Meclis Kararları

Pamukova Belediyesi

Ocak 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ  Belediye Meclisinin Toplanma Günü ve Tatil Ayının Tespiti
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 2019 yılı için toplanma günü; her ayın ilk mesai günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin ise 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde seçilecek yeni Belediye Meclisinin karar vermesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
2 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Denetim Komisyonu Üye Seçimi
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ve 09 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca yapılan Denetim Komisyonu Üye Seçimi gizli oylama ile yapılmış olup; oylama sonucunda Erol AKALIN (AKP), Tacettin EFE (AKP) ve Eyüp Yusuf TURAN (CHP) 2019 yılı için Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir.
3 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İmar Komisyonu Üye Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve 09 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda; Nedim İHTİYAR (AKP), Murat ÖZDEMİR (AKP) ve Hüseyin ERYİĞİT (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2019 yılı için İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
4 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve 09 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca; işaretle yapılan oylama sonucunda; Ali ŞAFAK (AKP), Mehmet GEZGİN (AKP) ve Murat AYDOĞDU (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2019 yılı için Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
5 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına izin verilmesi ve ücret tespiti
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2018 tarih ve 340 sayılı 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesi uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı birimlerinde 2019 yılında ihtiyaç duyulan kadrolarda çalıştırılmak üzere ve halen çalışmakta olan ve 2019 yılında da çalışması uygun görülen tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personeller için Belediye Meclisince çalışma izni verilmesi ve ücret tespitinin yapılarak belirlenmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 4 Mühendis 2 Tekniker 1 Avukat kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği kabul edild
6 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Bilirkişilere Ödenecek Ücretin Tespiti             
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince “Denetim Komisyonları tarafından Kamu Personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılır” denildiğinden, Denetim Komisyonu çalışmaları kapsamında, Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000), Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilerden görevlendirilenlere (2000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar günlük ödeme yapılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi
7 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ  Zabıta Personeline Fazla Çalışma Ücreti Belirlenmesi         
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli K Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinde belirtilen miktarı geçmemek üzere Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Amiri,  Zabıta Komiseri ve Zabıta Müdürü olan personele Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücreti olarak 300,00 TL verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
8 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması       
5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. … Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” Hükmü uyarınca 2019 yılı için geçerli olmak üzere Pamukova ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulan ve Dernekler İl Müdürlüğüne bağlı amatör spor kulübü derneklerine, Belediyenin mali imkanları dikkate alınarak, kanunda belirtilen miktarı / oranı geçmemek üzere (binde 12) tutarında nakdi yardım yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
9 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Belediye Meclis Üyelerine Huzur Hakkı Ödemesinin görüşülmesi
5393 sayılı Belediye Kanununun Huzur ve izin hakkı başlıklı 32.maddesinde  “ Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez” denilmektedir. Bu kapsamda Pamukova Belediye Meclisinde 2019 yılında görev yapacak olan Meclis Başkanına ve belediye meclis üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda, Murat AYDOĞDU’nun red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.
10 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ 6301 sayılı Kanun Uyarınca Öğle Dinlenme Saatinin Belirlenmesi
6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. Maddesi “Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalardaki fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir. Dinlenme devresinin başlama ve bitme saatleri, mevsimlere göre, o mahallin Belediye Meclisi tarafından tespit ve ilan olunur.” Hükmü uyarınca Pamukova İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemler için Öğle Dinlenme Saatinin 12:30 – 13:30 olarak belirlenerek bir saat öğle dinlenmesi verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Şubat 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Zabıta Personeline Verilen Maktu Ücretin Güncellenmesi
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli K Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527 Türk Lirası’ nı geçemez.” Hükmü uyarınca, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Amiri,  Zabıta Komiseri ve Zabıta Müdürü olan personele Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücretinin 527,00 TL olarak güncellenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Nisan 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekili Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis 1. Başkan Vekili seçimine aday olan en çok oy alan Murat ÖZDEMİR (Ak Parti) 1. Meclis Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili seçimine aday olan en çok oyu alan Talip KONT (Ak Parti)  2. Meclis Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
13 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ  Divan Kâtibi Seçimi    
5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince, 2 Asil - 2 Yedek Üye olmak üzere 4 Adet Divan Kâtibi Üye Seçimi gizli oylama ile yapılmış olup, Yapılan gizli oylama sonucunda Asil Divan Katibi seçimlerinde en çok oyu alan Hakan IHLAMUR (Ak Parti) ve Talip KONT (Ak Parti) Asil Divan Katibi olarak seçilmiş olup, Yedek Divan Katibi seçimlerinde en çok oyu alan Murat ÖZDEMİR (Ak Parti) ve Nedim İHTİYAR (Ak Parti)  Yedek Divan Katibi olarak seçilmiştir.
14 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Encümen Üyesi Seçimi
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. maddesi uyarınca yapılan Encümen Üyesi Seçimi gizli oylama ile yapılmış olup; Yapılan gizli oylama sonucunda en çok oy alan Meclis Üyeleri Erol AKALIN (Ak Parti) ve Yavuz İRİ (Ak Parti) Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
15 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca;  işaretle yapılan oylama sonucunda, Halil ÖZ (Ak Parti), Yusuf Ziya BİLALOĞLU (Ak Parti) ve Metin IŞIK (Saadet Partisi) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
16 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İmar Komisyonu Üye Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca; işaretle yapılan oylama sonucunda Nedim İHTİYAR (Ak Parti) , Tacettin EFE (Ak Parti)  ve Rasim AKENGİN (Saadet Partisi) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
17 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Toplantı Günü ve Tatil Ayının Belirlenmesi
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 2019 yılı için toplantı gününün; her ayın ilk mesai günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin Ağustos ayında kullanılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
18 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ 2018 Yılı Faaliyet Raporu
5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi uyarınca 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında yapılan çalışmaları içeren bir (1) yıllık faaliyet (çalışma) raporu, Yazı İşleri Müdürü Seyhan KAPTAN tarafından Meclise okundu.  Rapor hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Konu hakkında söz almak isteyen olmadığından Belediye Başkanı’ nın bir (1) yıllık çalışma raporu; üyelerden Osman SALİH ve Metin IŞIK’ın red oylarına karşılık toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
19 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ 2018 Yılı Denetim Raporu
Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden toplanan denetim komisyonu üyeleri 2018 Mali yılı Gelir Gider Hesap İşlemlerini incelemiş olup; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca denetim komisyonunca oluşturulan rapor, meclis üyelerine okunarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

BİRİNCİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

20 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması izni verilmesi ve ücret tespiti (1 adet avukat ve 1 adet veteriner hekim)
5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesi uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı birimlerinde 2019 yılında çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan kısmi zamanlı 1 adet avukat ve kısmi zamanlı 1 adet veteriner için Belediye Meclisince çalışma izni verilmesi ve ücret tespitinin yapılarak belirlenmesi hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve belirtilen kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği kabul edildi.
21 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Pamukova Belediyesi Personel Limited Şirketi Temsilcisinin Belirlenmesi
31/03/2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Pamukova Belediye Başkanı seçilen 26654417780 T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Güven ÖVÜN’ ün tüm hisseleri Pamukova Belediye Başkanlığına ait olan Pamukova Belediyesi Personel Limited Şirketinde Şirket Müdürü olan Pamukova Belediye Başkanlığı adına Temsilci olarak atanmasına, şirketi tüzel kişilik adına temsil yetkisi verilmesine, yapılacak olan iş ve işlemler için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine,  işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

MAYIS 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

22 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi
Belediyemizin 2018 yılı Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ile 64. maddesi uyarınca kabulü ve onaylanması oylamaya sunuldu, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.
23 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Mezarlık parsellerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi
Mülkiyeti Pamukova Belediyesi adına kayıtlı Pamukova İlçesi Fevziye Mahallesi 8 pafta 1242 parsel nolu 2672,00 m2 yüzölçümlü tarla, 2701 parsel nolu 2848,00 m2 yüzölçümlü tarla kanalı ile Bayırakçaşehir Mahallesi G24D25C2 pafta, 130 Ada, 120 parsel nolu 1457,23 m2 yüzölçümlü tarla, 130 ada 121 parsel nolu 3026,85 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazların halihazırda mezarlık olarak kullanılması nedeniyle, 5216 sayılı Kanunun 7-s ve Ek madde 2 ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75- d maddeleri hükümleri uyarınca söz konusu taşınmazların Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
24 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Pamukova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ait görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi
Pamukova Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin Müdürlüğün Görevleri Başlıklı 7. Maddesine;34- HOŞGELDİNBEBEK: Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda, Pamukova İlçe sınırları içerisinde bebeğini kucağına alan, alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın, yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve onların mutluluğuna ortak olmak amacıyla ayni yardım yapmak.35- GÖNÜLÇEKİ: Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda, Pamukova İlçe sınırları içerisinde ilk kez evlenecek olan ve alt gelir düzeyinde bulunan muhtaç, yoksul, düşkün ve engelli kişilere yuvalarını kurma aşamasında gerekli desteğin verilmesi amacıyla ayni yardımda bulunmak. Fıkralarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 13., 14. Ve 38. Maddeleri uyarınca eklenmesi” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, konunun daha detaylı araştırılması ve yürürlükte bulunan yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi amacıyla konunun bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
25 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Sosyal denge tazminatı sözleşmesi için yetki verilmesi
.Pamukova Belediye Başkanlığında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Pamukova Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

