Meclis Kararları

Pamukova Belediyesi

Ocak 2020 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ Belediye Meclisi Çalışma Günü ve Tatil Ayının Tespiti
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 433 sayılı Belediye Meclisinin toplanma günü ve tatil ayının tespiti hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 2020 yılı için toplanma günü; her ayın ikinci mesai günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin Ağustos ayı olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
2- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ Denetim Komisyonu Üye Seçimi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 434 sayılı Denetim Komisyonu Üye Seçimi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisine sunulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ve 09 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca, Denetim Komisyonunun 5 üyeden teşekkül etmesine oybirliği ile karar verilmiş ve gizli oylama ile yapılan Denetim Komisyonu Üye Seçimi sonucunda; Üyelerden Tacettin EFE’ nin 16 oy, Talip KONT’ un ’nin 16 oy, Halil ÖZ’ ün 16 oy, Metin IŞIK’ ın 16 oy, Musa ATMACA’ nın 16 oy aldığı görüldü. Bu oylama sonucunda Tacettin EFE (AKP), Talip KONT (AKP), Halil ÖZ (AKP), Metin IŞIK (SP) ve Musa ATMACA (SP) 2020 yılı için Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir
3- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İzin Verilmesi ve Ücret Tespiti ( Mühendis, Tekniker, Avukat, Veteriner Hekim )
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 448 sayılı 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesi uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı birimlerinde 2020 yılında ihtiyaç duyulan kadrolarda çalıştırılmak üzere ve halen çalışmakta olan ve 2020 yılında da çalışması uygun görülen tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personeller için Belediye Meclisince çalışma izni verilmesi ve ücret tespitinin yapılarak belirlenmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, Mühendis, Tekniker, Avukat, Veteriner Hekim kadrolarINda sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği kabul edildİ.
4- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ Bilirkişilere Ödenecek Ücret Tespiti
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 436 sayılı Bilirkişilere Ödenecek Ücretin Tespiti hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince “Denetim Komisyonları tarafından Kamu Personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılır” denildiğinden, Denetim Komisyonu çalışmaları kapsamında, Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000), Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilerden görevlendirilenlere (2000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar günlük ödeme yapılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi
5-NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ Zabıta Personeline Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 438 sayılı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Müdürü olan personele Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücretinin belirlenebilmesi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup; 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli K Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinde belirtilen miktarı geçmemek üzere Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Müdürü olan personele Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücreti olarak 559,00 TL verilmesi; işaretle yapılan oylama sonucunda; üyelerden Nedim İHTİYAR’ ın çekimser, Murat ÖZDEMİR ve Yusuf Ziya BİLALOĞLU’ nun red oylarına karşılık, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.
6- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması Konusunun Görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 111 sayılı yazısı ile 2020 yılı için İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulübü derneklerine nakdi yardım yapılabilmesi hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. … Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” Hükmü uyarınca 2020 yılı için geçerli olmak üzere Pamukova ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulan ve Dernekler İl Müdürlüğüne bağlı amatör spor kulübü derneklerine, Belediyenin mali imkanları dikkate alınarak, kanunda belirtilen miktarı / oranı (binde 12) geçmemek üzere 145.000,00 TL (Yüz Kırk beş bin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
7- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ Belediye Meclis Üyelerine Huzur Hakkı Ödemesinin Görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 437 sayılı Huzur Hakkı hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” Hükmü gereğince Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 133,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
8- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ 6301 Sayılı Kanun Uyarınca Öğle Dinlenme Saatinin Belirlenmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 435 sayılı 6301 sayılı Kanun Uyarınca Öğle Dinlenme Saatinin Belirlenmesi hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. Maddesi “Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalardaki fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir. Dinlenme devresinin başlama ve bitme saatleri, mevsimlere göre, o mahallin Belediye Meclisi tarafından tespit ve ilan olunur.” Hükmü uyarınca Pamukova İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemler için Öğle Dinlenme Saatinin 12:30 – 13:30 olarak belirlenerek bir saat öğle dinlenmesi verilmesi, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
9- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ TCDD 1. Bölge Müdürlüğü İle Pamukova Belediye Başkanlığı Arasında İlçemiz Tren İstasyonuna Yolcu Peronu Yapılması ve İstasyon Binası ve Çevresinin Bakımı ve Onarımı Hakkında Protokol Yapılması Konusunun Görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve 256 sayılı “İlçemizden geçen tren yolu hattı Pamukova İstasyonu 2012 yılından beri kapalı olup, Pamukova halkı tren yolu hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Gerek hemşerilerimizin gerekse de ilçemize il ve ilçe dışından gelen misafirlerimizin söz konusu tren istasyonunun tekrar açılmasına ilişkin belediyemizden talepleri bulunmaktadır. Bu çerçevede TCDD 1.Bölge Müdürlüğü ile yüz yüze yapılan görüşmelerde ve istasyon alanında yapılan teknik incelemelerde trenin istasyonda yolcu peronlarının uygun olmadığı, istasyon binalarının ve çevresinin bakımsız olduğu tespit edilmiştir. Halkımızın talepleri doğrultusunda istasyonun tekrar hizmete açılabilmesi için TCDD tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması, TCDD yatırım planları açısından bu çalışmaların yapılması uygun değilse yolcu indirme-bindirme peronunun yapılması, istasyon binalarının ve (Ek 1’de sunulan krokide gösterilen) çevresinin 5 yıllığına belediyemize bedelsiz tahsis edilerek yine belediyemiz bütçesinden bakım onarımının yapılması ve konuya ilişkin diğer hususların belediyemiz ve TCDD arasında yapılacak işbirliği protokolüyle belirlenmesi TCDD 1.Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. 5393 sayılı kanunun 75. Maddesi a) fıkrası “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü gereğince TCDD ile Protokol Yapılması hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü ile yazıda belirtilen konuları içeren protokol yapılmasına ve protokol işlemleri için Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN’ e yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
