PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- İdareye İlişkin Bilgiler

a) Adı: Pamukova Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Elperek Mahallesi Ankara Caddesi No:94 Pamukova / SAKARYA

c) Tel. numarası: (0264) 551 34 14

d) Fax Numarası: (0264) 551 28 33

2- İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait aşağıda mevki, cinsi, parsel, metrekare, muhammen bedeli, geçici teminat ve ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazların satışı Belediye Encümeninin 06/08/2021 tarihinde almış olduğu  101  sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince “Açık Teklif Usulü” ve arttırma sureti ile alttaki tabloda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. İlgili taşınmaz mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından istenilmesi halinde gösterilecektir.

3- İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesi (25/08/2021) saat 17.00’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmek zorundadırlar. İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. Maddelerdeki şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a- İsteklilerden İstenilen Belgeler Gerçek Kişi ise;

 • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 • Geçici Teminat makbuzu
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (TCKN’lu)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
 • Kanuni ikametgah adresleri
 • İmza Sirküleri
 • Adli Sicil Kaydı
 • İhaleye girmeye yasaklılığı olmadığına dair yazı
 • Borcu Yoktur Yazısı (Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

b- İsteklilerden İstenilen Belgeler Tüzel Kişi ise;

 • Tüzel kişiliği /şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi Nüfus Cüzdanı fotokopisi (kendisi veya ilgililerce onaylı)  
 • Son Altı ay içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi (Ticaret veya sanayi odasından) ile vergi kimlik belgesi /levhası (Vergi Dairesinden)
 • İlgili muhtarlık/bağlı bulunulan meslek odası/Ticaret ve sanayi odasından adres beyanı belgesi.
 • İmza Sirküleri
 • İhaleye girmeye yasaklılığı olmadığına dair yazı
 • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 • Geçici Teminat makbuzu
 • Borcu Yoktur Yazısı (Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

4- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Temin Edileceği:

Konu ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışma gün ve saatleri içinde bedelsiz görülebilir ayrıca 250,00 TL karşılığında satın alabilirler. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları, istenilen belgeleri tamamlamaları zorunludur.

5- İhaleye iştirak edenler şartnamedeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

6- İhale 26/08/2021 Perşembe günü saat:10.00’da Pamukova Belediyesi, Belediye Başkanlık Odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Paylaş
WhatsApp Whatsapp Hattı