HAZİRAN 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

26 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun Uyarınca Koruma Ve Murakebe Heyetine 5 Asil 5 Yedek Üye Seçiminin Yapılması Belediye Meclisimizce yapılan gizli oylama neticesinde aşağıda isimleri ve TC Kimlik Numaraları yazılı bulunan kişiler 16’şar oy alarak Çiftçi Mallarının Korunması ve Hakkındaki Kanun Uyarınca Murakebe Heyetine seçilmişlerdir , ASİL LİSTE SIRAN NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO 1 YAŞAR ULUKAYA 27584386788 2 İSAK SARI 39802979344 3 REŞAT ŞEKER 29093336308 4 NEŞET ER 56098436214 5 HÜSEYİN ÇETİN 31919242236 , YEDEK LİSTE SIRAN NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO 1 ŞAİP GEREKSAR 62650217818 2 İSMAİL ÖZMEN 54109502590 3 İSMAİL PEHLİVAN 33137201538 4 FUAT SEZGİN 20702616026 5 ALİ CAN 60424292054
27 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Numara 3 Adresinde Bulunan Belediye İşhanının 1. Katının, Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi Yapılması Amacıyla Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne (KYGM) 25 Yıl Süre İle Tahsis Edilmesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No: 3 Pamukova/SAKARYA adresindeki Belediye İşhanının 1. Katının Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına (KYGM) 5 yıl süre ile tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
28 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Ait Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi Pamukova Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin Müdürlüğün Görevleri Başlıklı 7. Maddesine;34- HOŞGELDİNBEBEK: Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda, Pamukova İlçe sınırları içerisinde bebeğini kucağına alan, alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın, yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve onların mutluluğuna ortak olmak amacıyla ayni yardım yapmak.35- GÖNÜLÇEKİ: Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda, Pamukova İlçe sınırları içerisinde ilk kez evlenecek olan ve alt gelir düzeyinde bulunan muhtaç, yoksul, düşkün ve engelli kişilere yuvalarını kurma aşamasında gerekli desteğin verilmesi amacıyla ayni yardımda bulunmak. Fıkralarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 13., 14. Ve 38. Maddeleri uyarınca eklenmesi” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN ve Saadet Partisi Grubu üyelerinin Ahmet ŞEN, Muhittin AKIN, Musa ATMACA, Rasim AKENGİN, Metin IŞIK ve Osman SALİH’ in kabul oylarına karşılık, AK Parti Grubu üyelerinden Tacettin EFE, Erol AKALIN, Yusuf Ziya BİLALOĞLU, Murat ÖZDEMİR, Nedim İHTİYAR, Halil ÖZ, Hakan IHLAMUR, Talip KONT ve Yavuz İRİ’nin red oyları ile (7 kabul, 9 red) teklif oyçokluğu ile reddedilmiştir.
29 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
İlçemiz Yenice Mahallesi Cihadiye Sokak 1470 Nolu Parsel Üzerine Mezbahane Hayvan Pazarı ve Beton Santrali Kurulması Amacıyla Kamu Yatırımı Yapılmasının Görüşülmesi İlçemiz Yenice Mahallesi Cihadiye Sokak 1470 nolu Mera Parseli üzerine 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin c) bendine istinaden mezbahane, hayvan pazarı ve beton santrali kurularak kamu yatırımı yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
30 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasına ( YERELSEN ) Üyelik İşlemleri Amacıyla Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması amacıyla üyelik işlemleri için Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN’ e yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

TEMMUZ 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

31 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Memur Boş Norm Kadro Değişikliği
, Pamukova Belediye Başkanlığı Memur Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 11190 Unvan Kodlu Genel İdare Hizmetler Sınıfı 4 dereceli Zabıta Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine 11190 Unvan Kodlu Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1 dereceli Zabıta Müdürü kadrosu alınması” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN ve Saadet Partisi Grubu üyelerinin Ahmet ŞEN, Muhittin AKIN, Musa ATMACA, Rasim AKENGİN, Metin IŞIK ve Osman SALİH’ in kabul oylarına karşılık, AK Parti Grubu üyelerinden Tacettin EFE, Erol AKALIN, Yusuf Ziya BİLALOĞLU, Nedim İHTİYAR, Halil ÖZ, Hakan IHLAMUR, Talip KONT ve Yavuz İRİ’nin red oyları ile (7 kabul, 8 red) teklif oyçokluğu ile reddedilmiştir.
32 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Mülkiyeti Belediyemize Ait Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No:3 Adresinde Bulunan Binanın Son Katının Gençlik Merkezi Olarak Faaliyet Gösterebilmesi Amacıyla, Söz Konusu Yerin 5 Yıl Süre İle Sakarya Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne Tahsis Edilmesi Mülkiyeti Belediyemize ait Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No:3 adresinde bulunan binanın son katının Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösterebilmesi amacıyla, söz konusu yerin 5 yıl süre ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