10 -NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ TCDD Bütçe içi işletme kurulması
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/12/2019 tarih ve 163 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına uygun olarak, belediyemiz mülkiyetinde bulunan Pamukova Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Sosyal Tesisleri Kafeterya, Çay Bahçesi, Çocuk Oyun Köyü, Düğün ve Konferans Salonu tesislerinin işletilmesi hususunda, kurumsal sınıflandırmanın yapılması, bütçe içi ödeneğin doğru ve etkin kullanılması, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri, ticari işlemeleri, mal ve hizmet alımı giderleri gibi iş ve işlemlerin mali bir disiplin ve düzen içerisinde yürütülmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 71. Ve 18. Maddesi i bendi hükmü uyarınca Pamukova Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında Bütçe içi işletme kurulması talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin i bendi ile 71. Maddesi hükümleri uyarınca Pamukova Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adında bütçe içi işletme kurulmasına, izin işlemleri için kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; üyelerden Tacettin EFE ile Murat ÖZDEMİR’ in çekimser oylarına karşılık diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verildi.
11- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kızıltoprak Mevkii G24D24D4D pafta 10356 sayılı parselde yer alan 5.135,35 m2 arsa vasfındaki taşınmazın Spor Tesisi yapılması amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesinin görüşülmesi Başkanlık Makamı tarafından Belediye
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Sakarya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 20.12.2019 tarih ve 3305 sayılı yazısı ile Sakarya İli Pamukova İlçesi Kızıltoprak Mevkiinde 10356 parselde kayıtlı 5.135,35 m2 taşınmazın Spor Tesisi yapılması amacıyla meclis kararı alınarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsisi” hakkında talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüştür. Konu ile ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/12/2019 tarih ve 40669 sayılı yazısında ise Pamukova İlçesi, Pamukova Mahallesi, 10356 sayılı parsele, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükselterek kaliteli, sağlıklı bir sosyal yaşam alanı oluşturabilmesi için bahse konu parselin Spor Kompleksi yapılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi talep edilmiştir. Konunun görüşülmesi sonucunda, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kızıltoprak Mevkii G24D24D4D pafta 10356 sayılı parselde yer alan 5.135,35 m2 arsa vasfındaki taşınmaza, Meclis Karar tarihi itibariyle yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimlerine kadar spor kompleksi yapılması ve tamamlanması şartı ile söz konusu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin d bendi hükmü uyarınca şartlı olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, Belediye Meclisi tarafından belirtilen şartın taşınmaza ait tapu kütüğüne işlenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
12- NUMARALI MECLİS KARAR ÖZETİ 1 adet traktör ve 1 adet hizmet aracı satın alınması
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 447 sayılı “ Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet binek hizmet aracına ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet traktöre ihtiyacımız bulunmaktadır. Belediyemizde mevcutta kullanılan hizmet araçlarının ve traktörlerin yetersiz kalması nedeniyle, ihtiyaç bulunan 1 adet binek hizmet aracı ile 1 adet traktörün satın alınması” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 237 sayılı Taşıt Kanunu’ nun 10. Maddesi “Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Hükmü uyarınca 1 adet binek hizmet aracı ile 1 adet traktör satın alınmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Şubat 2020 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Birim Müdürlükleri tarafından hazırlanan ek gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli yazısı ile “ Belediyemiz hizmet sunumlarında öngördüğü yeni hizmetlere ilişkin 2020 yılı gelir tarife cetvelinde yer almayan bazı kalemlere ilişkin ek ücret tarifesinin düzenlenmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Bu noktada Atatürk Kültür Merkezi Sosyal tesisleri bünyesinde düğün organizasyonu hizmeti verilmeye başlanılacaktır. Düğün organizasyonu ifa edilmesi için “müzik, gelin damat masası, gelin damat yürüyüş yolu, masa sandalye süsleme ve giydirme hizmetlerine ilişkin ücretlerin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce belediyemiz uhdesinde kiralamalarında alınacak ücretlerin ve yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce “yol geçiş izin belgesi, cins değişikliği ve geçit (irtifak hakkı)” gibi sunacağı iş ve işlemleri için oluşturulan ek ücret tarifesi” Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
14 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Sokak İsmi Verilmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 30/01/2020 tarihli “İlçemiz Elperek Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi kuzeyinde, Profesör Derya Dinçer Caddesinin güneyinde, Kuzey – Güney doğrultusunda uzanan ve ismi bulunmayan 1 adet sokağın isminin belirlenmesi” hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Bendi hükmü uyarınca daha önce isim verilmeyen ilgili sokağa, “Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil DEMİR ismi verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
15 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Uygulama İmar Planı
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 04/02/2020 tarih ve 140 sayılı “Pamukova İlçesi Tabakhane Mevkii 1956, 1957, 8983, 10232 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 8/426 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. Bu plana uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının” görüşülerek onaylanması talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
16 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Uygulama İmar Planı
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 04/02/2020 tarih ve 139 sayılı “Pamukova İlçesi Tabakhane Mevkii 10232,1991,1989,5159,5160 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 8/426 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. Bu plana uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının” görüşülerek onaylanması talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
17 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Ödenek Aktarması
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Mali Müdürlüğü’ nün 06/02/2020 tarihli “Pamukova Belediyesi Personel Limitet Şirketi’ne ait personel maaşlarının Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçe Kaleminden ödeneceğinden Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 bütçesi 06.02.01.90 Diğer Gider Bütçe kaleminde bulunan 1.956.000,00 TL’nin Yazı İşleri Müdürlüğü 06.02.01.90 Diğer Giderler kalemine aktarılması” görüşülerek onaylanması talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesi “b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Hükmü uyarınca, Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 bütçesi 06.02.01.90 Diğer Gider Bütçe kaleminde bulunan 1.956.000,00 TL’nin Yazı İşleri Müdürlüğü 06.02.01.90 Diğer Giderler kalemine aktarılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Temmuz 2020 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

