Meclis Kararları

Pamukova Belediyesi

Ocak 2021 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi Çalışma Günü ve Tatil Ayının Tespiti
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 2021 yılı için toplanma günü; her ayın ilk pazartesi günü olmasına ve 1 aylık tatil süresinin Ağustos ayı olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
2- Denetim Komisyonu Üye Seçimi
Yapılan oylama sonucunda Talip KONT (AKP), Halil ÖZ (AKP), Muhittin AKIN (AKP), Yusuf Ziya BİLALOĞLU (AKP) ve Rasim AKENGİN (SP) 2021 yılı için Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir.
3- Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İzin Verilmesi ve Ücret Tespiti
Listede belirtilen kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin verilmesine ve Sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 146’ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 82’nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekâlet ücretleri hariç) herhangi bir ad altında aynı veya nakdi ödeme yapılmaması; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin c) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.
4- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde çalışan memur personele verilecek aylık maktu ücretin belirlenmesi
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde fiilen çalışan ve Zabıta Memuru, Zabıta Komiseri, Zabıta Amiri ve Zabıta Müdürü kadrosunda görev yapan memur personele aylık 594 TL aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
5- Bilirkişilere ödenecek ücretin belirlenmesi
Denetim Komisyonu çalışmaları kapsamında, Belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000), Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilerden görevlendirilenlere (2000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar günlük ödeme yapılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
6- Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması
2021 yılı için geçerli olmak üzere Pamukova ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulan ve Dernekler İl Müdürlüğüne bağlı amatör spor kulübü derneklerine, Belediyenin mali imkanları dikkate alınarak, kanunda belirtilen miktarı / oranı (binde 12) geçmemek üzere 200.000,00 TL (İki yüz bin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
7- Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 145,44 TL brüt huzur hakkı ödenmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
8- Öğle dinlenme saatinin belirlenmesi
Pamukova İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemler için Öğle Dinlenme Saatinin 12:30 – 13:30 olarak belirlenerek bir saat öğle dinlenmesi verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda; toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
9- İmar Komisyonuna havale edilen SEDAŞ’ a ait trafonun imar planına işlenmesi hakkında hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
Pamukova İlçesi, G24D24C4B paftasında yer alan 1 adet trafo yerinin imar planına işlenmesinin uygun olduğu hakkında olumlu görüş bildiren İmar Komisyon Raporu Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
10- İmar Komisyonuna havale edilen imar plan tadilatı yapılması hakkında hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
Elperek Mahallesi 10423, 10424, 10425, 10426 ve 10427 nolu parsellerin bulunduğu adaya ilişkin plan tadilatı konusu komisyonumuzca incelenerek ilgili parsellerin resmi kurum alanından çıkarılarak konut alanına dönüştürülmesinin uygun olduğu hakkında olumlu görüş bildiren İmar Komisyon Raporu Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi
11- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne 1 adet motosiklet alımı
237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün ihtiyacı olan bir adet motosikletin satın alınmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
12- Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 1 adet çöp süpürme aracı ile 1 adet iş makinesi alımı
237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik hizmetleri kapsamında kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 1 adet yol süpürme aracı ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 1 adet greyder cinsi iş makinesinin satın alınmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
13- Taşınmaz satışı
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Özbek Mah. Çoraklar Mevkii H24a03ca pafta, 502 numaralı parselde yer alan 2.720,00 taşınmazın satılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
14- Koronavirüs pandemisi nedeniyle kiracılarımızın kira ödemeleri ve süreleriyle ilgili düzenleme yapılması
Mülkiyeti belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan ve Koronavirüs salgınından en yoğun şekilde etkilenen lokanta, çay ocağı, çay bahçesi, kuaför , kafe/pastane ve hamam/sauna işletmecilerinden 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart dönemine ait kira alacakların tamamen silinmesi/tahsil edilememesi ve diğer kiracılarımızın ise isteğe bağlı olarak 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ait kiralarının 3 ay süreyle ertelenerek takip eden Haziran ayından itibaren ödemeye başlamaları hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda teklifin ilgili Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
15- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul ve camilere ayni yardım yapılması
İlçemiz sınırları içerisinde yer alan okulların, camilerin ve madde metninde belirtilen diğer kuruluşlara ait taşınmazlar ile tarihi mekanların bakımının ve onarımı ile tadilatının yapılabilmesi ve okulların her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda teklifin ilgili Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
16- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 9229 nolu parselin Sosyal Tesis alanından Resmi Kurum alanına dönüştürülmesi ile Cumhuriyet Mahallesi 3305 nolu parselin Belediye Hizmet alanından Sosyal Tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin plan tadilatının görüşülmesi.
Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
17- Sakarya Kadastro Müdürlüğünün 20.10.2020 Tarih 2698644 Sayılı Sakarya Kadastro Müdürlüğünün yazısına istinaden, Pamukova İlçesi Bacı, Çardak, Eğriçay, Fevziye, Hayrettin, İsebalı, Karapınar, Mekece, Oruçlu, Özbek, Paşalar, Pınarlı, Şeyhvarmaz mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22-A madde hükümlerince yapılacak olan Kadastro Güncelleme çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişilerin belirlenmesi
İlgili mahalle muhtarlıkları ile yapılan görüşmeler sonucunda şartları uyan bilirkişilerin isimleri Belediyemize bildirilmiş olup, ekli listede belirtilen kişilerin 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22-A madde hükümlerince yapılacak olan Kadastro Güncelleme çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi olarak belirlenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
18- İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 9229 nolu parselin Sosyal Tesis alanından Resmi Kurum alanına dönüştürülmesi ile Cumhuriyet Mahallesi 3305 nolu parselin Belediye Hizmet alanından Sosyal Tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin plan tadilatı hakkında hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 9229 No’ lu parselin Sosyal Tesis Alanından Resmi Kurum alanına dönüştürülmesi ve Cumhuriyet Mahallesi 3305 No ‘lu parselin Belediye Hizmet alanından Sosyal Tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin plan tadilatı konusu komisyonumuzca incelenerek; Belediye Hizmet alanı olarak planlanan 3305 No’ lu parselin bulunduğu alanın Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ve Cumhuriyet Mahallesi 9229 No’lu parselin Resmi Kurum Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatının uygun olduğu yönünde görüş bildirilen İmar Komisyonu Raporu, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Şubat 2021 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

