İHALE İLANI

PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- İdareye İlişkin Bilgiler

a) Adı: Pamukova Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Elperek Mahallesi Ankara Caddesi No:94 Pamukova / SAKARYA

c) Tel. numarası: (0264) 551 34 14

d) Fax Numarası: (0264) 551 28 33

2- İhalenin Konusu:

Pamukova Belediyesine ait, Kiremitlik/Kumbostanlık Mevki Su Depolarının yanında bulunan atölyelerdeki AR-GE çalışmaları kapsamında elektrik üretimi amacıyla yapılan çalışmalarda kullanılan aşağıda nitelikleri belirtilen atıl malzemelerin satışı Belediye Encümeninin 23/07/2020 tarihinde almış olduğu 2020/     sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devler İhale Kanununun 45. Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Usulü ve arttırma yöntemiyle yapılacaktır.

Söz konusu malzemeler aşağıda listelenmiştir;

1- 5 Adet Alternatör (15-20-45-75-97 kw)

2- 18 Adet Redüktör

3- 7 Adet Elektrik Motoru (2800 devir) (45-30-11-7,5-355-185-90 kw)

4- 10 Adet Kasnak (Redüktör)

5- 9 Adet Kaynak Kayışı

6- 3 Adet Elektrik Panosu (Besleme Panosu)

3- İhaleye Katılabilme Şartları:

            İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir öncesine (05.08.2020) saat 17:30’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmek zorundadırlar. İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. Maddelerdeki şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a- İsteklilerden İstenilen Belgeler Gerçek Kişi ise;

 • Kiralama Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 • Geçici Teminat makbuzu
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (TCKN’lu)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
 • Kanuni ikametgah adresleri
 • İmza Sirküleri
 • Adli Sicil Kaydı
 • İhaleye girmeye yasaklılığı olmadığına dair yazı
 • Borcu Yoktur Yazısı (Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

b- İsteklilerden İstenilen Belgeler Tüzel Kişi ise;

 • Tüzel kişiliği /şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi Nüfus Cüzdanı fotokopisi (kendisi veya ilgililerce onaylı)  
 • Son Altı ay içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi (Ticaret veya sanayi odasından) ile vergi kimlik belgesi /levhası (Vergi Dairesinden)
 • İlgili muhtarlık/bağlı bulunulan meslek odası/Ticaret ve sanayi odasından adres beyanı belgesi.
 • İmza Sirküleri
 • İhaleye girmeye yasaklılığı olmadığına dair yazı
 • Kiralama Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 • Geçici Teminat makbuzu
 • Borcu Yoktur Yazısı (Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

4- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Temin Edileceği:

 Konu ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışma gün ve saatleri içinde bedelsiz görülebilir ayrıca 100,00 TL karşılığında satın alabilirler. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları, istenilen belgeleri tamamlamaları zorunludur.

5- İhaleye iştirak edenler şartnamedeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

6- İhale 06.08.2020 Perşembe günü Belediye Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda saat 10.00’da yapılacaktır.

Paylaş
WhatsApp Whatsapp Hattı