22 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Encümen Üyesi Seçimi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/06/2020 tarih ve 835 sayılı gündem teklifleri yazısının 1. Maddesinde belirtilen Encümen Üye Seçimi hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. maddesi uyarınca yapılan Encümen Üyesi Seçimi, gizli oylama ile yapılmış olup; Bu oylama sonucunda en çok oy alan Meclis Üyeleri Murat ÖZDEMİR (Ak Parti) ve Nedim İHTİYAR (Ak Parti) Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
23 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/06/2020 tarih ve 835 sayılı gündem teklifleri yazısının 2. Maddesinde belirtilen Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca; işaretle yapılan oylama sonucunda, Erol AKALIN (Ak Parti), Muhittin AKIN (Ak Parti) ve Metin IŞIK (Saadet Partisi) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
24 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İmar Komisyonu Üye Seçimi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/06/2020 tarih ve 835 sayılı gündem teklifleri yazısının 3. Maddesinde belirtilen İmar Komisyonu Üye Seçimi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca; işaretle yapılan oylama sonucunda Yavuz İRİ (Ak Parti) , Osman SALİH (Ak Parti) ve Rasim AKENGİN (Saadet Partisi) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
25 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İzin Verilmesi ve Ücret Tespiti ( 1 adet Çevre Mühendisi, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Veteriner Hekim )
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/06/2020 tarih ve 835 sayılı gündem teklifleri yazısının 4. Maddesinde belirtilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesi uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı birimlerinde 2020 yılında ihtiyaç duyulan kadrolarda çalıştırılmak üzere tam zamanlı sözleşmeli personeller için Belediye Meclisince çalışma izni verilmesi ve ücret tespitinin yapılarak belirlenmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 1 adet Çevre Mühendisi, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Veteriner Hekim kadrolarINda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve belirtilen ücretlerin ödenmesine, sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
26 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Pamukova Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarih ve 01 sayılı Meclis Kararı ile ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesine ilişkin kararının, pandemi sürecinin dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve ağustos ayında Meclis Toplantısı yapılması konusunun görüşülmesi.
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/06/2020 tarih ve 835 sayılı gündem teklifleri yazısının 5. Maddesinde belirtilen, Pamukova Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarih ve 01 sayılı Meclis Kararı ile ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesine ilişkin kararının, pandemi sürecinin dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve ağustos ayında Meclis Toplantısı yapılması hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, İçişleri Bakanlığı tarafından Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait Belediye Meclis Toplantılarının ertelenmesine karar verilmekle birlikte, Meclis Başkanlığına havale edilen konular artmıştır. Bu kapsamda hizmetlerin ve sunumların hızlı bir şekilde ilerlemesi adına Pamukova Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarih ve 01 sayılı Meclis Kararı ile ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesine ilişkin kısmının iptal edilerek (toplantı günü belirlenmesi kısmı aynı kalacaktır) 05/08/2020 Çarşamba günü saat 14:00’ de Ağustos ayı Meclis Toplantısı yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
27 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Sokak İsmi Verilmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 856 sayılı gündem teklifleri yazısının 1. Maddesinde belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi n bendi "Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek." hükmü uyarınca İlçemiz Elperek Mahallesi, ekli krokide belirtilen Eyüp Sultan Caddesinin kuzeyinde, Profesör Derya DİNÇER caddesinin güneyinde kuzey güney doğrultusunda uzanan ve hiç isim verilmeyen sokağa, Cemal YİRMİBEŞ isminin verilmesi konusunun görüşülmesi hakkındaki yazısı Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Bendi hükmü uyarınca İlçemiz Elperek Mahallesi, ekli krokide belirtilen Eyüp Sultan Caddesinin kuzeyinde, Profesör Derya DİNÇER caddesinin güneyinde kuzey güney doğrultusunda uzanan ve hiç isim verilmeyen sokağa, Cemal YİRMİBEŞ isminin verilmesi, işaretle yapılan oylama sonucunda; Saadet Partisi grubu üyelerinden Ahmet ŞEN, Rasim AKENGİN, Metin IŞIK ve Musa ATMACA’ nın red oyuna karşılık, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.
28 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Sokak İsmi Değişikliği
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 856 sayılı gündem teklifleri yazısının 2. Maddesinde belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi n bendi "Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek." hükmü uyarınca İlçemiz Elperek Mahallesinde bulunan İbrahim MÜTEFERRİKA isimli sokağın, Yusuf YALÇIN Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 03.03.2020 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı ile Elperek Mahallesi İbrahim MÜTEFERRİKA Sokak isminin “Gazi Yusuf YALÇIN” Sokak olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 06.03.2020 tarih ve 434 sayılı Onay yazısı ile Pamukova Kaymakamlığı’ na sokak ismi değişikliği onay’ a sunulmuştur. Pamukova Kaymakamlığı’ nın 13.03.2020 tarih ve 122 sayılı yazısı ile adı geçen kişinin gazilik unvanı tespit edilemediğinden, ya gazi olduğuna dair belge eklenmesi ya da gazi kelimesinin çıkarılarak yeniden talep edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Bendi hükmü uyarınca Elperek Mahallesi İbrahim MÜTEFERRİKA Sokak isminin “Yusuf YALÇIN” Sokak olarak değiştirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; Saadet Partisi grubu üyelerinden Ahmet ŞEN, Metin IŞIK ve Musa ATMACA’ nın red oyuna karşılık, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verildi.
29 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Akmercan Gepa Doğalgaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.’nin Belediyemize vermiş olduğu 21/01/2020 tarih ve 414 sayılı dilekçesi ile “ Pamukova İlçesi Turgutlu, Gökgöz, Teşvikiye ve Bayırakçaşehir Mahallelerimizde bulunan işyeri ve konutlarımıza doğalgaz arzının sağlanması için ekli krokide koordinatları belirtilen ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Turgutlu Mahallesi 136 Ada 35 nolu parselde koordinatları ekli krokide belirtilen alanda 5000 m3/h lık RMS-B Bölge Regülatörü İstasyon Montajı ve parsel içerisinde oluşacak olan çelik ve polietilen doğalgaz borularının imalatı” konusunun görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 856 sayılı gündem teklifleri yazısının 3. Maddesinde belirtilen Akmercan Gepa Doğalgaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.’nin Belediyemize vermiş olduğu 21/01/2020 tarih ve 414 sayılı dilekçesi ile “ Pamukova İlçesi Turgutlu, Gökgöz, Teşvikiye ve Bayırakçaşehir Mahallelerimizde bulunan işyeri ve konutlarımıza doğalgaz arzının sağlanması için ekli krokide koordinatları belirtilen ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Turgutlu Mahallesi 136 Ada 35 nolu parselde koordinatları ekli krokide belirtilen alanda 5000 m3/h lık RMS-B Bölge Regülatörü İstasyon Montajı ve parsel içerisinde oluşacak olan çelik ve polietilen doğalgaz borularının imalatı” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
30 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İLÇEMİZ ELPEREK MAHALLESİ 255 ADA, 5 NOLU PARSELİN GÜNEYİNDE BULUNAN TESCİL HARİCİ ALANIN KONUT ALANINDAN YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN PLAN TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz elperek mahallesi 255 ada, 5 nolu parselin güneyinde bulunan tescil harici alanın konut alanından yeşil alana dönüştürülmesine ilişkin plan tadilatı belediye meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, konunun imar komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
31 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İLÇEMİZ YENİCE MAHALLESİ FATİH CADDESİ ÜZERİNDEKİ 9290 NOLU PARSELDE YER ALAN AKARYAKIT İSTASYONUNUN BATISINA 7 METRELİK İMAR YOLU AÇILMASINA İLİŞKİN PLAN TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz yenice mahallesi fatih caddesi üzerindeki 9290 nolu parselde yer alan akaryakıt istasyonunun batısına 7 metrelik imar yolu açılmasına ilişkin plan tadilatı konusunun imar komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