19- Anonim Şirket Kurulması
5393 sayılı Belediye Kanununun 70. Maddesi hükmü uyarınca, 100.000,00 TL (Yüz bin Türk Lirası) sermayeli, % 100 hissesi Belediyemize ait PAMUKOVA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (BELEDAŞ) adıyla Anonim Şirket kurulmasına, şirket kuruluş iş ve işlemleri için Belediye Başkanı İ. Güven ÖVÜN’ e yetki verilmesine, şirket temsilcisi olarak Belediye Başkanı İ. Güven ÖVÜN’ ün belirlenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
20- Birlik Ve Kooperatiflerle Ortak Proje Yürütülmesi
ilçemizde faaliyette bulunan kooperatif ve birliklerle, ilçemizde örnek tarım, hayvancılık ve ekonomik kalkınma projeleri gerçekleştirmek üzere işbirliği yapmak için 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38 inci maddesinin (g) bendindeki “yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü çerçevesinde Belediye Başkanı Sayın İbrahim Güven ÖVÜN’e yetki verilmesi” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş ve uygun bulunmuş olup, teklifin kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
21- Taşınmaz Satışı
Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait Pamukova İlçesi, Gökgöz Mh. 126 ada, 18 numaralı parselde yer alan 174,76 m2 taşınmazın satılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
22- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Bulunan 10356 Sayılı Parselin Spor Kompleksi Yapılması Amacıyla Sakarya Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne Şartlı Olarak Bedelsiz Devredilmesi.
Pamukova Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesine şartlı olarak devredilen, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 10356 parselde yer alan 5.135,35 m2 arsa vasfındaki taşınmazın, Belediyemiz ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında varılan mutabakat sonucunda, taşınmazın yeniden Pamukova Belediyesince devir alınmasına, bununla birlikte ilgi c’ de kayıtlı yazıya istinaden İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 10356 parselde yer alan 5.135,35 m2 arsa vasfındaki taşınmazın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Hazine) adına tapu tescil tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içerisinde Spor Kompleksinin yapılıp tamamlanması şartı ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi d bendi hükmü uyarınca 10356 sayılı parselin Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Mart 2021 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

23- Memur dolu norm kadro değişikliği
İlgilinin görev yaptığı Tekniker kadro derecesinin 1 derece olarak değiştirilmesi ve hazırlanan 3 sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Nisan 2021 - MECLİS KARAR ÖZETLERİ

