütçe çalışmalarını yapar,

4- Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amacına uygun gerçekleşmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder

5-Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Pamukova İlçesi’nde tarihi ve kültür değerlerinin tespit edilmesinde, aslına uygun olarak korumasında, görsel ve dijital ortamda kayıt altına alınmasını sağlar,

6- Pamukova’nın tarihinin yazılması, bölgedeki tarihi kültürel değerlerin işlendiği halkın kültür düzeyini yükseltecek mahalle, semt, sokak tarihçelerini ve şehircilik anlayışını içeren eserler ve kültür sanat ağırlıklı yayınların hazırlanması, “Halk Kitapları” nın basılıp yayınlanmasını sağlar,

7-Halkın kültürel ve sosyal gelişiminde, kentlilik bilinci, şehir kültürü, aidiyet bilinci sağlıklı yaşama, temizlik ve hijyen, zararlı alışkanlıklardan korunma, aile ve toplumsal değeler, eğitimde başarının yolları, birlikte huzurlu yaşamanın önemi, gibi sosyal ve kültürel konuları işler ve yaygınlaştırılmasını sağlar, bu hususta uygun olan mekanlarda konferans, panel, seminer, söyleşi, sempozyum, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlik ve kültürel festivaller yapar,

8-Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencileri eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak, çeşitli kaynak ve klasik eserler, antoloji ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlanarak topluma kazandırılmasını sağlar,

9-Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanarak halkın katılımını sağlar,

10- İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gençliğe yönelik seminer, konferans, panel, sohbet ve sempozyum düzenler, edebiyatta ve sanatta başarılı özgün fikir, düşünce eserlerini ödüllendirir, gençleri teşvik edeci yarışmalar düzenler,

11- Çeşitli kültürel ve sanatsal konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,

12-Semt kültür evleri, bilgi evleri, gençlik ve kültür merkezleri açarak aile, genç ve çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, tarihi şark kahvehaneleri oluşturmak, eski kıraathane geleneği ile meddah ve atışmalarını yaşatmak, teşvik etmek, sanat erbaplarına sahip çıkmak,

13-Alkol, sigara, kumar, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,

14- İlçede kurulmuş vakıf, sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleri, spor dernekleri ile müşterek çalışmalar yapmak,

15- Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,

16-Milletimize mal dolmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek,

17- Tarihi, kültürel mekan ve yerlere kültür gezileri düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak,

18- Kültürel ve sosyal çalışmalardan halkın haberdar edilmesi ve bilgilendirilmesi, ilçe halkını yapılan çalışmalara katılımının sağlanması için etkinlik rehberi, broşür, afiş, dergi vb yazılı ve görsel materyallerin hazırlanarak halka ulaşımını sağlamak,

19-Hanımlara yönelik meslek edindirme kapsamında biçki-dikiş nakış, el sanatları, çocuk gelişimi, ilk yardım, ev dekorasyonu, hat, tezhip, resim, modelistlik gibi çeşitli eğitsel beceri kursları tertiplemek ve yeni oluşumlar hazırlamak,

20-Kültür merkezleri işletme işlerini yürütmek, buralarda yapılacak faaliyetlerle, kişisel gelişim (dil, kursları, enstrüman kursları, diksiyon, bilgisayar, muhasebe, müzik, koro çalışmaları vb.) kurs faaliyetlerinde bulunmak, sanatsal faaliyetler ve kurslar tertiplemek,

21- Halk kütüphaneleri kurmak, bilgi evi, kütüphane, gençlik ve kültür merkezi, semt kültür evlerinde kütüphaneler oluşturmak, buralarda ihtiyaç duyulan (roman, hikaye, şiir, ansiklopedi) gibi dünya ve Türk klasik kaynak eserlerin, günlük, haftalık ve aylık kültür ve sanat yayınlarından, satın almak benzeri eserlerden yayımlamak

22- Beceri ve Mesleki kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin el becerilerinden oluşan ürünlerin talep doğrultusunda satış alanları geliştirir, bu konuda yeni istihdam alanları geliştirir,

23-Sivil toplum kuruşluları (STK) hemşeri dernekleri, spor dernekleri ve vakıflarla yemeli toplantılar, ortak sosyal proje çalışları yapar,

24- Resmi, özel kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ortak proje çalışmaları yapar ve uygular,

25- Sokak çocuklarının topluma kazandırılması hususunda kurslar düzenler, ailelere bilgilendirici programlar tertipler,

26-Amatör spor kulüplerine yardımda bulunur,

27- Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder,

(28) Pamukova ilçesinin turizm değerlerini ortaya çıkarır ve bu çalışmaları (turizm rehberi, turizm haritası, turizm acenta rehberi) çalışmaların afiş, broşür, dergi ve katalog olarak kayıt altına alır ve basımını sağlar

29- Pamukova'nın yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için gerekli turizm yayınları, doküman ve malzemelerin hazırlanması, vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütür, yurt içinde ve yurt dışında turizm fuarlarına Pamukova Belediyesini temsilen katılır,

30- İlçenin turizm alanları üzerinde projeler geliştirir, bölgenin tanıtımı içi Turizm Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Turizm Dernekleri, Turizm kuruluşları ( Tursap, Tüyed, vb) ile ortak çalışmalar düzenler,

31- Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, özgüvenlerini yükseltmek, sosyal gelişimlerini sağlamak üzere sanatsal kurs çalışmaları yapar, halk oyunları, çocuk korosu, çocuk mehter takımı, halk müziği, sanat müziği koro çalışmaları yapar,

32- Belediye etkinliklerinin ilçe ve il genelinde duyurulması hususunda günümüz teknolojik imkânlardan daha etkin faydalanma amacıyla internet belediye radyo ve televizyon hizmeti, bölgesel uydu televizyon ve radyo kurar ve işletir.

33- Bölgedeki yaşayan farklı kültürel zenginliğin kullandığı materyallerin toplanarak etnografya kent müzesi kurulmasında öncülük eder, belgelerin veya mevcut materyallerin toplanmasını sağlar,

34- İlçemizdeki yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi seçerek, müzik ve sahne sanatları alanlarında onlara evrensel bir sanat eğitimi vermek, sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştirmek üzere konservatuar kurmak ve işletmek,

35- Belediye hizmetleri açılış ve tanıtım programları, resmi tören protokollerinin hazırlık çalışmalarını yapar, gerekli materyallerin hazırlanmasını takip eder, diğer müdürlük ve birimlerle koordineli bir şekilde uygulamasını sağlar

36-Belediye hizmetlerinin daha ekonomik, hızlı, verimli ve daha etkin gerçekleştirilmesine yönelik proje üretmek, ürettirmek ve bu amaçla inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak,

37-Avrupa Birliği katılım sürecine uygun,yerel potansiyeli harekete geçirecek projeler gerçekleştirmek ve uygulamak ,uygulamayı izlemek ve değerlendirmek.

38 -Kent Konseyi sekreterya çalışmalarını yürütmek