33 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Numara 3 Adresinde Bulunan Belediye İşhanının 1. Katının, Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi Yapılması Amacıyla Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne (KYGM) 20 Yıl Süre İle Tahsis Edilmesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi numara 3 adresinde bulunan Belediye İşhanının 1. Katının, Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi yapılması amacıyla Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne (KYGM) 20 yıl süre ile tahsis edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

EYLÜL 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

34 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün 26/08/2019 tarih ve 75 sayılı yazısı ile “Pamukova Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet tipinde hizmet aracına ihtiyaç bulunduğu” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 237 sayılı Taşıt Kanunu’ nun 10. Maddesi “Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Hükmü uyarınca, Pamukova Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet tipinde kullanılmamış veya ikinci el hizmet aracı satın alınmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
35 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/08/2019 tarih ve 293 sayılı yazısı ile “Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait olan Pamukova İlçesi, Köy İçi Mevkii, 50l4b Pafta, 9290 numaralı parselde yer alan akaryakıt istasyonu ile yine mülkiyeti Belediyemize ait olan Pamukova İlçesi, Köy İçi Mevkii, 5 Pafta,
36 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Cihadiye Mahalle Muhtarlığı’nın 26/08/2019 tarihli “Cihadiye Mahallemize ait üç adet mezarlığımızdan biri olan 124 ada, 27 parsel nolu mezarlığın tapu kaydında Pamukova Belediyesine ait tarla vasfı taşıdığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından temizlik, bakım ve çit çevrilebilmesi için söz konusu taşınmazın Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gerektiği” hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cihadiye Mahallesi 124 Ada, 27 nolu parselin, hali hazırda mezarlık olarak kullanılması nedeniyle, 5216 sayılı Kanunun 7-s ve Ek madde 2 ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75- d maddeleri hükümleri uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
37 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Mesruriye Mahalle Muhtarlığı’nın 20/08/2019 tarihli “ Kuruluşu 1850’ li yıllara dayanan ve o tarihten 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar adı GONCA olarak zikredilen Pamukova İlçesi Mesruriye Mahallesi sakinleri olarak, askeri darbe ile ismi değiştirilen köyümüzün/mahallemizin isminin tekrar GONCA olarak değiştirilmesi, zira yöre insanımızın GONCA ismiyle kendisinin mana ve ehemmiyet bulduğu, yer tarifi yapılırken Mesruriye ismi yerine GONCA isminin kullanıldığı, bu sebeplerden dolayı da Mesruriye olan mahalle adının GONCA olarak değiştirilmesi” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, Mahalle Muhtarlığının ve ilgili mahallede yaşayan 119 kişinin bu doğrultuda imza toplaması nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.” Hükmü uyarınca Mesruriye Mahallesinin isminin GONCA Mahallesi olarak değiştirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
38 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 02/09/2019 tarih ve 903 sayılı “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan küçük sanayi esnafları tarafından doğalgaz bağlantısı yapılması istenmektedir. Doğalgaz bağlantısının geçeceği güzergah belediyemize ait park alanından geçmekte olup, ancak fiilen park olarak değil, yol olarak kullanılmaktadır. Doğalgaz hattının bu güzergahtan geçmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Konunun Meclis Başkanlığınca görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki yazısı Belediye Meclisinde görüşülmüş olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
39 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 02/09/2019 tarih ve 1641 sayılı yazısı ile “ Pamukova Belediye Başkanlığı memur norm kadro cetvelinde bulunan 11010 Unvan Kodlu, G.İ.H. sınıfında 4 dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 dereceli G.İ.H. sınıfında 11010 Unvan kodlu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu ihdas edilmesi/dolu kadro değişikliği yapılması” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin l bendi “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” Hükmü uyarınca 11010 unvan kodlu G.İ.H. sınıfındaki 4 Dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun, 11010 unvan kodlu G.İ.H. sınıfındaki 1 Dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak değiştirilmesi amacıyla dolu kadro değişikliğinin kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
40 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Yusuf Ziya BİLALOĞLU tarafından verilen 02/09/2019 tarih ve 2289 sayılı “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Manolya Sokak isminin Alper BALABAN Sokak olarak değiştirilmesi” hakkındaki talebi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin n bendi “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” Hükmü uyarınca, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Manolya Sokak isminin Alper BALABAN Sokak olarak değiştirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

GEÇMİŞ MECLİS KARARLARI


Önceki yıllara ait meclis kararlarını aşağıdaki dökümanlarda bulabilirsiniz

2017 MECLİS KARARLARI

2017 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir

2018 MECLİS KARARLARI

2018 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir
WhatsApp Whatsapp Hattı