24- Meclis I. ve II. Başkan Vekili Seçimi
Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis I. Başkan Vekilliği seçiminde en fazla oy alan Murat ÖZDEMİR (Ak Parti) Meclis I. Başkan Vekili, Meclis II. Başkan Vekilliği seçiminde en fazla oy alan Osman SALİH (Ak Parti) Meclis II. Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
25- Divan Katibi Üye Seçimi
Yapılan gizli oylama sonucunda, asil divan katibi üyeliği seçiminde en fazla oyu alan Talip KONT ve Muhittin AKIN, asil divan katibi üyesi, yedek divan katibi seçiminde ise en fazla oyu alan Yusuf Ziya BİLALOĞLU ile Hakan IHLAMUR yedek divan katibi üyesi olarak seçilmiştir.
26- Encümen Üye Seçimi
Encümen Üyeliği seçiminde en fazla oy alan Halil ÖZ (Ak Parti) ve Talip KONT (Ak Parti) Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
27- İmar Komisyonu Üye Seçimi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda; Nedim İHTİYAR (AKP), Yavuz İRİ (AKP) ve Rasim AKENGİN (SP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
28- Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Resmi Gazete’nin 09 Ekim 2005 tarih 25961 sayılı yazısıyla yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, işaretle yapılan oylama sonucunda; Erol AKALIN (AKP), Hakan IHLAMUR (AKP) ve Metin IŞIK (SP) toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
29- Memur dolu norm kadro değişikliği
Belediyemiz 4 Dereceli Zabıta Müdürü kadrosunda görev yapan Candan BELGE’ nin kadro derecesinin 1 Dereceli Zabıta Müdürü kadrosuna dönüştürülmesi ve bu kapsamda hazırlanan 3 sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
30- Kamu Yararı Kararı Alınması
Pamukova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2021 tarih ve 783 sayılı “ 16/01/2021 tarih ve 123 sayılı yazımız ile Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması için Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden kurum görüşü talep edilmiştir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve 2420407 sayılı cevabi yazısında, 20/08/2020 tarihli Toprak Koruma Kurulunda değerlendirme yapıldığı ve ilgili alana ilişkin Kamu Yararı Kararı alınmasına kurulun olumlu görüşü ile Bakanlığa sunulmasının uygun olduğuna dair 154/7 sayılı kararı ile oy çokluğu ile kabul edildiği belirtilmiştir. Bahse konu Cumhuriyet Mahallesi ekli listede belirtilen parseller için ilgili kurumlara sunulmak üzere Kamu Yararı Kararı alınması” hakkındaki yazısı Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
31- Araç satışı ve araç alımı
237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi “Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü uyarınca araç satışı ve araç alımı talebinin kabul edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
32- Belediyemiz vergi borçlarına karşılık Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahsuplaşma yapılması
İli İlçesi Mahalle Cinsi Parseli Yüzölçümü Sakarya Pamukova Elperek Elperek Camii ve avlusu 4533 1.193,04 m2 Sakarya Pamukova Yenice Muradiye Camii ve avlusu 3480 2.150,00 m2 Yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, Belediyemizin birikmiş vergi borçlarından 1.396.850,00 TL (bir milyon üç yüz doksan altı bin sekiz yüz elli Türk Lirası) düşmek ve mahsuplaşma yapmak kaydı ile Hazineye devredilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
33- Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait
İlçemiz Cihadiye Mahallesi Koruluk Mevkii, H24A04B4A pafta, 121 ada, 41 sayılı parselde yer alan 10.494,24 m2 tarla vasfındaki taşınmaz ile İlçemiz Oruçlu Mahallesi Meşelik Mevkii, G24D23DD pafta, 102 parselde yer alan 987 m2 tarla vasfındaki taşınmazların hali hazırda mezarlık olarak kullanılması nedeniyle, ilgili taşınmazların Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi.

GEÇMİŞ MECLİS KARARLARI


Önceki yıllara ait meclis kararlarını aşağıdaki dökümanlarda bulabilirsiniz

2020 MECLİS KARARLARI

2020 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir

2019 MECLİS KARARLARI

2019 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir

2018 MECLİS KARARLARI

2018 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir

2017 MECLİS KARARLARI

2017 Meclis kararlarını içermektedir

Meclis kararlarını indir
WhatsApp Whatsapp Hattı