32 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İlçemiz Elperek Mahallesi 911 parselin doğusunda bulunan 10 metrelik imar yolunun 7 metre olarak düzenlenmesi ve parselin güney kısmının ekli tadilat dosyasına belirtildiği şekliyle bir kısmının yeşil alan olarak belirlenmesine ilişkin plan tadilatının görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 856 sayılı gündem teklifleri yazısının 6. Maddesinde belirtilen İlçemiz Elperek Mahallesi 911 parselin doğusunda bulunan 10 metrelik imar yolunun 7 metre olarak düzenlenmesi ve parselin güney kısmının ekli tadilat dosyasına belirtildiği şekliyle bir kısmının yeşil alan olarak belirlenmesine ilişkin plan tadilatının görüşülmesi talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda Tacettin EFE’nin çekimser oyuna karşılık, diğer üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.
33 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İlçemiz Elperek Mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Orta Okulunun batısındaki imar yolunun 10 metre olarak düzenlenmesine ilişkin plan tadilatının görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 856 sayılı gündem teklifleri yazısının 7. Maddesinde belirtilen İlçemiz Elperek Mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Orta Okulunun batısındaki imar yolunun 10 metre olarak düzenlenmesine ilişkin plan tadilatının görüşülmesi talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi
34 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ ilçemiz elperek mahallesinde bulunan 961 numaralı parselin bulunduğu adanın sağlık tesisinden konut alanına dönüştürülmesine ilişkin plan tadilatının görüşülmesi
İlçemiz elperek mahallesinde bulunan 961 numaralı parselin bulunduğu adanın sağlık tesisinden konut alanına dönüştürülmesine ilişkin plan tadilatı konusunun imar komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
35 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İlçemiz Yenice Mahallesinde bulunan 9423 numaralı parselin Askeri Alandan Sağlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin plan tadilatının görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 856 sayılı gündem teklifleri yazısının 9. Maddesinde belirtilen İlçemiz Elperek Mahallesinde bulunan 961 numaralı parselin bulunduğu adanın Sağlık Tesisinden konut alanına dönüştürülmesine ilişkin plan tadilatının görüşülmesi talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda Tacettin EFE’nin çekimser oyuna karşılık, diğer üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi
36 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Sakarya Valiliği Kadastro Müdürlüğü tarafından Belediyemize yazılan 27/04/2020 tarih ve 1148585 sayılı yazısı ile İlçemiz Ahılar Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Madde hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 ( Altı ) adet bilirkişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi
T.C. Sakarya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 27/04/2020 tarih ve 1148585 sayılı yazısı ile İlçemiz Ahılar Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Madde hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte göreve yapmak üzere 6 ( Altı ) adet bilirkişinin seçilmesi istenmiştir. Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 24.06.2020 tarih ve 827 sayılı yazısı ile Ahılar Mahalle Muhtarlığına Ahılar Mahallesi kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere aranılan şartlara uygun 6 kişinin Muhtarlığımızca belirlenerek Belediyemize bildirilmesi istenmiştir. İlçemiz Ahılar Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 ( Altı ) adet bilirkişinin seçilmesi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, Ahılar Mahalle Muhtarlığı tarafından Belediyemize yazılan 25.06.2020 tarih ve 1624 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen 6 kişi Belediye Meclisimize sunulmuş olup; belirtilen kişilerin Ahılar Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-A maddesi hükmü gereğince yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi olarak seçilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
37 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ 2019 Yılı Denetim Raporu
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 853 sayılı gündem teklifleri yazısının 1. Maddesinde belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanununun Denetimin Kapsamı ve Türleri başlıklı 55. Maddesi "Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur." hükmü uyarınca hazırlanan Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesine istinaden toplanan denetim komisyonu üyeleri 2019 Mali yılı Gelir Gider Hesap İşlemlerini incelemiş olup; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca denetim komisyonunca oluşturulan rapor, meclis üyelerine okunarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur
38 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ 2019 Yılı Faaliyet Raporu
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 853 sayılı gündem teklifleri yazısının 2. Maddesinde belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanununun Faaliyet Raporu başlıklı 56. Maddesi "Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur." hükmü uyarınca hazırlanan Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi uyarınca 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında yapılan çalışmaları içeren bir (1) yıllık faaliyet (çalışma) raporu, Meclis Üyelerine sunulmuş olup,. Rapor hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Konu hakkında söz almak isteyen olmadığından Belediye Başkanı’ nın bir (1) yıllık çalışma raporu; işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
39 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi
Belediyemizin 2019 yılı Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ile 64. maddesi uyarınca kabulü ve onaylanması oylamaya sunuldu, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi
40 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Taşınmaz Satışı
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 853 sayılı gündem teklifleri yazısının 4. Maddesinde belirtilen Mülkiyeti Pamukova Belediyesi'ne ait, Pamukova Köy İçi mevkii, 4209 parselde yer alan 130 m2 iki katlı kargir apartman ve arsası niteliğindeki taşınmazın 4 nolu bağımsız bölümünün satışı hakkındaki yazısı, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve Yetkileri başlıklı e bendi "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek." hükmü uyarınca Mülkiyeti Pamukova Belediyesi'ne ait, Pamukova Köy İçi mevkii, 4209 parselde yer alan 130 m2 iki katlı kargir apartman ve arsası niteliğindeki taşınmazın 4 nolu bağımsız bölümünün satışına, işaretle yapılan oylama sonucunda üyelerden Musa ATMACA’nın çekimser ve Ahmet ŞEN’in red oylarına karşılık diğer üyelerin kabul oylarıyla toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
41 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ek Gelir Tarife Cetvellerinin Görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 853 sayılı gündem teklifleri yazısının 5. Maddesinde belirtilen “ Belediyemiz hizmet sunumlarında öngördüğü yeni hizmetlere ilişkin 2020 yılı gelir tarife cetvelinde yer almayan bazı kalemlere ilişkin ek ücret tarifesinin düzenlenmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından reklam panosu kiralama ücretlerini ve Fen İşleri Müdürlüğünce kiralanacak sulama aracı, lowped çekici ve kazıcı yükleyici ücretleri için oluşturulan ek ücret tarifesi” Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
42 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü Tarafından Belediyemize yazılan 15/04/2020 tarih ve 113677 sayılı yazısı ile TCDD Haydarpaşa – Ankara hattı Pamukova – Hayrettin istasyonları arası km 167-060’da yapılacak olan yaya üst geçidinin inşaat sonrası yapılacak işlere dair protokolün görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve 858 sayılı yazısı ile belirtilen “TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü Tarafından Belediyemize yazılan 15/04/2020 tarih ve 113677 sayılı yazısı ile TCDD Haydarpaşa – Ankara hattı Pamukova – Hayrettin istasyonları arası km 167-060’da yapılacak olan yaya üst geçidinin inşaat sonrası yapılacak işlere dair protokolün görüşülmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 38. Maddesi “g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü uyarınca söz konusu protokolün imzalanması amacıyla Belediye Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN’ e yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; Saadet Partisi Grubu üyelerinden Ahmet ŞEN’in red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi

Meclis Kararları

Pamukova Belediyesi

Ocak 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

43 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Asansörlerin periyodik kontrol ve muayene işlemleri protokolü için yetki verilmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 02/07/2020 tarih ve 882 sayılı yazısı ile belirtilen “04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ nin 14. Maddesi “(1) Bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare ile protokol yapar. Protokol, imza sirküsü Bakanlığa sunulan ve A tipi muayene kuruluşu adına yasal olarak temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler veya kamu kurumu statüsündeki kuruluşlarda ise resmi olarak yetki devri yapılan kişi/kişiler tarafından imzalanır.” Hükmü uyarınca İlçemiz içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrol ve muayene işlemlerini yürütmek üzere A tipi, yetkili kuruluşlarla protokol yapmak için Belediye Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN’ e yetki verilmesi talebi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 38. Maddesi “g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü uyarınca söz konusu protokolün imzalanması amacıyla Belediye Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN’ e yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi
1 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ  Belediye Meclisinin Toplanma Günü ve Tatil Ayının Tespiti
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 2019 yılı için toplanma günü; her ayın ilk mesai günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin ise 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde seçilecek yeni Belediye Meclisinin karar vermesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
2 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Denetim Komisyonu Üye Seçimi
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ve 09 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca yapılan Denetim Komisyonu Üye Seçimi gizli oylama ile yapılmış olup; oylama sonucunda Erol AKALIN (AKP), Tacettin EFE (AKP) ve Eyüp Yusuf TURAN (CHP) 2019 yılı için Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir.
3 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İmar Komisyonu Üye Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve 09 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda; Nedim İHTİYAR (AKP), Murat ÖZDEMİR (AKP) ve Hüseyin ERYİĞİT (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2019 yılı için İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
4 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve 09 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca; işaretle yapılan oylama sonucunda; Ali ŞAFAK (AKP), Mehmet GEZGİN (AKP) ve Murat AYDOĞDU (CHP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile 2019 yılı için Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Şubat 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına izin verilmesi ve ücret tespiti
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2018 tarih ve 340 sayılı 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesi uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı birimlerinde 2019 yılında ihtiyaç duyulan kadrolarda çalıştırılmak üzere ve halen çalışmakta olan ve 2019 yılında da çalışması uygun görülen tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personeller için Belediye Meclisince çalışma izni verilmesi ve ücret tespitinin yapılarak belirlenmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 4 Mühendis 2 Tekniker 1 Avukat kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği kabul edild

Nisan 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Bilirkişilere Ödenecek Ücretin Tespiti             
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince “Denetim Komisyonları tarafından Kamu Personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılır” denildiğinden, Denetim Komisyonu çalışmaları kapsamında, Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000), Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilerden görevlendirilenlere (2000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar günlük ödeme yapılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi
7 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ  Zabıta Personeline Fazla Çalışma Ücreti Belirlenmesi         
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli K Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinde belirtilen miktarı geçmemek üzere Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Amiri,  Zabıta Komiseri ve Zabıta Müdürü olan personele Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücreti olarak 300,00 TL verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
8 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması       
5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. … Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” Hükmü uyarınca 2019 yılı için geçerli olmak üzere Pamukova ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulan ve Dernekler İl Müdürlüğüne bağlı amatör spor kulübü derneklerine, Belediyenin mali imkanları dikkate alınarak, kanunda belirtilen miktarı / oranı geçmemek üzere (binde 12) tutarında nakdi yardım yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
9 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Belediye Meclis Üyelerine Huzur Hakkı Ödemesinin görüşülmesi
5393 sayılı Belediye Kanununun Huzur ve izin hakkı başlıklı 32.maddesinde  “ Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez” denilmektedir. Bu kapsamda Pamukova Belediye Meclisinde 2019 yılında görev yapacak olan Meclis Başkanına ve belediye meclis üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda, Murat AYDOĞDU’nun red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.
10 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ 6301 sayılı Kanun Uyarınca Öğle Dinlenme Saatinin Belirlenmesi
6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. Maddesi “Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalardaki fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir. Dinlenme devresinin başlama ve bitme saatleri, mevsimlere göre, o mahallin Belediye Meclisi tarafından tespit ve ilan olunur.” Hükmü uyarınca Pamukova İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemler için Öğle Dinlenme Saatinin 12:30 – 13:30 olarak belirlenerek bir saat öğle dinlenmesi verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
11 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Zabıta Personeline Verilen Maktu Ücretin Güncellenmesi
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli K Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527 Türk Lirası’ nı geçemez.” Hükmü uyarınca, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan ve asli kadrosu Zabıta Memuru, Zabıta Amiri,  Zabıta Komiseri ve Zabıta Müdürü olan personele Fazla Çalışma Ücreti verilmesi hususunda çalışma ücretinin 527,00 TL olarak güncellenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
12 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekili Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis 1. Başkan Vekili seçimine aday olan en çok oy alan Murat ÖZDEMİR (Ak Parti) 1. Meclis Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili seçimine aday olan en çok oyu alan Talip KONT (Ak Parti)  2. Meclis Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
13 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ  Divan Kâtibi Seçimi    
5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince, 2 Asil - 2 Yedek Üye olmak üzere 4 Adet Divan Kâtibi Üye Seçimi gizli oylama ile yapılmış olup, Yapılan gizli oylama sonucunda Asil Divan Katibi seçimlerinde en çok oyu alan Hakan IHLAMUR (Ak Parti) ve Talip KONT (Ak Parti) Asil Divan Katibi olarak seçilmiş olup, Yedek Divan Katibi seçimlerinde en çok oyu alan Murat ÖZDEMİR (Ak Parti) ve Nedim İHTİYAR (Ak Parti)  Yedek Divan Katibi olarak seçilmiştir.

BİRİNCİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

14 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Encümen Üyesi Seçimi
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. maddesi uyarınca yapılan Encümen Üyesi Seçimi gizli oylama ile yapılmış olup; Yapılan gizli oylama sonucunda en çok oy alan Meclis Üyeleri Erol AKALIN (Ak Parti) ve Yavuz İRİ (Ak Parti) Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
15 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca;  işaretle yapılan oylama sonucunda, Halil ÖZ (Ak Parti), Yusuf Ziya BİLALOĞLU (Ak Parti) ve Metin IŞIK (Saadet Partisi) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.

MAYIS 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

16 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ İmar Komisyonu Üye Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca; işaretle yapılan oylama sonucunda Nedim İHTİYAR (Ak Parti) , Tacettin EFE (Ak Parti)  ve Rasim AKENGİN (Saadet Partisi) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
17 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Toplantı Günü ve Tatil Ayının Belirlenmesi
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 2019 yılı için toplantı gününün; her ayın ilk mesai günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin Ağustos ayında kullanılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
18 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ 2018 Yılı Faaliyet Raporu
5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi uyarınca 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında yapılan çalışmaları içeren bir (1) yıllık faaliyet (çalışma) raporu, Yazı İşleri Müdürü Seyhan KAPTAN tarafından Meclise okundu.  Rapor hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Konu hakkında söz almak isteyen olmadığından Belediye Başkanı’ nın bir (1) yıllık çalışma raporu; üyelerden Osman SALİH ve Metin IŞIK’ın red oylarına karşılık toplantıya katılan diğer üyelerin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
19 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ 2018 Yılı Denetim Raporu
Belediye Meclisince görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden toplanan denetim komisyonu üyeleri 2018 Mali yılı Gelir Gider Hesap İşlemlerini incelemiş olup; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca denetim komisyonunca oluşturulan rapor, meclis üyelerine okunarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

