İHALE İLANI

PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- İdareye İlişkin Bilgiler

a) Adı: Pamukova Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Elperek Mahallesi Ankara Caddesi No:94 Pamukova / SAKARYA

c) Tel. numarası: (0264) 551 34 14

d) Fax Numarası: (0264) 551 28 33

2- İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait Pamukova İlçesi Fevziye Mah. 1990 parselde yer alan 3 adet taşınmaz üzerinde (depo) mantar üretimine bağlı olarak hasılat paylaşım ihalesi Pamukova Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihinde almış olduğu 20 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi hükümleri gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ve arttırma sureti ile alttaki tabloda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. İlgili taşınmaz (depo) mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından istenilmesi halinde gösterilecektir.

İlçeÜretimi Yapılacak mahalleÜretim Yapılacak Yerin Şuanki Kullanım Şekli    Üretim Yapılacak Yerin Ada-ParselMuhammen Bedeli% 3 Geçici Teminatıİhalenin Tarih ve Saati      İhale Süresi
PamukovaFevziye Mah.Depo    0 Ada 1990 ParselÜretim Sonu Elde Edilecek Gelirin %35 + %18 Kdv1.956,00 TL08/04/2021 10:00    3 Yıl

3- İhaleye Katılabilme Şartları:

            İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesi (07/04/2021) saat 17.30’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmek zorundadırlar. İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. Maddelerdeki şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

b- İsteklilerden İstenilen Belgeler ;

  1. İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İstekli İrtibat Bilgileri,
  2. İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu 4 bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
  6. İsteklinin, ihale dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekont,
  7. Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı
  8. Teklif Mektubu
  9. İhale Yasaklılığı olmadığına dair taahhütname
  10. Pamukova Belediyesine borcu olmadığına dair Borcu Yoktur Belgesi

4- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Temin Edileceği:

 Konu ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışma gün ve saatleri içinde bedelsiz görülebilir ayrıca 250,00 TL karşılığında satın alabilirler. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları, istenilen belgeleri tamamlamaları zorunludur.

5- İhaleye iştirak edenler şartnamedeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

6- İhale 08/04/2021 Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Paylaş
WhatsApp Whatsapp Hattı