ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

*Müdürün görev ,yetki ve sorumlulukları

*1-Müdürün görev,yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

*a) Müdürlüğe yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli olan her türlü önlemi almak.
b) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak,
c) Belediyenin stratejik planından yola çıkarak yaşanabilir bir çevre olması ile ilgili projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek, ç) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,
d) Diğer Müdürlükler ile gerekli koordinasyonu ve Müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,
e) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,
f) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,
g) Müdürlüğü ilgilendiren konularda toplantılara katılmak,
ğ) İhale Yetkilisi olarak ilgili yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
h) Günün gelişen teknolojisinden yararlanarak müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme çabalarında bulunmak,
ı) Müdürlüğünde çalışanların görev , yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirilmesini sağlamak,
i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre personel özlük hakları ile ilgili (raporlar,sosyal haklar,izin,terfi,disiplin cezası vb.)yetkisi dahilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
j) Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak ve aksayan hizmet varsa aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,
k) Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek eğitilmesini sağlamak,
l) Personelin mesai saatlerinde kanun nizam ve genelgelere uygun olarak çalışmalarını sağlamak, görevini yapmayanı uyarmak , gerektiğinde durumu üst makamlara bildirmek,
m) Personelin iş devamlılığını takip etmek, disiplini sağlamak,
n) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde, personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.
o) Müdür, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında kullanılmasından Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve yürürlükte
WhatsApp Whatsapp Hattı