HAZİRAN 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

20 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması izni verilmesi ve ücret tespiti (1 adet avukat ve 1 adet veteriner hekim)
5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesi uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı birimlerinde 2019 yılında çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan kısmi zamanlı 1 adet avukat ve kısmi zamanlı 1 adet veteriner için Belediye Meclisince çalışma izni verilmesi ve ücret tespitinin yapılarak belirlenmesi hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve belirtilen kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği kabul edildi.
21 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Pamukova Belediyesi Personel Limited Şirketi Temsilcisinin Belirlenmesi
31/03/2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Pamukova Belediye Başkanı seçilen 26654417780 T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Güven ÖVÜN’ ün tüm hisseleri Pamukova Belediye Başkanlığına ait olan Pamukova Belediyesi Personel Limited Şirketinde Şirket Müdürü olan Pamukova Belediye Başkanlığı adına Temsilci olarak atanmasına, şirketi tüzel kişilik adına temsil yetkisi verilmesine, yapılacak olan iş ve işlemler için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine,  işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
22 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi
Belediyemizin 2018 yılı Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ile 64. maddesi uyarınca kabulü ve onaylanması oylamaya sunuldu, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.
23 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Mezarlık parsellerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi
Mülkiyeti Pamukova Belediyesi adına kayıtlı Pamukova İlçesi Fevziye Mahallesi 8 pafta 1242 parsel nolu 2672,00 m2 yüzölçümlü tarla, 2701 parsel nolu 2848,00 m2 yüzölçümlü tarla kanalı ile Bayırakçaşehir Mahallesi G24D25C2 pafta, 130 Ada, 120 parsel nolu 1457,23 m2 yüzölçümlü tarla, 130 ada 121 parsel nolu 3026,85 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazların halihazırda mezarlık olarak kullanılması nedeniyle, 5216 sayılı Kanunun 7-s ve Ek madde 2 ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75- d maddeleri hükümleri uyarınca söz konusu taşınmazların Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
24 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Pamukova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ait görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi
Pamukova Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin Müdürlüğün Görevleri Başlıklı 7. Maddesine;34- HOŞGELDİNBEBEK: Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda, Pamukova İlçe sınırları içerisinde bebeğini kucağına alan, alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın, yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve onların mutluluğuna ortak olmak amacıyla ayni yardım yapmak.35- GÖNÜLÇEKİ: Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda, Pamukova İlçe sınırları içerisinde ilk kez evlenecek olan ve alt gelir düzeyinde bulunan muhtaç, yoksul, düşkün ve engelli kişilere yuvalarını kurma aşamasında gerekli desteğin verilmesi amacıyla ayni yardımda bulunmak. Fıkralarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 13., 14. Ve 38. Maddeleri uyarınca eklenmesi” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, konunun daha detaylı araştırılması ve yürürlükte bulunan yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi amacıyla konunun bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

TEMMUZ 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

25 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Sosyal denge tazminatı sözleşmesi için yetki verilmesi
.Pamukova Belediye Başkanlığında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Pamukova Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
26 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun Uyarınca Koruma Ve Murakebe Heyetine 5 Asil 5 Yedek Üye Seçiminin Yapılması Belediye Meclisimizce yapılan gizli oylama neticesinde aşağıda isimleri ve TC Kimlik Numaraları yazılı bulunan kişiler 16’şar oy alarak Çiftçi Mallarının Korunması ve Hakkındaki Kanun Uyarınca Murakebe Heyetine seçilmişlerdir , ASİL LİSTE SIRAN NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO 1 YAŞAR ULUKAYA 27584386788 2 İSAK SARI 39802979344 3 REŞAT ŞEKER 29093336308 4 NEŞET ER 56098436214 5 HÜSEYİN ÇETİN 31919242236 , YEDEK LİSTE SIRAN NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO 1 ŞAİP GEREKSAR 62650217818 2 İSMAİL ÖZMEN 54109502590 3 İSMAİL PEHLİVAN 33137201538 4 FUAT SEZGİN 20702616026 5 ALİ CAN 60424292054

İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

27 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Numara 3 Adresinde Bulunan Belediye İşhanının 1. Katının, Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi Yapılması Amacıyla Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne (KYGM) 25 Yıl Süre İle Tahsis Edilmesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No: 3 Pamukova/SAKARYA adresindeki Belediye İşhanının 1. Katının Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına (KYGM) 5 yıl süre ile tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

EYLÜL 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

28 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Ait Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi Pamukova Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin Müdürlüğün Görevleri Başlıklı 7. Maddesine;34- HOŞGELDİNBEBEK: Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda, Pamukova İlçe sınırları içerisinde bebeğini kucağına alan, alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın, yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve onların mutluluğuna ortak olmak amacıyla ayni yardım yapmak.35- GÖNÜLÇEKİ: Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda, Pamukova İlçe sınırları içerisinde ilk kez evlenecek olan ve alt gelir düzeyinde bulunan muhtaç, yoksul, düşkün ve engelli kişilere yuvalarını kurma aşamasında gerekli desteğin verilmesi amacıyla ayni yardımda bulunmak. Fıkralarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 13., 14. Ve 38. Maddeleri uyarınca eklenmesi” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN ve Saadet Partisi Grubu üyelerinin Ahmet ŞEN, Muhittin AKIN, Musa ATMACA, Rasim AKENGİN, Metin IŞIK ve Osman SALİH’ in kabul oylarına karşılık, AK Parti Grubu üyelerinden Tacettin EFE, Erol AKALIN, Yusuf Ziya BİLALOĞLU, Murat ÖZDEMİR, Nedim İHTİYAR, Halil ÖZ, Hakan IHLAMUR, Talip KONT ve Yavuz İRİ’nin red oyları ile (7 kabul, 9 red) teklif oyçokluğu ile reddedilmiştir.
29 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
İlçemiz Yenice Mahallesi Cihadiye Sokak 1470 Nolu Parsel Üzerine Mezbahane Hayvan Pazarı ve Beton Santrali Kurulması Amacıyla Kamu Yatırımı Yapılmasının Görüşülmesi İlçemiz Yenice Mahallesi Cihadiye Sokak 1470 nolu Mera Parseli üzerine 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin c) bendine istinaden mezbahane, hayvan pazarı ve beton santrali kurularak kamu yatırımı yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
30 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasına ( YERELSEN ) Üyelik İşlemleri Amacıyla Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması amacıyla üyelik işlemleri için Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN’ e yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
31 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ Memur Boş Norm Kadro Değişikliği
, Pamukova Belediye Başkanlığı Memur Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 11190 Unvan Kodlu Genel İdare Hizmetler Sınıfı 4 dereceli Zabıta Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine 11190 Unvan Kodlu Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1 dereceli Zabıta Müdürü kadrosu alınması” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanı İbrahim Güven ÖVÜN ve Saadet Partisi Grubu üyelerinin Ahmet ŞEN, Muhittin AKIN, Musa ATMACA, Rasim AKENGİN, Metin IŞIK ve Osman SALİH’ in kabul oylarına karşılık, AK Parti Grubu üyelerinden Tacettin EFE, Erol AKALIN, Yusuf Ziya BİLALOĞLU, Nedim İHTİYAR, Halil ÖZ, Hakan IHLAMUR, Talip KONT ve Yavuz İRİ’nin red oyları ile (7 kabul, 8 red) teklif oyçokluğu ile reddedilmiştir.
32 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Mülkiyeti Belediyemize Ait Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No:3 Adresinde Bulunan Binanın Son Katının Gençlik Merkezi Olarak Faaliyet Gösterebilmesi Amacıyla, Söz Konusu Yerin 5 Yıl Süre İle Sakarya Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne Tahsis Edilmesi Mülkiyeti Belediyemize ait Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No:3 adresinde bulunan binanın son katının Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösterebilmesi amacıyla, söz konusu yerin 5 yıl süre ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
33 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Numara 3 Adresinde Bulunan Belediye İşhanının 1. Katının, Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi Yapılması Amacıyla Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne (KYGM) 20 Yıl Süre İle Tahsis Edilmesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi numara 3 adresinde bulunan Belediye İşhanının 1. Katının, Pamukova İlçe Halk Kütüphanesi yapılması amacıyla Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne (KYGM) 20 yıl süre ile tahsis edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
34 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün 26/08/2019 tarih ve 75 sayılı yazısı ile “Pamukova Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet tipinde hizmet aracına ihtiyaç bulunduğu” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 237 sayılı Taşıt Kanunu’ nun 10. Maddesi “Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Hükmü uyarınca, Pamukova Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet tipinde kullanılmamış veya ikinci el hizmet aracı satın alınmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

EKİM 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

35 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/08/2019 tarih ve 293 sayılı yazısı ile “Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait olan Pamukova İlçesi, Köy İçi Mevkii, 50l4b Pafta, 9290 numaralı parselde yer alan akaryakıt istasyonu ile yine mülkiyeti Belediyemize ait olan Pamukova İlçesi, Köy İçi Mevkii, 5 Pafta,
36 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Cihadiye Mahalle Muhtarlığı’nın 26/08/2019 tarihli “Cihadiye Mahallemize ait üç adet mezarlığımızdan biri olan 124 ada, 27 parsel nolu mezarlığın tapu kaydında Pamukova Belediyesine ait tarla vasfı taşıdığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından temizlik, bakım ve çit çevrilebilmesi için söz konusu taşınmazın Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gerektiği” hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cihadiye Mahallesi 124 Ada, 27 nolu parselin, hali hazırda mezarlık olarak kullanılması nedeniyle, 5216 sayılı Kanunun 7-s ve Ek madde 2 ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75- d maddeleri hükümleri uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
37 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Mesruriye Mahalle Muhtarlığı’nın 20/08/2019 tarihli “ Kuruluşu 1850’ li yıllara dayanan ve o tarihten 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar adı GONCA olarak zikredilen Pamukova İlçesi Mesruriye Mahallesi sakinleri olarak, askeri darbe ile ismi değiştirilen köyümüzün/mahallemizin isminin tekrar GONCA olarak değiştirilmesi, zira yöre insanımızın GONCA ismiyle kendisinin mana ve ehemmiyet bulduğu, yer tarifi yapılırken Mesruriye ismi yerine GONCA isminin kullanıldığı, bu sebeplerden dolayı da Mesruriye olan mahalle adının GONCA olarak değiştirilmesi” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, Mahalle Muhtarlığının ve ilgili mahallede yaşayan 119 kişinin bu doğrultuda imza toplaması nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.” Hükmü uyarınca Mesruriye Mahallesinin isminin GONCA Mahallesi olarak değiştirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
38 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 02/09/2019 tarih ve 903 sayılı “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan küçük sanayi esnafları tarafından doğalgaz bağlantısı yapılması istenmektedir. Doğalgaz bağlantısının geçeceği güzergah belediyemize ait park alanından geçmekte olup, ancak fiilen park olarak değil, yol olarak kullanılmaktadır. Doğalgaz hattının bu güzergahtan geçmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Konunun Meclis Başkanlığınca görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki yazısı Belediye Meclisinde görüşülmüş olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
39 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 02/09/2019 tarih ve 1641 sayılı yazısı ile “ Pamukova Belediye Başkanlığı memur norm kadro cetvelinde bulunan 11010 Unvan Kodlu, G.İ.H. sınıfında 4 dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 dereceli G.İ.H. sınıfında 11010 Unvan kodlu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu ihdas edilmesi/dolu kadro değişikliği yapılması” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin l bendi “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” Hükmü uyarınca 11010 unvan kodlu G.İ.H. sınıfındaki 4 Dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun, 11010 unvan kodlu G.İ.H. sınıfındaki 1 Dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak değiştirilmesi amacıyla dolu kadro değişikliğinin kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
40 SAYILI MECLİS KARAR ÖZETİ
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Yusuf Ziya BİLALOĞLU tarafından verilen 02/09/2019 tarih ve 2289 sayılı “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Manolya Sokak isminin Alper BALABAN Sokak olarak değiştirilmesi” hakkındaki talebi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin n bendi “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” Hükmü uyarınca, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Manolya Sokak isminin Alper BALABAN Sokak olarak değiştirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
41 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ 2020 Yılı Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/09/2019 tarih ve 92 sayılı 2020 Yılı Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonları başlıklı 24. Maddesi “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması başlıklı 27. Maddesi 4.Fıkrası “Büyükşehir ilçe belediye meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda, il genel meclisleri, büyükşehir ve diğer belediye meclisleri ise Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ederler.”hükümleri uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu sonucunda Belediye Meclisimizin ikinci birleşiminde görüşülmek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
42 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ 2020 Yılı Gelir Gider Bütçe Tasarısının Görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/09/2019 tarih ve 92 sayılı 2020 Yılı Gelir Gider Bütçe Tasarısının Görüşülmesi hakkındaki yazısı, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, Belediyemiz 2020 Yılı Gelir – Gider Bütçe Tasarısının Görüşülmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonları başlıklı 24. Maddesi “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması başlıklı 27. Maddesi 4.Fıkrası “Büyükşehir ilçe belediye meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda, il genel meclisleri, büyükşehir ve diğer belediye meclisleri ise Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ederler.”hükümleri uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu sonucunda Belediye Meclisimizin ikinci birleşiminde görüşülmek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
43 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ 2020 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin Görüşülmesi (İsteğe bağlı hizmetler/Ücretler)
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/09/2019 tarih ve 92 sayılı 2020 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin Görüşülmesi (İsteğe bağlı hizmetler/Ücretler) hakkındaki yazısı, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, Belediyemiz 2020 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin Görüşülmesi (İsteğe bağlı hizmetler/Ücretler), 5393 sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonları başlıklı 24. Maddesi “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması başlıklı 27. Maddesi 4.Fıkrası “Büyükşehir ilçe belediye meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda, il genel meclisleri, büyükşehir ve diğer belediye meclisleri ise Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ederler.”hükümleri uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu sonucunda Belediye Meclisimizin ikinci birleşiminde görüşülmek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
44 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ Pamukova Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Pamukova Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali konusunun görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen, Pamukova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.09.2019 tarih ve 327 yazısı ile “Pamukova Belediyesi tarafından geçen yıl düzenlenen Pamukova Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali’ nin bu yılda düzenlenebilmesi ve festival kapsamında yapılacak harcamaların Belediye bütçesinden karşılanması amacıyla Meclis Kararı alınması talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, Pamukova Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivalinin 19 - 20 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılmasına, ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Giderleri başlıklı 60. Maddesinin k bendi Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. İle n bendi “Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.” hükümleri uyarınca festival kapsamında yapılacak olan harcamaların Belediye Bütçesinden ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
45 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ İmar Komisyonuna havale edilen doğalgaz hattı çekilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
Pamukova Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 06/09/2019 tarihli “Pamukova Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli 38 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan küçük sanayi esnafları tarafından doğalgaz bağlantısı için Belediyemiz İmar Planlarında park alanında kalan fakat fiiliyatta yol ve kaldırım olan kısımdan doğalgaz geçirilmesinde komisyonumuzca sakınca bulunmadığına” dair oy birliği ile kabul edilen İmar Komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

KASIM 2019 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

46 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3 adet taşınmazın satışı konusunun görüşülmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/09/2019 tarih ve 321 sayılı “Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait olan, a)Pamukova İlçesi, Mekece Mahalesi, Köycivarı Mevkii, H24A01CC pafta, 1763 sayılı parselde yer alan 10.520,00 m2 arsa vasfındaki taşınmaz, b)Pamukova İlçesi, Ahılar Mahalesi, Köyiçi Mevkii, H24A01D4B pafta, 110 ada, 86 sayılı parselde yer alan 9.215,67 m2 arsa vasfındaki taşınmaz ile c) Pamukova İlçesi, Hayrettin Mahalesi, Akpınaraltı Mevkii, H24A02B pafta, 1382 sayılı parselde yer alan 4.196,27 m2 tarla vasfındaki taşınmazın satışı” hakkındaki yazısı Meclisimizce görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi e) bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Hükümleri uyarınca, yukarıda b ve c maddelerinde tapu bilgileri verilen taşınmazların satışının yapılmasına, teklifin a maddesinde yer alan taşınmazın satışı konusunun tekliften çıkartılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi
47 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ Sokak ismi verilmesi
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 01/10/2019 tarihli “İlçemiz Elperek Mahallesi Mevlana Caddesi kuzeyinde, Kardeş Sokak güneyinde, Kuzey – Güney doğrultusunda uzanan ve isimleri bulunmayan 3 adet sokağın isimlerinin ekteki krokide belirtildiği şekilde düzenlenmesi” talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Bendi hükmü uyarınca daha önce isim verilmeyen 3 sokağa, ekli listede belirtildiği şekilde isim verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
48 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ Taşınmaz satışı
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilen Pamukova İlçesi, Türbecivarı mevkii, 50L1B pafta, 9587 numaralı parselde yer alan 46,11 m2 arsa vasfındaki taşınmazın satışı hakkındaki talebi Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, işaretle yapılan oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
49 SAYILI MECLİS KARARI ÖZETİ 2020 Yılı Bütçe Kararnamesi metninin görüşülmesi ve kabulü.
Pamukova Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020 Yılı Bütçe Kararnamesi metninin görüşülmesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun üzerindeki gerekli çalışmalar, incelemeler ve görüşmeler sonucunda; Madde 1- Belediye birimleri için ‘‘(A) ödenek cetvelinde’’ gösterildiği gibi toplam 18.000.000,00 TL ödenek verilmesi; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri ‘‘(B) Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde’’ gösterildiği gibi toplam 18.000.000,00 TL olarak tahmin edilmesi; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 3- 2020 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, 2020 yılı Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile Finansmanın (Açık/Fazlanın) Ekonomik Sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek üzere denklik sağlandığı; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 4- Gelir Çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyeceği; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 5- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici(Belediye Başkanı), hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili olduğu; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödeneceği; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.Madde7- Bütçeye aşağıdaki cetvellerin ekleneceği; a- Bütçe Kararnamesi metni, b- Ödenek Cetveli - A (Örnek-14), c- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması - B Cetveli (Örnek-15), d- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), e- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), f- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), g- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl 2021 ve 2022 yılları Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8), h- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), ı- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20), j- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),k- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), l- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), m- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), n- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), o- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26), p- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),r- Finansman Programı (Örnek-28), Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede, ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabileceği; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 9- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise meclisimizce tayin olunduğu üzere birinci taksitinin 31/03/2020, ikinci taksitinin ise 30/06/2020, üçüncü taksitinin 30/09/2020 ve dördüncü taksitinin 31/12/2020 tarihinde dört eşit taksitte tahsil edileceği; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.Madde 10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin son paragrafı uyarınca, Pamukova Belediyesi’nin banka ve kasa nakitleri, taşıtı, menkul ve gayrimenkul mal varlıkları, hak ve alacakları ile kira, ecr-i misil ile 2380 sayılı Kanuna göre Genel Bütçeden alınan payları ve ayrıca, her türlü vergi gelirleri KAMU YARARINA tahsisli olduğuna, haciz konulamayacağı ve haciz edilemeyeceği; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.Madde 11- Belediye Zabıta Amirliği hizmet biriminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen Memurlara, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ve Kararnamesine bağlı fazla çalışma cetvelinde belirtilen veya buna bağlı olarak çıkarılacak tebliğ ve kararlarda Belediye Zabıta Müdürü, Belediye Zabıta Amiri, Komiseri ve Memurlarının her birine açıklanan miktarı geçmemek üzere, Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tutarda maktu aylık fazla çalışma ücreti olarak verilebileceği; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 12- Bu kararname hükümlerinin 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 13- İşbu 2020 yılı Bütçe Kararnamesi hükümlerini üst yöneticinin (Belediye Başkanı’nın) yürüteceği; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Madde 14- İş bu kararnamenin 14 (on dört) maddeden ibaret olduğu, 5393 sayılı Belediye Kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin b) fıkrası ile 61., 62 maddeleri, 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12.,…19. Maddeleri; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrasının a) bendi, 7. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, yapılan Açık Oylama sonucunda, ad okunmak suretiyle, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18/b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Hükmü uyarınca Pamukova Belediye Başkanlığı 2020 Bütçe Kararnamesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

GEÇMİŞ MECLİS KARARLARI


Önceki yıllara ait meclis kararlarını aşağıdaki dökümanlarda bulabilirsiniz

2017 MECLİS KARARLARI

2017 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir

2018 MECLİS KARARLARI

2018 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir
WhatsApp Whatsapp Hattı